4th class

4.luokan englannin opetuksen sisältöalueet

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Syvennetään 3.luokan taitoja: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

2. Kielenopiskelutaidot

Syvennetään 3.luokan taitoja: Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

3.luokan taitoja syvennetään ja laajennetaan:

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

4.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin. 3. luokan tavoitteiden syventäminen.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

3. Kielellinen päättely

Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas tutustuu vähitellen oman kielitaidon tasonsa mukaisiin aineistoihin.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

3. luokan tavoitteita syvennetään: Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia vahvuuksiaan kielenoppijana ja tiedostaa säännöllisen harjoittelun merkityksen kielenoppimiselle sekä harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle kielenopiskelulleen.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Rohkeus oman kielitaidon käyttämiseen säilyy vuorovaikutustilanteiden monipuolistuessa.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja joitakin viestinnän ylläpitämiskeinoja.

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pyynnöt ja ostoskeskustelut.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee tuottamaan puhetta ja kirjoitusta yhä monipuolisemmissa viestintätilanteissa sanaston laajentuessa ja kirjallisen ilmaisun kehittyessä pääpainon ollessa edelleen puheen tuottamisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä