Opiskeluohje

Sinun on hyvä tietää seuraavat perusasiat lukio-opiskelusta

Oppituntien alkaessa opiskelijoiden on oltava ajoissa sisällä luokassa varsinaisilla paikoillaan, ja heillä tulee olla asianmukaiset tarvikkeet, myös tietokone. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta, ja opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (LL 25§)

Lukiossamme tämä tarkoittaa sitä, että oppitunti alkaa, kun opettaja on mennyt luokkaan. Hänen ei tarvitse ottaa luokkaan ilman pätevää syytä myöhästynyttä oppilasta. Oppilaalle tämä tunti katsotaan poissaoloksi. Opettajalla on myös oikeus poistaa oppituntia häiritsevä opiskelija luokasta.

Opintojaksojen valinnat
Opiskelijat tekevät valinnat kerran vuodessa, ja ne tarkistetaan kerran. Tämän jälkeen opiskelija on velvollinen suorittamaan opinnot, jonka on valinnut. Muutoksia opintovalintoihin haetaan vain painavista syistä rehtorilta. Opinto-ohjelman muutoksista keskustellaan ensin opinto-ohjaajan kanssa.

Itsenäinen opiskelu
Lukion opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti. Jos opintojakso sopii opiskelijan työjärjestykseen, sen ensisijainen suoritustapa on tunneille osallistuminen. Hylättyjä opintoja ei voi suorittaa itsenäisesti vaan kyseiselle opintojaksolle osallistutaan uudelleen. Itsenäisesti opintojen suorittaminen edellyttää perusteltua syytä ja aikataulutettua suunnitelmaa. Mikäli perusteena on terveydellinen syy, tulee mukaan liittää aina kopio lääkärintodistuksesta. Luvan itsenäiseen opiskeluun antaa rehtori kuultuaan kurssin opettajaa. Harkinnanvaraisissa tapauksissa hakemuksen käsittelee yhdessä rehtori, opinto-ohjaaja ja oppiaineen opettaja.

Poissaolot ja korvaavat tehtävät
Opiskelijalla on mahdollista olla hyväksyttävän syyn takia poissa koulusta. Opintojakson opettaja pitää tilastoa poissaoloista Wilman kautta. Hyväksyttäviä syitä olla poissa koulussa ja hakea lupaa poissaoloon ovat mm. sairaus ja lääkärissä käynti, myös esim. autokoulun tutkinnot. Hyväksyttäviä syitä eivät ole autokoulutunnit tai ostosreissut. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa syyn luotettavalla tavalla (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) – erityisesti pitkissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Alaikäisen opiskelijan poissaolon varmentaa hänen huoltajansa mahdollisimman nopeasti Wilman kautta. Opettaja voi katsoa opintojakson keskeytetyksi ja se jätetään arvostelematta, mikäli poissaolojen määrä häiritsee opiskelua tai opinnot eivät etene.

Koulun yhteiset tapahtumat ovat koulun oppitunteja, vaikka opiskelijalla ei olisi siihen aikaan oppituntia, ja niille on osallistumisvelvollisuus. Kahdesta luvattomasta poissaolosta saa seurata rehtorin työskentelyä sovitun ajan, ja useammasta tulee merkintä rankaisupäiväkirjaan.

Poissaoloihin on pyydettävä etukäteen lupa ryhmänohjaajalta tai rehtorilta, tai huoltajan / opiskelijan on ilmoitettava koululle, jos tilanne on äkillinen. Ryhmänohjaaja antaa luvan poissaoloon 1 - 3 päiväksi ja rehtori yli 3 päivän poissaoloihin. Poissaolot haetaan Wilman kautta poissaololomakkeella. Yksittäiseltä tunnilta poissaoloon pitää pyytää lupa kyseisen tunnin opettajalta. Opiskelija on kuitenkin velvollinen korvaamaan menetetyn työn opettajien kanssa sovitulla tavalla. Opiskelijoita, jotka edustavat koulua esim. kulttuuri- tai urheilukilpailussa, ei katsota poissaolleiksi, mutta menetetyn työn korvausvelvollisuus koskee heitäkin.

Mikäli opiskelija on pois hyväksyttävästä syystä ja suorittaa korvaavat tehtävät, poissaolo ei vaikuta alentavasti hänen arvosanaansa. Selvittämättömät ja asiattomat (”nukuin pommiin”) poissaolot voivat alentaa opintojakson arvostelua; korvaavat tehtävät kuuluu myös hoitaa näiltä poissaoloilta.

Tehtävien ja projektien suorittaminen & rästitunnit
Opettajat suunnittelevat opintojaksojen suorittamisen ja sen aikana tehtävät tehtävät tai projektit. He myös aikatauluttavat tehtävien palautukset. Palautuksia ei merkitä päättöviikolle. Opiskelijan vastuulla on olla tietoinen palautettavista tehtävistä sekä palautusaikataulusta. Jos jokin tehtävä on tekemättä vielä päättöviikolla, opettaja määrää opiskelijan ns. rästitunnille päättöviikon aikana. Tällöin tehtävä on suoritettava loppuun. Rästitunnit sijoitetaan päättöviikon lukujärjestykseen.

Kokeiden suorittaminen
Kokeesta kokeesta voi olla pois vain sairastumisen takia, tarvittaessa lukiolle toimitetaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Lupaa olla pois tulee hakea rehtorilta tai opettajalta. Jos opiskelija ei ole päässyt osallistumaan kokeeseen, hänen on suoritettava se opettajan määräämällä tavalla.

Opiskelija voi osallistua kokeeseen, kun hän on tehnyt ne tehtävät, jotka opettaja on määrännyt tehtäväksi ennen koetta. Jos opintojakson aikana jää määrättyjä tehtäviä tekemättä, ne täytyy suorittaa seuraavan jakson ensimmäisen viikon aikana. Opintojakso katsotaan hylätyksi, jos sitä ei suorita loppuun annetussa ajassa.

Kokeesta, josta on oltu poissa pätevän syyn takia, merkitään arvosteluun H (hylätty). Tällöin opiskelijalla on oikeus tulla uusintakokeeseen. Ko. opintojakso on suoritettu ja se näkyy kokonaisopintomäärässä vasta kun se on arvosteltu numerolla. Jos opintojaksosta saa kokeen jälkeen numeron 4 (hylätty), opintojakson voi uusia ja se lasketaan mukaan kokonaismäärään. Jos oppilas on keskeyttänyt opinnot tai jos opettajan on merkinnyt sen keskeytetyksi (K), oppilaalla ei ole oikeutta uusintakokeeseen ennen kuin hän on suorittanut ko. opintojakson. Opintojaksosta merkitään jaksotodistukseen T eli täydennettävä, jos oppilas on suorittanut opinnot ja käynyt kokeessa, mutta häneltä puuttuu jokin opintojaksoon liittyvä suoritus tai tehtävä. Ko. opinnot ei näy kokonaisopintomäärässä ennen kuin se on kokonaan suoritettu ja arvosteltu. Suoritukset ja tehtävät on saatettava loppuun seuraavan jakson ensimmäisen viikon aikana. Jos suorituksia ei ole tehty loppuun, opintojakso merkitään keskeytyneeksi (K) ja se pitää tehdä kokonaan uusiksi.

Jos opiskelija saa kokeesta hylätyn (4), hän voi osallistua hylätyn opintojakson uusintakokeeseen kerran. Hylätyn uusintakoepäiviä on päättöviikon jälkeen yksi. Hylätyn uusinta on noin kaksi viikkoa jakson vaihtumisen jälkeen. Lukion työpäivistä (esim. pedanetistä) näkee jo kaikki lukuvuodella 2023-2024 sovitut hylätyn ja hyväksytyn uusinnan päivämäärät. Hylätyn uusinta on maanantaisin klo 15-17.

Hyväksytyn opintojakson korotusmahdollisuus on kaksi kertaa vuodessa uusintakoepäivänä, jotka ovat elokuussa ja tammikuussa. Abiturientit voivat korottaa arvosanojaan keväällä 4. jakson jälkeen. Uusintakokeisiin täytyy ilmoittautua tiedotettuun aikaan mennessä – myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Kokeissa lunttaamiseen suhtaudutaan kuten YTL eli jos oppilas jää kiinni kokeessa vilpistä, vilpin yrittämisestä tai avustaa siinä, suoritus katsotaan hylätyksi. Kyseisen oppiaineen opintojakso katsotaan myös hylätyksi ja kyseiselle opintojaksolle voi osallistua kun se seuraavan kerran järjestetään.

Nämä ohjeet on koottu niin teidän opiskelijoiden kuin myös opettajien työtä helpottamaan ja selkiyttämään. Hyvää lukuvuotta kaikille!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä