Opiskeluohje

Sinun on hyvä tietää seuraavat perusasiat lukio-opiskelusta

Oppituntien alkaessa opiskelijoiden on oltava ajoissa sisällä luokassa varsinaisilla paikoillaan, ja heillä tulee olla asianmukaiset tarvikkeet, myös tietokone. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta, ja opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (LL 25§)

Lukiossamme tämä tarkoittaa sitä, että oppitunti alkaa, kun opettaja on mennyt luokkaan. Hänen ei tarvitse ottaa luokkaan ilman pätevää syytä myöhästynyttä oppilasta. Oppilaalle tämä tunti katsotaan poissaoloksi. Opettajalla on myös oikeus poistaa oppituntia häiritsevä opiskelija luokasta.

Kurssivalinnat

Opiskelijat tekevät kurssivalinnat kerran vuodessa, ja ne tarkistetaan kerran. Tämän jälkeen opiskelija on velvollinen suorittamaan kurssin, jonka on valinnut. Muutoksia kurssivalintoihin haetaan vain painavista syistä rehtorilta. Opinto-ohjelman muutoksista keskustellaan ensin opinto-ohjaajan kanssa. Verkko- ja videokurssit ovat osa normaalia opetusta, eikä niiden poisjättämisen syyksi riitä kurssin opetusmuoto.

Itsenäinen opiskelu

Lukion kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Jos kurssi sopii opiskelijan työjärjestykseen, kurssin ensisijainen suoritustapa on kurssille osallistuminen. Hylättyjä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti vaan kyseiselle kurssille osallistutaan uudelleen. Itsenäisesti kurssin suorittaminen edellyttää perusteltua syytä ja aikataulutettua suunnitelmaa. Mikäli perusteena on terveydellinen syy, tulee mukaan liittää aina kopio lääkärintodistuksesta. Luvan itsenäiseen opiskeluun antaa rehtori kuultuaan kurssin opettajaa. Harkinnanvaraisissa tapauksissa hakemuksen käsittelee yhdessä rehtori, opinto-ohjaaja ja oppiaineen opettaja.


Poissaolot ja korvaavat tehtävät

Opiskelijalla on mahdollista olla hyväksyttävän syyn takia poissa koulusta. Kurssin opettaja pitää tilastoa poissaoloista Wilman kautta. Hyväksyttäviä syitä olla poissa koulussa ja hakea lupaa poissaoloon ovat mm. sairaus ja lääkärissä käynti, myös esim. autokoulun tutkinnot. Hyväksyttäviä syitä eivät ole autokoulutunnit tai ostosreissut. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa syyn luotettavalla tavalla (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) - erityisesti pitkissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Alaikäisen opiskelijan poissaolon varmentaa hänen huoltajansa mahdollisimman nopeasti Wilman kautta. Poissaolot selvitetään viipymättä ryhmänohjaajalle ja kurssin opettajalle. Kurssin opettaja voi katsoa kurssin keskeytetyksi ja kurssi jätetään arvostelematta, mikäli poissaolojen määrä häiritsee opiskelua.

Koulun yhteiset tapahtumat ovat koulun oppitunteja, vaikka opiskelijalla ei olisi siihen aikaan oppituntia, ja niille on osallistumisvelvollisuus. Kahdesta luvattomasta poissaolosta saa seurata rehtorin työskentely sovitun ajan, ja useammasta tulee merkintä rankaisupäiväkirjaan.

Poissaoloihin on pyydettävä etukäteen lupa ryhmän ohjaajalta tai rehtorilta, tai huoltajan / opiskelijan on ilmoitettava koululle, jos tilanne on äkillinen. Ryhmänohjaaja antaa luvan poissaoloon 1-3 päiväksi ja rehtori yli 3 päivän poissaoloihin. Poissaolot haetaan Wilman kautta poissaololomakkeella. Yksittäiseltä tunnilta poissaoloon pitää pyytää lupa kyseisen tunnin opettajalta. Opiskelija on kuitenkin velvollinen korvaamaan menetetyn työn opettajien kanssa sopimalla tavalla.

Opiskelijoita, jotka edustavat koulua esim. kulttuuri- tai urheilukilpailussa ei katsota poissaolleiksi, mutta menetetyn työn korvausvelvollisuus koskee heitäkin.

Mikäli opiskelija on pois hyväksyttävästä syystä ja suorittaa korvaavat tehtävät, poissaolo ei vaikuta alentavasti hänen kurssiarvosanaansa. Selvittämättömät ja asiattomat (”nukuin pommiin”) poissaolot voivat alentaa kurssin arvostelua; korvaavat tehtävät kuuluu myös hoitaa näiltä poissaoloilta.

Kurssikokeiden suorittaminen

Kurssikokeesta voi olla pois vain sairastumisen takia, tarvittaessa lukiolle toimitetaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Lupaa olla pois tulee hakea rehtorilta tai opettajalta. Jos opiskelija ei ole päässyt osallistumaan kokeeseen, hänen on suoritettava se opettajan määräämällä tavalla.

Opiskelija voi osallistua kurssikokeeseen, kun hän on tehnyt ne tehtävät, jotka opettaja on määrännyt tehtäväksi ennen kurssikoetta. Jos kurssin aikana jää määrättyjä tehtäviä tekemättä, ne täytyy suorittaa seuraavan jakson ensimmäisen viikon aikana. Kurssi katsotaan hylätyksi, jos sitä ei suorita loppuun annetussa ajassa. 

Kurssikokeesta, josta on oltu poissa pätevän syyn takia, merkitään arvosteluun H (hylätty). Tällöin opiskelijalla on oikeus tulla uusintakokeeseen. Ko. kurssi on kurssisuoritus ja näkyy kokonaiskurssimäärässä vasta kun se on arvosteltu numerolla. Jos kurssista saa kurssikokeen jälkeen numeron 4, kurssin voi uusia ja se lasketaan mukaan kokonaiskurssimäärään. Jos oppilas on keskeyttänyt kurssin tai jos opettajan on merkinnyt kurssin keskeytetyksi (K), oppilaalla ei ole oikeutta uusintakokeeseen ennen kuin hän on suorittanut ko. kurssin. Kurssista merkitään jaksotodistukseen T eli täydennettävä, jos oppilas on suorittanut kurssin ja käynyt kurssikokeessa, mutta häneltä puuttuu jokin kurssiin liittyvä suoritus tai tehtävä. Ko. kurssi ei näy kokonaiskurssimäärässä ennen kuin se on kokonaan suoritettu ja siitä on annettu numero. Suoritukset ja tehtävät on saatettava loppuun seuraavan jakson ensimmäisen viikon aikana. Jos suorituksia ei ole tehty loppuun, kurssi merkitään keskeytyneeksi (K) ja kurssi pitää tehdä kokonaan uusiksi. 

Jos opiskelija saa kurssikokeesta hylätyn (4), hän voi osallistua hylätyn kurssin uusintakokeeseen kerran. Hylätyn kurssin uusintakoepäiviä on koeviikon jälkeen yksi. Eli jos opiskelija saa kahdesta kokeesta hylätyn, hänen täytyy tehdä kaksi uusintakoetta samana uusintakoepäivänä. Hylätyn uusinta on noin kaksi viikkoa jakson vaihtumisen jälkeen.

Hyväksytyn kurssin korotusmahdollisuus on kaksi kertaa vuodessa uusintakoepäivänä, jotka ovat yleensä elokuussa ja tammikuussa. Abiturientit voivat korottaa arvosanojaan keväällä 4. jakson jälkeen. Uusintakokeisiin täytyy ilmoittautua tiedotettuun aikaan mennessä — myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Kokeissa lunttaamiseen suhtaudutaan kuten YTL eli jos oppilas jää kiinni kokeessa vilpistä, vilpin yrittämisestä tai avustaa siinä, suoritus katsotaan hylätyksi. Kyseisen oppiaineen kurssi katsotaan myös hylätyksi ja kyseiselle kurssille voi osallistua kun se seuraavan kerran järjestetään.

Nämä ohjeet on koottu niin teidän opiskelijoiden kuin myös opettajien työtä helpottamaan ja selkiyttämään. Hyvää lukuvuotta kaikille!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä