5th class

5.luokan englannin opetuksen sisältöalueet

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Syvennetään aiempia taitoja: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

Edellisten taitojen lisäksi harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

2. Kielenopiskelutaidot

Syvennetään aiempia taitoja: Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

Edellisten taitojen lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Aiempia taitoja syvennetään ja laajennetaan:

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Kirjallisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu vahvistuu suullisten rinnalla.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esim. ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

5.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

3. ja 4. luokan tavoitteiden syventäminen: Oppilas tutustuu englannin kieleen ja sen ilmenemiseen omassa arkielämässään sekä joihinkin englantilaisen kulttuurin piirteisiin. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieli mahdollistaa viestinnän joka puolella maailmaa. Oppilas tiedostaa lähiympäristössään puhuttujen kielten kirjon. Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

3. Kielellinen päättely

3. ja 4. luokan tavoitteet syvenevät: Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas harjoittelee valitsemaan oman kielitaidon tasonsa mukaista aineistoa.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Edellisten luokkien tavoitteita syvennetään: Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Edellisten luokkien tavoitteita syvennetään: Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia vahvuuksiaan kielenoppijana ja tiedostaa säännöllisen harjoittelun merkityksen kielenoppimiselle sekä harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle kielenopiskelulleen.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjaantuu ylläpitämään viestintätilanteita esim. pyytämällä selvennystä tai toistoa.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee pitämään yllä viestintätilanteita.

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pöytäkeskustelu, matkailuun liittyvät tilanteet.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee tuottamaan tekstiä eri aihepiireistä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä