Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Mäntynummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mäntynummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 25.10.2018. Viimeisin muutos 15.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Mäntynummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys

Osoite: Harvakkalantie 6, 08500 Lohja

Sähköposti: mykvanhemmat@gmail.com

Yhteyshenkilö: Heidi Savisalo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Savisalo, heidi.savisalo@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenluettelo:
- Hallituksen jäsenten henkilötiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Talkoolistalaisten henkilötiedot: sähköpostiosoite

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus ja pyyntö (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito hallituksen jäsenten kesken sekä hallituksen jäsenten ja talkoolistalaisten kesken vanhempainyhdistyksen tapahtumiin liittyen.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero).

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tiedot poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille tai kolmansille osapuolille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudetaan huolellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).