Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppilaalle annettavan tuen muoto määräytyy oppilaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Tavoitteena on taata, että jokainen oppilas saa omien edellytysten mukaisen ja tasavertaisen mahdollisuuden suorittaa luokka-asteen oppimäärän.

 

Oppimisvaikeuksisten oppilaiden löytämiseksi noudatetaan Liperin kunnan perusopetuksen testikalenteria ja oppilashuoltohenkilöstö seuraa oppimistuloksia ja oppilaan hyvinvointia yhdessä luokan-/aineenopettajien kanssa. Oppimis- ja testitulosten sekä havaintojen pohjalta oppilaalle suunnitellaan hänelle sopivia työskentelytapoja ja tukimuotoja yhteistyössä koulun aikuisten ja kodin kanssa. Koulussamme oppilas saa tukea oppimiseensa ja kasvamiseensa seuraavien periaatteiden mukaan:

  1. Oma luokka on oppilaan ensisijainen oppimisympäristö ja oppimista tuetaan luokassa tarpeen mukaan eriyttämällä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä tuki oppimisessa.

  2. Oma opettaja, erityisopettajatai englannin opettajavoi antaa tukiopetusta oppilaan, huoltajan tai opettajan aloitteesta. Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tukiopetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaan koulupäivän ulkopuolella ja vain poikkeustapauksissa koulupäivän aikana. Tukiopetuksen tuntikiintiö päätetään lukuvuosittain. Tukiopetus on osa perusopetusta eikä siitä voi kieltäytyä.

  3. Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaalle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimisensa edellytyksiä, jotta oppilas selviää omassa luokassaan. Jos oppimisvaikeuksien taustaa tarvitsee selvittää tarkemmin, ensisijainen yhteistyökumppani on Ylämyllyn perheneuvola. Opetuksen tavoitteista sovitaan oppilaan oman opettajan ja muiden yhteistyökumppaneiden (esim. oppilaan kuntoutuksesta vastaavien) kanssa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä kodin kanssa.

  4. Jos oppilaan opiskelun eteneminen edellyttää jatkuvaa eriyttämistä, laaditaan oppilaalle huoltajien kanssa yhdessä henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPPI, johon kirjataan oppilaan omat oppimistavoitteet ja opetuksen järjestelytavat.

 

  1. Mikäli edellä kuvatut toimenpiteet eivät riitä tukemaan oppilaan koulunkäyntiä, oppilas siirretään erityisopetukseen osassa oppiaineita. Päätöksen tekee sivistysjohtaja. Siirtovaiheessa yhteistyö vanhempien ja oppilashuollon jäsenten välillä on tärkeä. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajien, koulun oppilashuoltohenkilöstön ja tarvittaessa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Se sisältää kuvauksen oppilaan oppimisvalmiuksista, oppimisen tavoitteista, opetusmenetelmistä ja – järjestelyistä sekä arvioinnista. Liperin kunnan perusopetuksessa on käytössä yhteiset HOJKS-kaavakkeet.

Viinijärven koululla ei toimi erillistä pienryhmää, vaan kaikki oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa luokissaan. Yhtenä tukitoimena on erityisopettajan tuki omassa luokassa tai muussa tilassa.

Kun vanhemmalla herää huoli lapsen koulunkäynnistä, ota välittömästi yhteyttä omaan luokanopettajaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä