3rd class

3.luokan englannin opetuksen sisältöalueet

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

2. Kielenopiskelutaidot

Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

3.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas tutustuu englannin kieleen ja sen ilmenemiseen omassa arkielämässään sekä joihinkin englantilaisen kulttuurin piirteisiin. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieli mahdollistaa viestinnän joka puolella maailmaa. Oppilas tiedostaa lähiympäristössään puhuttujen kielten kirjon.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

3. Kielellinen päättely

Oppilas tutustuu siihen, että englannin, äidinkielen tai muun hänen osaamansa kielen välillä on yhteneväisyyksiä (kuten esim. lainasanat) ja eroja siinä, miten kielet toimivat.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas tutustuu vähitellen oman kielitaidon tasonsa mukaisiin aineistoihin.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas tutustuu erilaisiin kielenoppimistapoihin ja –menetelmiin ja pyrkii etsimään omaa oppimistyyliään. Oppilas rohkaistuu käyttämään englannin kieltä ja tottuu säännölliseen harjoitteluun.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta englannin kielellä pienissä yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa ja rohkaistuu käyttämään pientäkin oppimaansa kielitaitoa.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintätilanteisiin jokapäiväisistä arjen tilanteista lähtien

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tutustuu englannin kielen yleisimpiin kohteliaisiin tervehdyksiin ja puhutteluihin.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas tutustuu englanninkielisen tekstin ymmärtämisstrategioihin.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee tuottamaan puhetta arkipäiväisissä tilanteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä