Studerandevården

Studerandevården/elevvården i Lojo
Alla skolor inom den grundläggande utbildningen i Lojo tillhandahåller elevvård enligt läroplanen. Elevvården hänger samman med skolpersonalens fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevvården är en uppgift som angår alla som arbetar i skolan. Skolans elevvårdsverksamhet leds av rektorn.


Yrkesövergripande samarbete inom elevvården i Lojo

Elevvården utgår från eleven och ska ta hänsyn till elevens ålder och förutsättningar. Elevvården i Lojo är yrkesövergripande. Eleven och vårdnadshavaren, undervisningsväsendet samt social- och hälsovården bildar ett fungerande samarbetsnät. De nämnda aktörerna kompletterar sin kompetens enligt behov.
De olika experterna förenar sin yrkesövergripande kunskap och drar nytta av en inbördes konsultation. Servicen riktas till både individen, gemenskapen och det inbördes samarbetet. Skolan ansvarar för att eleverna och vårdnadshavarna informeras och anvisas att söka sig till elevvårdstjänsterna. Elevvården bildar en helhet som fortsätter från förskolan till den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Utbildningsanordnaren bedömer regelbundet hur elevvården och de gemensamma rutinerna fungerar samt utvecklar dem systematiskt. Skolhälsoenkäter och klientenkäter ger information om hur elevvården fungerar.

Elevvårdsgrupperna i Lojo

I Lojo verkar en yrkesövergripande arbetsgrupp som kommunens styrgrupp för elevvården. Gruppen styr planeringen, utvecklingen och utvärderingen av elevvården. Gruppen samordnar elevvården inom hela kommunen.

Varje skola har en elevvårdsgrupp. Gruppen är yrkesövergripande och leds av rektorn. Gruppen består av psykologen, kuratorn, skolhälsovårdaren, specialläraren och studiehandledaren. Till gruppen kallas enligt överenskommelse också andra lärare och experter. Gruppen har till uppgift att planera, utveckla, styra och utvärdera elevvårdsarbetet i skolan. Skolans elevvårdsgrupp har som central uppgift att dra försorg om välbefinnandet, tryggheten och säkerheten i skolan.

Ärenden som gäller en enskild elev eller elevgrupp behandlas i expertgrupper som tillsätts från fall till fall. Till expertgrupperna väljs de personer som bär ansvaret för elevens välbefinnande. Gruppen sammankallas av den person till vars arbetsuppgifter behandlingen av ärendet hör. Gruppen utser inom sig en ansvarsperson. Ansvarspersonen handlar i samarbete med eleven och vårdnadshavaren då medlemmarna i gruppen utses. När medlemmar utses till gruppen, ska man inhämta elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke.


Gemensam elevvård i Lojo
Det gemensamma elevvårdsarbetet går ut på att öka välbefinnandet i hela skolgemenskapen. Elevvårdsarbetet är yrkesövergripande arbete, där elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet accentueras. Skolan beskriver i sin egen läsårsplan de åtgärder med vilka den främjar delaktighet och positiv växelverkan. Skolorna uppdaterar sina säkerhetsföreskrifter minst en gång per år före den 11 februari.

Till det gemensamma elevvårdsarbetet hör också regionalt samarbete. Ett exempel på det regionala samarbetet är det planmässiga genomförandet av övergångsfaserna.Individuell elevvård i Lojo

Den individuella elevvården och arbetet i den expertgrupp som sammansätts till stöd för den bygger alltid på elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Även i det individinriktade arbetet accentueras delaktigheten och rätten att bli hörd.


Källhagens skolas och Virkby gymnasiums elevvårdsgrupp

Monica Lemberg rektor
Anna-Lena Eriksson, speciallärare
Kristian Walls , lärare med administrativa uppgifter
Nea Weckström, skolkurator
Maria Keto skolhälsovårdare
Annika Tuomi skolpsykolog

Mötestid: enligt överenskommelse

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä