6th class

6.luokan englannin opetuksen sisältöalueet

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Syvennetään aiempia taitoja: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

Edellisten taitojen lisäksi harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Lisäksi hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

2. Kielenopiskelutaidot

Syvennetään aiempia taitoja: Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

Edellisten taitojen lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Aiempia taitoja syvennetään ja laajennetaan:

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Kirjallisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu vahvistuu suullisten rinnalla.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esim. ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

6.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas tiedostaa englannin kielen globaalin aseman maailmassa, ja tunnistaa englannin kielen eri variaatioita. Oppilas osaa kuvata, millaisia kieliä hänen lähiympäristössään puhutaan.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas osaa arvostaa omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä muita ihmisiä ja heidän kieliään ja kulttuuriaan ilman ennakkoluuloja.

3. Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen keskeisten rakenteiden toiminnasta verrattuna äidinkieleen, ja niitä soveltaen pystyy tuottamaan uusia ilmaisuja.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa etsiä ja valita sisällöiltään ja vaikeustasoltaan hänelle sopivaa omaa oppimistaan edistävää aineistoa.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja toimia pari- ja ryhmätöissä yhteistä tavoitetta edistäen.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen ja käyttää itselleen sopivia kielenoppimismenetelmiä ja –tyyliä sekä arvioi omaa kielenopiskeluaan ja kielitaitoaan.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa toimia englannin kielellä tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa ja pystyy ylläpitämään viestintätilanteita eri keinoin.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Osaa käyttää viestintästrategioita ja osaa soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää viestien sisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä. Oppilas pystyy päättelyyn asiayhteyden tukemana.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy tuottamaan tekstiä eri aihepiireistä. Oppilas osaa perussanaston ja keskeiset kielen rakenteet sekä osaa puhua pääsääntöisesti oikein ääntäen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä