4.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin. 3. luokan tavoitteiden syventäminen.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

3. Kielellinen päättely

Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas tutustuu vähitellen oman kielitaidon tasonsa mukaisiin aineistoihin.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

3. luokan tavoitteita syvennetään: Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia vahvuuksiaan kielenoppijana ja tiedostaa säännöllisen harjoittelun merkityksen kielenoppimiselle sekä harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle kielenopiskelulleen.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Rohkeus oman kielitaidon käyttämiseen säilyy vuorovaikutustilanteiden monipuolistuessa.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja joitakin viestinnän ylläpitämiskeinoja.

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pyynnöt ja ostoskeskustelut.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee tuottamaan puhetta ja kirjoitusta yhä monipuolisemmissa viestintätilanteissa sanaston laajentuessa ja kirjallisen ilmaisun kehittyessä pääpainon ollessa edelleen puheen tuottamisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä