2. luokka

Musiikin opetuksen tavoitteet ja sisällöt 2. vuosiluokalla

Oppilas toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä, ottaa toiset huomioon ja arvostaa omaa ja muiden tekemistä. Edelleen keskitytään laulamiseen, soittamiseen, kuuntelemiseen, liikkumiseen, improvisoimiseen ja keksimiseen. Opetellaan myös kuuntelemaan omaa suoritusta ja sen suhdetta kokonaisuuteen.

Soitinvalikoimaan lisätään laattasoittimia sekä 5-kielinen kantele. Oppilaita rohkaistaan musiikillisten ideoiden ja improvisoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opetellaan ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä. Opetuksessa tutustutaan musiikilliseen juhlaperinteeseen, esim. itsenäisyyspäivä ja joulu. Tutustutaan alustavasti nuotinlukuun ja nuotintamiseen.

Musiikin opetuksessa tarjotaan oppilaalle esteettisesti nautinnollisia elämyksiä, joiden kautta hän oppii käsittelemään ja hallitsemaan omia tunteitaan esim. ääni- ja musiikkisadut sekä oman ja yhteisen musiikin kuuntelu ja tarkastelu. Opetellaan keskittynyttä kuuntelua ja etsitään musiikin elementtejä. Opitaan ilmaisemaan kuuntelukokemuksia verbaalisesti, kuvallisesti ja liikkeen avulla.

Opetuksessa ohjataan oppilasta asettamaan toiminnalleen tavoitteita, harjoittelemaan tavoitteiden suuntaisesti ja arvioimaan omia tuotoksiaan.