1. luokka

Musiikin opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. vuosiluokalla

Nimetään peruskäsitteistä rytmi ja melodia. Laulamisessa kannustetaan rohkeaan ja ilmeikkääseen äänenkäyttöön ja laajennetaan ohjelmisto. Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä ja on mukana luomassa myönteistä yhteishenkeä. Musiikin osallisuus toteutuu yhteisesti musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja keksien.

Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso (korkea - matala), kesto (lyhyt - pitkä), voima (hiljainen - voimakas) ja väri (vaalea - tumma) hahmottamiseen. Laulamisessa tavoitteena on luontevan hengityksen ja äänenkäytön harjoittaminen ikäkauteen sopivien laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Soittamisessa käytetään omaa kehoa sekä rytmisoittimia, esim. kaiku- ja soolo-tutti -tehtävissä. Opetuksessa annetaan tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja.

Opetuksessa innostetaan oppilasta tutustumaan ja arvostamaan omaa sekä muiden musiikillista kulttuuriperintöä leikkien, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Oppilas ymmärtää, että musiikkia voidaan pukea eri tavoin kuvalliseen muotoon, esim. kuva- tai värisymbolein.

Musiikin opetuksessa tarjotaan oppilaalle esteettisesti nautinnollisia elämyksiä, joiden kautta lapsi oppii käsittelemään ja hallitsemaan omia tunteitaan (ääni- ja musiikkisadut sekä oman musiikin kuuntelu ja tarkastelu). Musiikin kuuntelussa edetään hiljaisuudesta aktiiviseen kuunteluun. Oppilasta ohjataan toimimaan vastuullisesti musisoinnissa.

Opetuksessa ohjataan oppilasta virittäytymään musiikilliseen ilmapiiriin, jossa hän kokee oppivansa uutta. Samalla häntä autetaan ymmärtämään ja tiedostamaan harjoituksen merkitys halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.