Studentskrivningsinformation

Skolans information

Hej!

Här hittar ni matnyttig information om studentskrivningarna. Vänligen bekanta er med infon!

Provdagarna våren 2023 (ylioppilastutkinto.fi)

Resultat och provprestationer (ylioppilastutkinto.fi)

Information till examinanderna (ylioppilastutkinto.fi)

Digitala studentexamensprov - anvisningar för examinanden (ylioppilastutkinto.fi)

Skolans info hittar du här: Studentskrivningsinformation (peda.net)

 

Hur provet utförs

 • Du bör följa nämndens föreskrifter. 

 • Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. 

 • Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. 

 • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Din provprestation blir underkänd om du gör fel prov.

 • Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Du kan dessutom förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Provdagen

 • Kom i tid, 8.15! Ni är många som skriver denna vår. Be dina föräldrar hjälpa med väckningen om så behövs

 • Meddela (ring) rektor om du blir försenad! Monica Lemberg 044-3740157

 • Meddela rektor om du insjuknar! Monica Lemberg 044-3740157

 • Ingen text/siffror på kläder. Etiketter på t.ex drickaflaskor bör tejpas, pappren från godis avlägsnas och frukt skalas.

 • Maten packas i genomskinliga (plast)burkar

 • Klottpapper och näsdukar finns färdigt på din plats.

 • Ta din dator, laddarsladd och hörlurar med

 • Datorn skall vara stängd då du kommer in i salen. Datorn får startas först då övervakaren ger lov.

 

Om examinanden insjuknar

Om du blir sjuk, håll dig hemma tills du är frisk igen.  Meddela gymnasiet, rektorn, om din frånvaro. 

 

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och har rätt att delta men uteblir från ett prov, anses du ha utnyttjat ett försök att skriva provet. Nämnden kan på ansökan annullera en anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan bifogas till exempel läkarintyg över sjukdom, intyg över studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår, eller intyg över hinder under tjänstgöringen som värnpliktig. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. Studentexamensnämnden fattar beslut om annullering av din anmälan utifrån din ansökan. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. En anmälan till provet i modersmål och litteratur kan annulleras om du har giltiga skäl att utebli från antingen provet i läskompetens eller provet i skrivkompetens eller båda proven vid ett och samma examenstillfälle.

 

Begäran om omprövning

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när du har haft möjlighet att få granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av examinanden själv, eller av examinandens vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Du kan också be någon annan att ansöka om omprövning för dig. I detta fall bör du ge hen fullmakt som bifogas i ansökan. Anvisningar för hur man gör en begäran om omprövning finns på nämndens webbplats. Begäran om omprövning görs i nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran skickas. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen.

 

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att låta publicera namnen på nya studenter bl.a. via massmedierna när riktigheten av uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta både till ditt gymnasium och till nämnden i god tid innan resultaten blir klara. Om du saknar studieprestationer är du inte ännu student och ditt namn finns därmed inte med på listan.

 

Studentexamensbetyget

Studentexamensbetyget skickas till ditt gymnasium när alla de fyra obligatoriska proven (examen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare) eller alla fem prov som krävs för examen (examen som påbörjats våren 2022 eller senare) godkänts och du dessutom fått avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.

Om du har tagit om ett prov eller kompletterat din examen efter att ha blivit student får du ett separat betyg över detta. Betyget skickas till ditt gymnasium.

Kom ihåg att hämta ditt studentexamensbetyg från ditt gymnasium! Det är inte möjligt att hämta betyget direkt från nämndens kansli.

 

Betygsavskrifter och översättningar av betyg

Om du har tappat bort ditt ursprungliga studentexamensbetyg eller betyget över godkända prov kan du beställa en betygsavskrift på nämndens webbplats. Du kan även beställa översättningar av betygen till finska eller engelska. Betygsavskrifter och översättningar är avgiftsbelagda och leveranstiden är för det mesta cirka två veckor.

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Du kan se din provprestation genom Min Studieinfo -tjänsten utan att skilt ansöka om det (se Begäran om granskning och Begäran om omprövning). Alla dina provprestationer från och med examenstillfället hösten 2019 kan ses i Min Studieinfo -tjänsten. Anvisningar för hur du kan beställa avgiftsbelagda utskrifter av äldre digitala provprestationer finns på nämndens webbplats. 

 

Lycka till med skrivningarna!

Monica Lemberg

rektor

.

Nämndens information 

 
 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Tidtabellen för provdagarna inverkar både på när examensresultaten blir färdiga och på uppläggningen av arbetet i gymnasierna. Resultaten från höstens studentexamen bör vara klara i god tid i november för att examinanderna ska hinna anmäla sig till vårens studentexamen och för att resultaten ska vara tillgängliga också för urvalstjänsterna med tanke på fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen. 

En hög kvalitet på bedömningen är en förutsättning för att resultaten från examen ska vara jämförbara. Detta gör också det möjligt att utnyttja resultaten vid studerandeurvalet. Resultaten för höstens studentexamen skickas till gymnasierna den 9 november. Resultaten och de bedömda provprestationerna lämnas ut till examinanderna och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, via Min Studieinfo -webbtjänsten från och med den 10 november. Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem. (Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske.) Höstens studentfest firas i början av december.'

Från och med våren 2020 har de till deltagarantalet största proven placerats i början av examensperioden. Detta medger att det finns en rimlig tid till förfogande för både den preliminära bedömningen, som utförs av lärarna, och censorernas arbete, som delvis går på varandra. Då tidpunkterna för när den preliminära bedömningen ska vara klar bestäms beaktas att i vissa gymnasier kan antalet provprestationer som ska bedömas per lärarna vara stort. Andra undantagssituationer vid genomförandet av den preliminära bedömningen kan också beaktas från fall till fall. 

Från och med hösten 2018 har vissa prov ordnats på direkt efter varandra följande dagar. Att ordna proven direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov påverkar dock samtidigt examinandernas chans att ta igen sig mellan proven. Examinanderna avlägger i huvudsak sina prov utspridda över flera examenstillfällen, så att de fyra obligatoriska prov som ingår i examen och de extra prov som examinanden väljer avläggs under 1–3 examenstillfällen I allmänhet skriver över 80 % av examinanderna 1–2 ämnen på hösten. 

För de examinander som inleder sin examen innan våren 2022 ska minst fyra obligatoriska ämnen ingå i examen. De examinander som inleder sin examen därefter ska utföra minst fem ämnen i sin examen. Utöver detta kan alla examinander ge prov på ytterligare kunskaper genom att ytterligare lägga till ett valfritt antal ämnen i sin examen.  
Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven. 
Gymnasierna behöver få veta provdagarna ungefär ett år innan examenstillfället. Informationen behövs för att gymnasierna ska kunna reservera de utrymmen som behövs och för att examinanderna i god tid ska kunna planera vilka ämnen de skriver vid vilket examenstillfälle. 
Det ligger på skribentens ansvar att bekanta sig med föreskrifterna:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna
Provdagar (ylioppilastutkinto.fi)
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna/examinandinstruktion
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset


 

Hur provet utförs

Alla prov utförs digitalt. Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Ifall du inte är studerande vid ett gymnasium kan du fråga rektor vid det gymnasium du anmäler dig till hur du kan öva dig inför den digitala studentexamen. Du kan även öva dig i att starta datorn med ett USB-minne och att arbeta i provmiljön med hjälp av anvisningarna på webbplatsen Abitti.fi.

 • Du bör själv till provet ha med dig en dator, strömsladd till den och hörlurar. Följ de anvisningar du fått från ditt gymnasium.
 • Du bör kunna starta din egen dator med USB-minnet.
 • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Din provprestation blir underkänd om du gör fel prov.

Du bör följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Proven inleds kl.9.00, skribenterna är på plats senast kl.8.15, samling i skolans matsal. Om frånvaro anmäls till rektor.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä