13.4.8 Musiikki

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.

Musiikin oppimisen perusta ja arvot lähtevät käsityksestä, että oppilas on ainutlaatuinen ja hänellä on oikeus hyvään ja tasapuoliseen opetukseen. Musiikin ominta sisältöä ovat myös opetusuunnitelman perusarvot: totuus, hyvyys ja kauneus. Musiikki kehittää erityisesti kulttuurista osaamista, monilukutaitoa, osallistumista ja ajattelutaitoja.

Musiikissa on olennaista, että oppilaalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli. Onnistumisen kokemukset ja oppimisen ilo vahvistavat positiivista minäkuvaa, samalla kyky arvioida omaa osaamista tulee luontevaksi osaksi oppimista. Musiikki tukee oppilaan omien taitojen kehittymisen rinnalla myös sosiaalisten taitojen oppimista.

Musiikissa keskeistä on vuorovaikutteisuus. Musiikin työtavat ovat prosessiluonteisia, ongelmanratkaisua ja yhdessä oppimista. Toiminnallinen oppiminen on musiikissa luontaista, siinä opitaan kokemalla ja tekemällä. Erityisen tärkeää on tukea oppilaan persoonallisia vahvuuksia.

Tavoitteita vastaavien laitteiden, soittimien ja muun oppimisympäristön tulee olla tasapuolisesti kaikkien käytössä ja saatavilla.