Temaattiset opinnot

Temaattiset opinnot

Koodi
TO

Oppiaine ja tehtävä

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Temaattiset opinnot kehittävät laaja-alaista osaamista. Kaikissa temaattisissa opinnoissa esiintyy useampia osaamisen osa-alueita. Niistä oleellisimmat on merkitty kunkin opintojakson yhteyteen.

LOPS2021 "
Laaja-alaista osaamista kehittävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan tarkastelemalla monitahoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden yhteyksiä ja keskinäisriippuvuuksia. Opiskelija oppii soveltamaan aiemmin oppimaansa sekä hakemaan, tulkitsemaan, arvottamaan, jakamaan ja tuottamaan tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja erilaisissa yhteisöissä sekä erilaisten välineiden avulla. Kehittyvä laaja-alainen osaaminen tukee opiskelijoiden kriittisen ajattelun, yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.

 Kaikille lukioille yhteisiä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on kuusi. Ne muodostavat toisiaan täydentävän ja yhdistävän kokonaisuuden. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat

 • hyvinvointiosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen.

 Kaikkia osa-alueita opiskeltaessa on tarkoitus, että opiskelija

 • havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä sekä oppii etsimään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä
 • osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistuu toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että yhteiskunnan tasolla
 • saa mahdollisuuksia oman mukavuusalueen haastamiseen, osaamisen jakamiseen ja vertaisoppimiseen sekä ratkaisujen yhdessä ideointiin ja tuottamiseen. “

TO 1 Liikennekasvatus (1 op)

Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija oppii liikennekäyttäytymistä sekä liikenneturvallisuutta edistäviä tietoja ja asenteita.


Keskeiset sisällöt
Opetus tulee autokoulun kautta ja he vastaavat opetuksen keskeisistä sisällöistä.

Arviointi
Kurssi katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija toimittaa koululle valokopion ajokortistaan.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alue: yhteiskunnallinen osaaminen

TO 2 Harrastuneisuus (2 op)

Tavoitteet
Tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijoita harrastutoimintaan. Tavoittena on, että opiskelija löytäisi itselleen harrastuksen, josta lukiomme katsoo olevan hyötyä opiskelijan kehittymiselle opetussuunnitelman mukaisesati.Keskeiset sisällöt
Harrastekurssiksi kelpaavat mm. kielten ja matematiikan kesäkurssit, näytelmäkerho tai muiden kerhojen aktiivinen ohjaaminen. Pelkkä kurssille oleminen, esim. kansalaisopiston/koulun oman kerho, ei riitä. Samasta aihepiiristä saa vain yhden kurssin. Lukion rehtori päättää tarvittaessa opettajien kanssa harrastekurssien hyväksymisestä.


Arviointi

Harrastekurssi voidaan hyväksyä, kun suorittamisesta on riittävä todistus ja ohjaajan/itse täytetty kurssipäiväkirja. Arviointi merkintään suoritusmerkinnällä (S)


Laaja-alaisen osaamisen osa-alue: hyvinvointi sekä vuorovaikutus osaaminen

TO 3 TET-harjoittelu, työelämä (2 op)

Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu vähintään yhden lukiokurssin verran työelämään (35H) tai suorittaa yrityksissä tai yhdistyksissä työharjoittelun.Keskeiset sisällöt
Keskeisenä sisältönä on tutustua valitun työpaikan toimintakulttuurin ja työtehtäviin, oppia työelämästä sekä hankkia kokemuksia oman tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi. Harjoittelujaksosta kirjoitetaan harjoitteluraportti erillisen ohjeistuksen mukaisesti.


Arviointi
Suoritusmerkintä(S), jonka opiskelijaa saa toimitettuuan harjoittelusta työtodistuksen, palautettuaan kirjallisen raportin, mikä käydään opinto-ohjaajan kanssa yhdessä lävitse.


Laaja-alaisen osaamisen osa-alue: yhteiskunnallinen osaaminen

TO 4 Tutkiva työskentely teknologialla (2 op)

Tavoitteet
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeisillä sisällöillä tulisi olla yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

Aihe-esimerkkejä:
 • Ajankohtainen ilmiö/ongelma Suomessa tai maailmalla esim. ilmastonmuutos, yhteiskunnalliset ongelmat(oppiainerajat ylittäen GE, BI, FY, KE, YH, HI, PS,FI, TE, MA, kielet)
 • Ajankohtaiset konfliktit ja kriisit esim. pakolaisuus, talouskriisi (GE, HI, YH, BI, UE,FI, MA, kielet)
 • Kulttuuriset suuntaukset esim. itämaiset kamppailulajit, tyylikaudet (HI, YH, LI, UE, KU, MU, FY, kielet)
 • Paikallistuntemus esim. Geopark, pesäpallo (HI, YH, GE, UE, UO, BI, KU, MU, LI)

Arviointi
Tarkastelu pitää olla riittävän monipuolista ja laaja-alaista, jotta kurssin tavoitteet toteutuvat ja kurssista saa suoritusmerkinnän (S). Arvionnista sovitaan erikseen ohjaavan opettjan kanssa.
Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Lopputuotoksena voi olla esim. video, sähköinen valokuvanäyttely, nettisivut, nettilehti, blogi. Opiskelija pääsee syventymään aiheeseen yli lukion oppiainerajojen, ja samalla tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot vahvistuvat.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alue: monitieteinen ja luova osaaminen.

TO 5 Kansainvälinen toiminta (2 op)

Tavoitteet

Luoda yhteyksiä ympäröivään maailmaan ja rohkaista nuoria kansainväliseen toimintaan. Kielitaidon soveltaminen käytäntöön ja kansainvälisten valmiuksien kehittäminen.

Keskeiset sisällöt
Osallistuminen kansainväliseen projektiin, johon saattaa kuulua matka yhteistyökohteeseen, tai ulkomaalaisen ryhmän vastaanottaminen ja ohjaaminen kotimaassa vieraalla kielellä. Kyseessä voi olla myös omaehtoinen kansainvälinen toiminta, joka voidaan hyväksyä lukion opinnoiksi. Tällainen voisi olla esimerkiksi kielikurssi, työskentely tai vaihto-oppilasvuosi ulkomailla. 

Arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä (S)

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen
Kansainvälinen yhteistyö perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyökykyyn sekä vaatii maailmankansalaisen asennetta. Kielitietoisuus kasvaa, kun toimii yhteistyössä vieraalla kielellä. Matkailu kehittää kykyä huolehtia itsestä sekä sopeutua yllätyksellisiin tilanteisiin.

TO 6 Leirikoulu (2 op)

Tavoitteet
Opiskelijaryhmä suunnittelee matkan kotimaahan tai ulkomaille. Leirikoulu on ryhmän yhteinen ponnistus, jossa hiotaan yhteistyötaitoja ja saadaan jokainen osallistumaan mieluisan tavoitteen saavuttamiseksi. On tärkeää, että jokainen osallistuja myötävaikuttaa aktiivisesti leirikoulun onnistumiseen.

Keskeiset sisällöt
Opiskelijat valitsevat matkakohteen ja laativat matkaohjelman, joka sisältää kulttuurikohteita ja aktiviteetteja sopivassa suhteessa. Jokainen huolehtii omalta osaltaan tarvittavat maksut, dokumentit ja matkatavarat. Kohteessa opiskelijat yksin tai parityönä esittelevät jonkun nähtävyyden. Ulkomaan reissulla pääsee harjoittamaan kielitaitoa sekä käytännön järjestelyissä että eri tutustumiskohteissa. Matkan jälkeen ryhmä julkaisee matkakuvauksen. 


Arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä (S)


Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen
Moduulissa painopiste on opiskelijoiden yhteistyö- , vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymisessä. Leirikoulun suunnittelu ja toteuttaminen vaatii myös yrittäjämäistä asennetta, vastuullisuutta ja sinnikkyyttä. 

TO 7 Lukioiden yhteistyöviikko (2 op)

Tavoitteet
Lukuvuosittain vaihtuva teema tukee opiskelijoiden laaja-alaista osaamista.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S)

Laaja-alaisen osaaminen osa-alue vaihtelee lukuvuosittain.

TO 8 Yrittäjyyskasvatus (2 op)

Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija oppii yrittäjämäistä asennetta (vastuunkanto, aloitteellisuus, luovuus) sekä oppii huomaamaan omat vahvuutensa. Hän tutustuu yrittäjyyteen ja yritysten toimintaan, suunnittelee ja hankkii varoja leirikoulumatkaa varten sekä oppii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä projektien toteuttajana.

Keskeiset sisällöt
Keskeisenä sisältönä on omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen ja työelämävalmiuksien arviointi. Aihealueina liikeidean kehittäminen yritykseksi, paikalliseen yrityselämään tutustuminen, yritystoiminnan perusteet, yrityksen rahoitus ja markkinointi sekä erilaisten myyntiprojektien ja varainhankinnan toteutus leirikoulun rahoittamiseksi.

Arviointi
Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän(S), kun opiskelija on osallistunut suunniteltuihin toimintaan ja projekteihin.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen
Opiskelija oppii löytämään omia vahvuuksiaan ja rakentaa omaa identiteettiään. Varojenkeruuprojekteissa opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä ja oppivat sosiaalisia taitoja. Opiskelijoita rohkaistaan yhteiskunnalliseen toimintaan yrittäjyyden kautta.

TO 9 Hygieniapassi (1 op)

Keskeiset tavoitteet ja sisällöt

 • Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta.
 • Hygieniaosaamisen aihealueet: mikrobiologia, ruokamyrkytykset,hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö
 • Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
 • Kahvila, ravintola, suurkeittiö, kioski, pikaruokaravintola, elintarvikemyymälä, päiväkoti tai elintarvikkeita valmistava tehdas ovat esimerkkejä sellaisista työpaikoista, joissa hygieniapassia kysytään. 
 • Virallinen hygieniapassi on hyvä osoitus siitä, että elintarvikehygienian perusasiat ovat hallussa!
 • Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan hyväksytysti suoritetun hygieniapassitestin kautta saatavalla, Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla.

Arviointi
Opintojakso katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija toimittaa koululle valokopion hygieniapassistaan.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alue: hyvinvointi osaaminen

TO 10 Tutortoiminta (1 op)

Muutettava vielä:
Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii liikennekäyttäytymistä sekä liikenneturvallisuutta edistäviä tietoja ja asenteita.


Keskeiset sisällöt
Opetus tulee autokoulun kautta ja he vastaavat opetuksen keskeisistä sisällöistä.

Arviointi
Kurssi katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija toimittaa koululle valokopion ajokortistaan.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä