Kuusan koulu

Ohjeita etäsovellusten käyttöön

Hyvät oppilaat ja vanhemmat!

Laukaan perusopetuksen tutoropettajat ovat valmistelleet oppilaille ohjeita työskentelyyn etäopetussovelluksissa. Sivuille tulee lisää ohjeita vähitellen, kunhan ehdimme niitä tehdä. 

Tällä hetkellä sivulla on videoina tai kuvallisina ohjeina

Miten opiskelen kotona? (yläkoulu)
Ohjeet Pedanet-tunnusten luomiseen
Ohjeet O365-pilvipalvelun käyttöön ja työn palauttamiseen Teamsissa (helpompi versio)
Ohjeet O365-pilvipalvelun käyttöön ja työn palauttamiseen Teamsissa (Kun haluat lisätä palautukseen töitä omasta One Drivestä)
Teams-pikaopas oppilaalle
Office 365-paketin lataaminen
Nettiyhteyden jakaminen matkapuhelimesta

Tiedote arvioinnista poikkeusolojen aikana

 

Tiedote huoltajille poikkeusolojen aikaisesta arvioinnista ja oppilaiden tuen järjestämisestä

 

Opetushallitus julkaisi perjantaina 3.4. ohjeistuksen oppilaan arviointiin perusopetuksessa poikkeusolojen aikana. Perusopetuksen arviointiperusteisiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi. Arvioinnissa tullaan käyttämään normaaliolojen periaatteita ja arviointikriteereitä, mutta paikallisesti määritellään arvioinnin toteuttamisen käytännöt.

 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-oppilaan-arvioinnin-toteuttaminen-poikkeusolojen-aikana

 

Arviointi poikkeusolojen aikana

 

Poikkeusolojen aikana opetetaan ja opiskellaan kaikkia opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita. Arviointi toteutetaan suhteessa oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Opetuksessa voidaan kuitenkin painottaa keskeisimpiä opiskeltavan kokonaisuuden asioita. Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin erilaisiin näyttöihin perustuen. Oppilaalta ei kuitenkaan voida vaatia osaamista sellaisten sisältöjen osalta, joissa hän ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta tai ohjausta. Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan poikkeusolojen asettamat rajoitteet.

 

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne ja ennen poikkeusoloja osoitettu osaaminen sekä opinnoista suoriutuminen. On tärkeää, että oppilas voi monipuolisesti osoittaa osaamistaan, vaikka kirjallisten näyttöjen osuus onkin keskeinen. Oppilaalle pyritään tarjoamaan myös vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan, mikäli esimerkiksi oppilaan terveydentila, olosuhteet tai muut syyt vaikeuttavat näyttöjen antamista.

 

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, opettaja keskustelee asiasta hyvissä ajoin huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopii toimenpiteet oppimisen tukemiseksi. Ennen kuin oppilas jätetään luokalle, oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa erillisessä näytössä opetukseen osallistumatta, että oppilas on saavuttanut hyväksyttävät tiedot ja taidot.

 

Päättöarviointi

 

Päättöarviointi tehdään samoin periaattein kuin normaalitilanteessa. Opettaja hyödyntää tietoa oppilaan osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä ja keskittyy opetuksessaan tavoitteisiin ja kriteereihin, joiden osalta tarvitaan vielä näyttöjä päättöarvosanan muodostamista varten. Jos ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista tai erillisistä näytöistä huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja siten ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oppilas voi tällöin jatkaa opintojaan seuraavana syksynä, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen.

 

Oppimisen tuki

 

Opetushallitus on päivittänyt oppimisen tuen järjestämistä koskevaa ohjeistustaan 14.4.2020. Oppilas saa tarvittaessa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa ja muodossa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista järjestää. Tukea annetaan etäopetuksena. Poikkeustapauksessa voidaan tehdä kokonaisarvio oppilaan tuen tarpeesta ja sen perusteella lähiopetusta voidaan uuden ohjeistuksen mukaan järjestää myös muille kuin erityisen tuen oppilaalle. Ensisijainen tuen antamisen muoto on kuitenkin etäopetus, jotta ihmisten väliset kontaktit minimoidaan tartuntariskin vähentämiseksi.

 

Tukea oppimiseen voi antaa opettajan lisäksi esimerkiksi koulunkäynninohjaaja. Jos on vaara, että oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa hylätään, tai oppilaan lisätuen tarve on muuten ilmeinen, opettaja ottaa yhteyttä sekä oppilaaseen että huoltajaan ja sopii tukitoimista tai mahdollisten lisänäyttöjen antamisesta. Myös huoltaja voi olla yhteydessä opettajaan.

 

https://www.oph.fi/fi/perusopetuksen-oppimisen-tuen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-1442020-alkaen

 

Vuorovaikutus

 

Poikkeusolojen aikana korostuu opettajan antama säännöllinen, yksilöllinen ja kannustava palaute sekä ohjaus. Säännöllinen vuorovaikutus on tärkeää, jotta oppilas on tietoinen opetuksen tavoitteista ja omasta edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia, millä perusteella suoriutumista arvioidaan poikkeusolojen aikana, jos näihin yleisohjeisiin on tarkennettavaa. Jos on vaarana, että oppilas saa yleistä osaamistasoaan heikomman tai hylätyn arvosanan, keskustellaan huoltajan ja oppilaan kanssa asiasta mahdollisimman pian, mikäli tällaista keskustelua ei ole vielä käyty.

 

Jos teillä herää kysymyksiä lapsenne opetuksen järjestämisestä tai arvioinnista, olkaa yhteydessä koulun opettajaan/opettajiin tai koulun rehtoriin. Järjestetään yhdessä laukaalaisille lapsille ja nuorille parhaat tilanteen sallimat mahdollisuudet oppia ja opiskella.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Jussi Silpola

opetuspäällikkö

perusopetuspalvelut

Ilmoitus koulujen toiminnan rajoittamisesta

Suomen valtioneuvosto on 16.3.2020 päättänyt siirtymisestä valmiuslain piiriin nopealla aikataululla. Valtioneuvoston linjaus on, että varhaiskasvatus ja sen yhteydessä annettava esiopetus jatkuvat normaalisti. Perusopetusta järjestetään esiopetuksen ja luokkien 1-3 osalta niille lapsille, keiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Muiden osalta siirrytään etäopetukseen 18.3.-13.4.2020 välisellä ajalla.

Selvitämme tarkemmin tiistain 17.3.2020 aikana, keitä opetuksen jatkuminen lähiopetuksena koskee. Linjauksesta johtuen saatamme joutua keskittämään opetusta, ja määräämään oppilaan lähikouluksi oman koulun sijaan väliaikaisesti toisen koulun.

Laukaan kunnan perusopetuksessa on valmistauduttu koulujen sulkemiseen, ja koulut antavat oppilaille ja huoltajille ohjeet etäopetuksen toteuttamisesta 17.3.2020. Ohjeet annetaan Wilman kautta, ja ensisijaisena viestintäkanavana poikkeustilanteessa ovat Wilma ja koulun kotisivut.

Kouluruokailu järjestetään niille oppilaille, joiden koulunkäynti jatkuu 18.3.-13.4.2020. Samoin koulukuljetusten piiriin kuuluville järjestetään kuljetukset. Tässä huomioidaan mahdolliset lähikoulumuutokset.

Koulujen henkilökunta järjestää lähiopetuksen niille oppilaille jotka ovat koulussa, sekä etäopetusta niille lapsille, jotka eivät ole lähiopetuksessa. Lapsenne opetusta koskevissa kysymyksissä olkaa yhteydessä Wilman kautta oppilaanne luokanopettajaan tai luokanohjaajaan.

Jussi Silpola Juha Tolonen

Opetuspäällikkö Sivistysjohtaja

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
11 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen