Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet yleisesti 2018-19

Kaikilla luokka-asteilla on uuden OPS2016 myötä oltava viikon verran (=oman luokkatason viikkotuntimäärän verran) opetusta, jossa ylitetään oppiainerajat tai jossa tutkitaan jotain samaa ilmiötä eri oppiaineissa. Tämä ns. moko-opetus voidaan toteuttaa lukujärjestyksen sisällä tai erillisinä teemapäivinä tai viikkona.
Lukuvuoden 2018-19 painopistealuuena on kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys (laaja-alainen osaaminen L7)


Kaikille 7-9 luokille tulee lukuvuoden aikana 3pv monialaisia oppimiskokonaisuuksia

7 -luokat: leipäpäivä, ryhmäytyminen ja museoretki (2pv)

8 -luokat: Helsingin retki (2pv)

9 -luokat: Liperi-, ympäristö- ja etiikan projekti (2pv)

7-9 -luokat: liikuntapäivä (1pv)

Itsenäisyystanssit (Suomi100) sekä harjoittelut (1pv) luokat 7-9 sekä osa alakoulusta.

Koko koulun teema kestävä kehitys
Toteutus alakoululla
harrastusteemapäivinä kerran kuukaudessa.
Toteutus yläkoululla
oppiaineiden välisenä yhteistyönä sekä eri oppiaineiden sisällä.

OHJEITA:

Joensuun seudun kouluissa jokaisen oppilaan opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisen oppimiskokonaisuuden laajuuden tulee vastata oppilaan viikkotuntimäärää. Erilaisia käytännön toteuttamistapoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun löytyy opetussuunnitelman perusteista (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luku 4.4). Keskeistä on, että oppilaalla on mahdollisuus syventyä riittävästi oppimiskokonaisuuden sisältöihin.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita, sisältöjä, käytäntöjä ja arviointia suunniteltaessa otetaan huomioon laaja-alaisen osaamisen kehittäminen sekä paikallisuus ja koulun omaleimaisuus. Toteuttamisen tulee ilmentää Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen ja koulun arvoja sekä oppimiskäsitystä. Lisäksi huomioidaan yhteistyötä sekä työnjakoa koskevat toimintatavat jotka koskevat koulun muuta toimintaa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan koulukohtaisesti. Koulut voivat suunnitella myös yhdessä toteutettavia kokonaisuuksia. Oppilaat ovat mukana suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vanhempien osallisuus huomioidaan ja mahdollistetaan. Myös eri yhteistyökumppanit, kuten kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, poliisi, pelastuslaitos, järjestöt, seurakunta ja kirjastot voivat olla mukana toteuttamassa monialaista oppimiskokonaisuutta.

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia riittävästä resursoinnista monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista varten. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Siinä todetaan mitkä ovat lukuvuodelle suunnitellut monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä miten oppilaat ovat osallistuneet oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi vuosisuunnitelmissa tarkennetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestämisen käytännöt sekä oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilasarvioinnin käytänteet. Oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, kulloisenkin oppimiskokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Sähköiset oppimisympäristöt voivat tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista ja arviointia.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden arvioimiseksi sekä oppilailta että opettajilta ja muilta toimijoilta kerätään palautetta oppimiskokonaisuuden aikana ja sen päätyttyä. Arviointimenetelminä painottuvat itse- ja vertaisarviointi ja arvioinnissa painotetaan työskentelyn arviointia.

 

Arvioitavia työskentelytaitoja ovat:

  • taito työskennellä itsenäisesti
  • taito työskennellä yhdessä
  • taito suunnitella omaa työtään
  • taito säädellä omaa työtään
  • taito arvioida omaa työtään
  • taito toimia vastuullisesti
  • taito toimia parhaansa yrittäen
  • taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa

 

Koulut arvioivat monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumista ja kehittämiskohteita vuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.