Skolans information gällande coronaviruset (wilma-utskick, stadens info, etc.)

Skolans information om distansperioden , utskick i wilma 5.3.2021

Hej!

Virkby gymnasium övergår till distansundervisning 8.3-28.3.2021 i enlighet med regeringens linje. Alla lektioner sker via Google Meet.

De preliminära proven 10.3.2021 hålls på distans. Ämnesläraren informerar om upplägget.

Mer information om studentskrivningarna kommer i nästa vecka. Vi förereder möjlighet till så kallade karantänskrivningar.

Sköt om er!

Hälsningar

Stadens information 8.3.2021, utskick per wilma 8.3.

Eleverna i årskurserna 7-9 och gymnasiestuderandena i distansundervisning 8 - 28.3.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har i enlighet med statsrådets riktlinjer meddelat beslut om att läroanstalters utrymmen ska stängas under tiden 8 - 28.3.2021. Beslutet gäller eleverna i årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen. Lokalerna stängs på basis av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Utbildningsanordnaren, det vill säga i praktiken kommunen, fattar de nödvändiga besluten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Med besluten övergår eleverna i årskurserna 7-9 till distansundervisning.

Eleverna i distansundervisning har rätt till skolmåltider och intresset för att hämta matportioner har kartlagts med hemmen. Behovet av utrustning vid övergången till distansundervisning har också utretts.

 

Eleverna i distansundervisning har också rätt till elevvårdstjänster på samma sätt som i närundervisningen. Tjänsterna är tillgängliga antingen på distans eller i form av närmöten.

 

Beslutet att stänga lokalerna gäller inte eleverna i årskurserna 1-6 utan de fortsätter normalt i närundervisning. När det gäller elever som får särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt samt elever som deltar i förberedande undervisning fortsätter undervisningen som närundervisning.

 

Beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gällande Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bestämmer med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar att de läroanstalters lokaler som finns inom verkets verksamhetsområde ska hållas stängda på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9.

 

Ovan nämnda lokaler kan dock användas för att ordna undervisning i årskurserna 7–9 för alla i lagen om grundläggande utbildning 17 § avsedda elever som har fått beslut om särskilt stöd, i 25 § 2

momentet avsedda elever med förlängd läroplikt och i 5 § avsedda elever som deltar i undervisning

som förbereder för grundläggande utbildning eller i flexibel grundläggande utbildning.

På basis av individuell behovsprövning kan lokalerna även användas för nödvändig närundervisning

för andra elever.

Lokalerna kan dessutom användas för elevvård och måltider för de elever som deltar i

närundervisning samt för distansundervisning av de elever som studerar på distans.

Lokalerna kan även användas för ordnande av stöd för inlärningen enligt 16, 16 a, 17 och 17 a §, tjänster och förmåner enligt 31 § 1 momentet samt elevvård enligt 31 a § i lagen om grundläggande utbildning för de elever som deltar i distansundervisning, med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Begränsandet av coronavirusepidemin ska dock beaktas.

Lokalerna kan också användas för handledning i anslutning till gemensam ansökan

I den undervisning som sker i form av närundervisning ska elevernas och undervisningspersonalens säkerhet tryggas genom lokalarrangemang och hygienrutiner.

Föreläggandet är i kraft under perioden 8.3–28.3.2021.

 

 

Att beakta i närundervisningen

Man ska sträva efter att hålla undervisningsgrupperna som sina egna grupper och att undvika att grupperna onödigt blandas ihop. Måltiderna och rasterna samt andra förflyttningar ska ordnas i omgångar.

Coronasmittor, smittkedjor och därigenom möjliga exponeringar tas om hand huvudsakligen genom beslut och anvisningarna av myndigheterna för smittsamma sjukdomar. Om man får vetskap t.ex. via ett barns hobbyverksamhet eller något annan officiell aktör om en möjlig exponering rekommenderar vi starkt en frivillig karantän.

 

Använd munskydd

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

 • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
 • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
 • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
 • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet 
 • i hobbyverksamhet 
 • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 meter), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
 • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

 

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

 

Uppbärning av klientavgifter inom småbarnspedagogiken och för skolornas eftermiddagsklubbar under de undantagsförhållanden regeringen fastställt

Nämnden för barn, unga och familjer behandlar förslag vid sitt möte 10.3 enlig vilka:

 

 1. klientavgifter inom småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden inte ska uppbäras för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken
 2. klientavgiften för eftermiddagsverksamhet är 50 % om barnet är frånvarande från eftermiddagsverksamheten i mer än 8 dagar i mars under tiden 8.3-28.3.2021
 3. om undantagsförhållandena fortsätter efter 28.3.2021, uppbärs ingen klientavgift för de elever i eftermiddagsverksamhet som inte deltar i verksamheten i en hel månad eller klientavgiften är 50 % om eleven är frånvarande i mer än 10 dagar under verksamhetsmånaden.

 

Andra skärpta coronarestriktioner från Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Lokaler stängs i hela Nylands område under perioden 8-14.3

Vissa lokaler ska stängas inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande lokaler:

• utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott

• allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem

• dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp

• nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus

• inomhuslekparker och inomhuslekplatser

• allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

För närvarande är ett motsvarande beslut om att stänga vissa lokaler i kraft i huvudstadsregionen, det vill säga i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda samt i Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Träskända och Tusby https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902433

Beslutet att stänga lokalerna i hela HUS-området har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 4.3.2021 och det är i kraft 8-21.3.2021.

Aktörerna ska se till det inte uppstår nära kontakter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett beslut för områden där epidemin är i samhällsspridning, dvs. Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden enligt vilka aktörerna ska säkerställa att närkontakter mellan kunderna eller deltagarna faktiskt kan undvikas.

Beslutet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller i stor omfattning både den offentliga och privata sektorn, dvs. följande aktörer:

• privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer

• enskilda näringsidkare

• kommuner och samkommuner

• religionssamfund

• offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Besluten gäller inte läroanstalternas verksamhet eller verksamheten inom småbarnspedagogik, professionell idrott, privatlivet eller familjelivet eller restaurangernas verksamhet.

Aktörerna ska göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själva definiera metoderna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter, kan utrymmena inte användas.

För närvarande är ett liknande beslut för att undvika nära kontakter i kraft i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts område. Mer information om meddelandet: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946

Skärpta sammankomstbegränsningar - sammankomster med över sex personer är förbjudna i hela Södra Finland

För närvarande är regionförvaltningsverkets föreläggande i kraft i största delen av Södra Finlands område enligt vilket det maximala antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är tio personer - inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är gränsen sex personer. Regionförvaltningsverket rekommenderar att även små sammankomster undviks i alla områden alltid när det är möjligt. Sammankomstbegränsningarna som är i kraft finns på regionförvaltningsverkets webbplats: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503

Sammankomstbegränsningarna skärps i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden till högst sex personer.

Syftet med begränsningarna är att minska nära kontakter och förhindra spridning av coronaviruset

Regionförvaltningsverket Södra Finland betonar att sjukdomssituationen i regionen är mycket allvarlig och virusvarianter som sprids lätt ökar ytterligare risken för en snabb försämring av situationen. Att bekämpa spridningen av viruset genom att begränsa nära kontakter och följa hygienanvisningarna är nu centralt - och varje aktör och individ har ansvar för det. Alla gällande restriktioner, rekommendationer och anvisningar från myndigheterna ska följas av var och en.

Det slutgiltiga publiceringsschemat för besluten kan ännu ändras. Beredningen av beslut överbelastar experterna och ledningen på regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger mer information när besluten publiceras på webbplatsen och kommer sedan att svara på eventuella mediefrågor enligt kontaktinformationen i meddelandena. Vi rekommenderar också att man tar del av avsnittet vanliga frågor om corona på vår webbplats: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

 

Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och förändringar i Lojo stads tjänster under perioden 30.11 – 18.12.2020

Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och förändringar i Lojo stads tjänster under perioden 30.11 – 18.12.2020

26.11.2020

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Coronasituationen i Lojo har varit lugn. Situationen i Nyland har dock försämrats snabbt och med anledning av detta har Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) konstaterat att hela Nyland har övergått i en samhållsspridningsfas. Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna, inklusive Lojo, anvisningar om att införa åtgärder som gäller för samhällsspridningsfasen. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster

1. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus stängs för vuxenmotion

Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda 30.11-18.12.2020. Under den här perioden kan lokalerna ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna, hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. Enligt den nu gällande informationen kommer idrottsplatserna inomhus att öppnas igen 19.12.2020 i enlighet med gällande restriktioner. I hobbyverksamhet för barn och unga ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan undvika nära kontakt med varandra.

All ledd motion för personer över 18 år kommer att avbrytas tills vidare.

Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet och om möjligt endast genomförs på distans.

2. Eleverna på andra stadiet i Lojo stad till distansundervisning

Vid läroanstalterna på andra stadiet i Lojo stad övergår man till distansundervisning till slutet av höstterminen enligt följande:

· Gymnasierna och Hiisi-Institutet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

· Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto övergår till distansundervisning i fråga om individ- och gruppundervisningen för vuxna.

Läroanstalterna informerar om ändringarna mer detaljerat i sina egna kanaler och direkt till sina kunder.

Lojo stad rekommenderar att också andra utbildningsanordnare på andra stadiet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

3. Restriktioner som gäller offentliga tillställningar

Enligt preliminär information kommer Regionförvaltningsverket i Södra Finland att skärpa sina befintliga beslut som gäller ordnandet av offentliga tillställningar. Lojo stad kommer att informera om restriktionerna omedelbart efter regionförvaltningsverkets beslut.

Enligt preliminär information kommer restriktionerna att påverka offentliga tillställningar i Tytyri Upplevelsegruva, Lojo Museum och biblioteken i Lojo. De beslut som redan gäller påverkade verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto. Information om de beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som gäller nu och hur de påverkar verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och musikinstitutet finns i meddelandet som publicerades 23.11: https://www.lohja.fi/korona/koronatilanne-lohjalla-viikkokatsaus-tartuntatilanteeseen-ja-uusiin-rajoituksiin-lohjalla-23-11/

Lojo stads rekommendationer för samhällsspridningsfasen

1. Munskydd ska användas i ännu större utsträckning I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns någon hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 15 år:

· i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

· privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet

· i hobbyverksamhet

· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar

· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Personalen i årskurserna 7-9 och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

2. Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem

Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

3. Noggranna skyddsåtgärder även i verksamhetsutövarnas lokaler

Lojo stad rekommenderar att verksamhetsutövarna fortsättningsvis strikt följer säkerhetsåtgärderna för att förebygga coronavirussmitta.

Med lokaler med hög smittorisk avses särskilt konditionssalar och lokaler som används för gruppmotion eller idrott, bassängutrymmen i simhallar och badinrättningar, allmänna bastuutrymmen och omklädningsrum, nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker samt lekparker och lekplatser inomhus. Allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för att tillhandahålla tjänster samt passager till dessa lokaler.

4. Intensifierade skyddsåtgärder införs i privata social- och hälsovårdstjänster

Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta. I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.

5. Distansarbete och munskydd på arbetsplatsen trots att säkerhetsavstånd kan hållas

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Syftet med restriktionerna är att avbryta epidemins samhällsspridningsfas och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 24.9.2020 utfärdat en uppdaterad rekommendation om användning av munskydd

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21, utskick per Wilma 12.8.2020

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21

 

Hjärtligt välkomna till skolan. Vi samlas torsdagen 13.8 kl 10.00 på trappan utanför skolan. Då får ni information om dagens program.
 

Gymnasisterna informeras kring det aktuella läget kring pandemin enligt myndigheternas och stadens instruktioner. Att följa givna instruktioner är viktigt under dessa omständigheter. Alla ska ha rätt till en trygg skolvardag. Hälsa och säkerhet är just nu i fokus. Vi betonar god handhygien och fysiskt avstånd till varandra i skolvardagen och på skolvägen. Du skall stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdomssymptom. Vi kommer alla friska till skolan och avvaktar krasslighet hemma.

Som symptom på luftvägsinfektion räknas feber, hosta, halsont, andnöd, diarré och magont. Om studerande insjuknar under skoldagen kommer hen att förflyttas till ett separat utrymme och anhöriga kontaktas. Vänligen kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Wilma så snabbt som möjligt, dock senast 31.8.2020.

Observera att föräldrar eller andra utomstående inte får komma in i skolhuset.

Vi önskar också att studerande och vårdnadshavare läser extra noggrant meddelanden som skickas från skolan via Wilma för att informera om skolvardagen under kommande läsår.

Gällande skolbespisningen finns instruktioner som vi noggrant följer. Alla årskurser har stegvisa matraster, med syftet att ha större avstånd mellan individer. Handhygien och säkerhetsavstånd gäller under skoldagen. Vi alla tvättar händerna inför varje lektion, inför maten och när vi avslutar skoldagen.

För studerande med specialdiet skall vårdnadshavaren eller myndiga studerande själva fylla i ett formulär enligt instruktion som finns på Wilmas anslagstavla under rubriken: “Erityisruokavalion tilaaminen kaudelle 1.6.2020 – 31.7.2021”

Märk att vi har uteraster. Kläder enligt väder.

Ta kontakt per Wilma om ni funderar på något!

 

Hösthälsningar från

rektor Monica Lemberg, biträdande rektor Charlotta Allamo och gymnasielärarna

Stadens utskick per Wilma 7.8.2020

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaaliajan lainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Kouluissa jatketaan normaalia opetuksen arjen rytmiä huomioiden ohjeistukset.

 

KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISYYN LIITTYVIÄ OHJEITA

 • Lievästikään sairaan oppilaan ei pidä tulla kouluun.
  • Koronaan sairastuneen oireet: hengitystieinfektion oireet (kuume ja/tai yskä ja/tai kurkkukipu ja/tai hengenahdistus) tai ripuli/vatsakipu.
 • Jos oppilas sairastuu koulussa olon aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.
 • Vanhempainiltoja ja keskusteluja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan ja huoltajien toiveita kuunnellen sähköisesti.
 • Sähköiset tiedottamiskanavat ovat käytössä.

Koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan koulun toiminnassa ja tiloissa (käsienpesu, aivastaminen, yskiminen, nenän niistäminen ym. hyvään hygieniaan liittyvät toimintatavat). Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehditaan, että oppilas saa tarvitsemansa aikuisen turvan, tuen ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Muiden kuin oppilaiden/lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Terapeutit voivat käydä sovitusti ja hyvää hygieniaa noudattaen koulussa.

Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ohjeita. Lisätietoja ja -linkkejä:

OKM THL suositus opetus varhaiskasvatus

Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot 1.8.2020 alkaen

 

Usein kysytyt kysymykset

SAIRAS OPPILAS EI VOI TULLA KOULUUN. Paljon kysymyksiä herättää kuitenkin tuleva flunssa- ja nuhakausi: “Kuka päättää, milloin lapsi on sairas?” Alla pyrimme vastaamaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Flunssa- ja vatsaoireista on hyvä aina olla puhelimitse yhteydessä terveyskeskukseen. He ohjaavat tarvittaessa koronatestiin.

 • Lapseni on nuhassa, mutta ei muuten kipeä, saako hän lähteä kouluun.
  • Jos lapsi on vasta sairastunut nuhaan, on hyvä jäädä kotiin ja tarkkailla tilannetta, mihin suuntaan nuha lähtee kehittymään. Sairas lapsi tartuttaa helposti muut.
 • Lapseni oli kipeä ja koronatesti oli negatiivinen, milloin hänet voi päästää kouluun?
  • Lapsi voi mennä kouluun, kun kuume on laskenut ja hän on pirteä, vaikka nenä vielä vuotaisikin.
 • Lapseni on “aina” nuhassa. Voiko hän käydä koulua?
  • Suosittelemme ajantasaisen neuvon kysymistä omalta terveysasemaltasi, jotta lapsi voidaan tarvittaessa ohjata koronatestiin.
  • Jos lapsellanne on ns. krooninen nuha, eli nenä vuotaa melkein aina, voi lapsi käydä koulua.
  • Allergiasta johtuva nuha, yskä ja silmien vuoto eivät myöskään ole syy jäädä pois koulusta.
 • Samassa taloudessa asuva henkilö esim. puolisoni tai lapseni on sairas. Hän käy KORONA-testissä. Pitääkö muidenkin perheen jäsenten jäädä kotiin odottamaan testin tuloksia ennen kuin voin mennä töihin/kouluun?
  • Ei pidä. Vain se, keneltä testi on otettu, jää kotiin odottamaan tuloksia.
 • Jos lapsen sisarus tai vanhempi on sairas ja käy koronatestissä, niin pitääkö lapsen olla poissa koulusta, kunnes testitulokset ovat tulleet?
  • Ei pidä.
 • Kävimme KORONA-testeissä, jonka tulos oli negatiivinen. Voiko lapsi nyt mennä kouluun?
  • Jos lapsi on huoltajien mielestä terve, ei tartuta muita lapsia ja jaksaa osallistua toimintaan, voi lapsi mennä kouluun.
 • Lapseni kuuluu riskiryhmään, onko hänen turvallista mennä kouluun?
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.
 • Minä kuulun riskiryhmään, voiko lapseni mennä kouluun.
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.
 • Voinko käydä töissä koulussa, kuulun itse / perheen jäsen kuuluu riskiryhmään.
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.

 

Mikäli asiasta herää kysymyksiä, ole yhteydessä rehtoriin. Ethän vastaa tähän viestiin.

Meddelandet skickas ut på svenska så fort som möjligt.

Jakelu: perusopetuksen huoltajat, yläkouluoppilaat, Virkby gymnasium opiskelijat ja huoltajat, tiedoksi henkilökunta, opettajat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä