Koulukyydit

Lukuvuoden 2022-2023 koulukyydit

Martikkalan koulun kuljetukset lukuvuosi 2023-2024

Kyyditykset ja kuljettajat jatkavat viime vuoden tapaan tutuilla reiteillä pienin poikkeuksin.

Nerohvirta - Kotikylä: 
Aamu: Nerkoonniementie klo 8.15, Poikaalanpolku 8.20, Kotikyläntien ja Martikkalantien risteys 8.30, koulu 8.40, (kuljettaja auto 8, 040 0814 883).

Iltapäivällä
 kyydit lähtevät takaisin koululta lukujärjestyksen mukaan joko klo 13.05 (kuljettaja auto 2, puh. 044 5001286) 
tai klo 14.45 (kuljettaja auto 11, 040 7404 766).


Kuhaniemi - Onkilahdentie - Martikkalantie: 
Aamu: Akkalansaari 8.00 - Kuhaniementien ja Ammattipurontien risteys 8.10, Väisälänmäen risteys 8.20, Onkilahdentie 8.25, Martikkalansaari, Martikkalantie (kääntöpaikka ns. Pukkihovin risteys) 8.40, Martikkalan koulu 9.00 (kuljettaja auto 4, puh. 040 6540 438).

Iltapäivällä: Kuljetukset lähtevät koululta lukujärjestyksen mukaisesti takaisin joko klo 13 (kuljettaja auto 5, puh. 040 7404 776) tai n. klo 15.00 (kuljettaja auto 2. puh. 044 500 1286).

Jos lapsi on sairas, ilmoittakaa asiasta suoraan kuljettajalle.

Tarkemmin kyydeistä voi tiedustella hallintosihteeri Merja Korhoselta, 040 4883 052 tai rehtori Antti-Matti Tikkaselta 040 4883 106. Kyyditykset liikennöi Mika Niskanen ky, liikennejärjestelijänä toimii Marko Lipponen 040 0647 056.

Lapinlahden kunnan oppilaskuljetusstretegia

Lapinlahden kunta 1 Oppilaskuljetusstrategia Sivistyslautakunta 9.12.2015 85 § LIITE 2 Laadittu: 30.11.2015

Lapinlahden kunnan oppilaskuljetukset myönnetään ja järjestetään perusopetuslain sekä sivistyslautakunnan päättämän oppilaskuljetusstrategian mukaisesti. Lähtökoh-tana on tasapuolinen kohtelu ja perusopetuslain säännökset.

Yhteisiä periaatteita oppilaskuljetusten järjestämiseksi

Tässä suunnitelmassa oppilaalla tarkoitetaan esioppilasta tai vuosiluokkien 1-9 oppilasta.

Koulutussuunnittelija toimii Lapinlahden kunnan joukkoliikennevastaavana. Hänellä on vastuu kunnan henkilöliikenteen palvelujen koordinoinnista. Hän vastaa kuljetusten suunnittelusta ja hankinnasta sekä huolehtii kuljetusyhteistyön organisoinnista ja sujuvuudesta kunnan eri hallintokuntien kanssa. Hän pitää yhteyttä paikkakunnan liikenteenharjoittajiin ja muihin sidosryhmiin. Päätökset henkilökuljetus- ja joukkoliikenneasioissa tehdään kunnan johtosäännön määräämissä toimielimissä tai vi-ranhaltijapäätöksinä.

Kuljetusten suunnittelussa liikenneturvallisuus on yksi tärkeä huomioon otettava tekijä. Huomiota on kiinnitettävä mm. ajoreitteihin ja niiden kunnossapitoon, poistumis- ja nousupaikkoihin, tien ylityksiin, koulujen pihajärjestelyihin, kaluston laatuun ja kuljettajien ammattitaitoon.

Sivistysosaston osastopäällikkö neuvottelee koulujen työajoista naapurikuntien kanssa. Alueella pyritään pitämään yhteiset loma-ajat kouluja palvelevan liikenteen järjestämiseksi edullisesti. Sivistyslautakunta päättää koulujen työajoista.

Erillisiä kuljetuksia yksittäisille oppilaille ei ilman erityistä syytä järjestetä, vaan kuljetukset tapahtuvat voimassa olevia reittejä pitkin. Myös eri koulujen oppilaiden matkat pyritään reitittämään yhteen. Koulumatkat sovitetaan joukkoliikenteen ja osittain muiden henkilökuljetusten, mm. päivätoiminta, haja-asutusalueiden asiointiliikenne, kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Jos maksutonta kuljetusta ei voida järjestää muutoin, voidaan oppilaan huoltajalle maksaa oppilaan kuljettamisesta. Tämä tapahtuu yleensä väliaikaisena järjestelynä esim. koulutapaturman yhteydessä tai poikkeuksellisesti yksittäiselle oppilaalle silloin, kun reitille on vaikea järjestää muuta kuljetusta. Korvausperusteena käytetään kilometrikorvausta, jonka suuruus ei saa ylittää verovapaan kilometrikorvauksen määrää eikä sitä kustannusta, joka kunnalle aiheutuisi kuljetuksen järjestämisestä. Koulutussuunnittelija neuvottelee asiasta huoltajan kanssa ja sivistysosaston osastopäällikkö tekee päätöksen saattokorvauksesta.

Oppilaan oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen

Perusopetuslain 32 §:n määrittely:

"Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetukses-ta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaa-ralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.(19.12.2003/1139)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642) Lapinlahden kunta 2 Oppilaskuljetusstrategia Sivistyslautakunta 9.12.2015 85 § LIITE 2 Laadittu: 30.11.2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vas-taa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esi-opetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324)

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan."

Perusopetuslaista poiketen, mikäli luokkien 0-2 oppilaan matka kotoa tai päivähoidosta kou-luun/esiopetukseen ylittää kolme kilometriä, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetuk-seen.

Perusopetuslaista poiketen maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmista-vaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on matkaetuus vastaavasti kuin muillakin oppilailla.

Perusopetuslaista poiketen iisalmelaisilla Martikkalan koulussa lukuvuonna 2015 – 2016 kir-joilla olevilla oppilailla on kuljetusetuus. Kuljetusetuus on myös heidän mahdollisesti myö-hemmin Martikkalan kouluun tulevilla sisaruksillaan.

Kunnan ei ole välttämätöntä järjestää kuljetusta oppilaan koko koulumatkalle. Kaikkien kulje-tusoppilaiden osalta matkaan voi liittyä myös kävelyosuus.

Kävelyosuuden pituus voi olla seuraava:

esioppilas: alle 1 km

1 - 2 lk: 1,5 km

3 - 6 lk: 2 km

7 - 9 lk: 3 km

Kävelyosuuden pituus tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

Koulumatka mitataan ns. portilta - portille – periaatteella. Matin ja Liisan koulussa mittauspiste on Monarintiellä sijaitseva liikenneympyrä, Alapitkän koululla liikenneympyrä, Nerkoon, Varpaisjärven, Martikkalan ja Paloisen kouluilla sekä Rovastilan esikoululla pysäköintialue. Mittauksessa käytetään teknisen toimiston karttaohjelmaa.

Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä.

Yhteishuoltajuustilanteessa maksuton kuljetus järjestetään vain sen kunnassa asuvan vanhemman luota, jossa lapsi on kirjoilla. (KHO:2006:10, 14.3.2006)

Oppilaalle ei myönnetä maksutonta kuljetusta muuhun kuin lähikouluun.

Ensisijainen vastuu koulumatkasta ja lapsen turvallisesta liikkumisesta liikenteessä on aina oppilaan huoltajalla.

Kuljetusoikeus erityisissä tilanteissa

Matkan rasittavuus tai vaikeus

Alle kolme kilometriä pitkä matka voi olla 0 - 2 –luokkalaiselle oppilaalle liian rasittava tai vaikea hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan johtuen. Maksuton kuljetus voidaan myöntää huoltajan hakemuksesta lääkärin tai psykologin lausunnon tai sosiaalisen selvityksen perusteella. Maksuttoman oppilaskuljetuksen myöntää koulutussuunnittelija. Lapinlahden kunta 3 Oppilaskuljetusstrategia Sivistyslautakunta 9.12.2015 85 § LIITE 2 Laadittu: 30.11.2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Alle viisi kilometriä pitkä matka voi olla 3 - 9 -luokkalaiselle oppilaalle liian rasittava tai vaikea hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan johtuen. Maksuton kuljetus voidaan myöntää huoltajan hakemuksesta lääkärin tai psykologin lausunnon tai sosiaalisen selvityksen perusteella. Maksuttoman oppilaskuljetuksen myöntää koulutussuunnittelija.

Matkan vaarallisuus

Alle kolme kilometriä pitkä matka voi olla 0 - 2 –luokkalaiselle ja alle viisi kilometriä pitkä matka voi olla 3 - 9 –luokkalaiselle oppilaalle liian vaarallinen. 0 - 2 –luokkien oppilaille myönnetään maksuton yhden- tai kahdensuuntainen oppilaskuljetus mikäli koulumatkaan sisältyy sekä rautatien (poislukien eritasoristeys) että 5-tien ylitys.

Koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. seuraavia tekijöitä:

 tapahtuuko koulumatka kevyenliikenteen väyliä pitkin

 piennaralueen leveys

 tien nopeusrajoitus

 tien mutkaisuus ja mäkisyys

 näkemäesteet

 tien ylitysten lukumäärä ja tapahtuuko ylitys pitkin suojatietä.

Tehtäessä päätöstä maksuttomasta oppilaskuljetuksesta koulumatkan vaarallisuuden perus-teella voidaan pyytää lausuntoja poliisilta tai tieviranomaiselta. Maksuttoman oppilaskuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden vuoksi myöntää koulutussuunnittelija.

Maksuton oppilaskuljetus myönnetään automaattisesti tien vaarallisuuden perusteella, ellei tiestöllä toteuteta koulumatkan turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Taulukot LIITTEENÄ.

Villieläinvaara

Villieläinvaaran (karhu, susi) vuoksi kuljetus voidaan myöntää määräajaksi silloinkin kun se ei oppilaalle muuten kuuluisi.

Suurpetovaaran arviointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan. Villipetovaaran vuoksi kuljetus myönnetään aina määräaikaisena. Seuraavissa tapauksissa suurpetovaaran vuoksi kuljetus myönnetään pääsääntöisesti ainakin seuraavissa tapauksissa:

 Alueella on emokarhu poikasineen. Kuljetus myönnetään tällöin ajanjaksoksi, jona karhu on hereillä.

 Susien osalta koulukuljetus myönnetään, mikäli susi ei käyttäydy lajityypillisesti, ts. susi tulee säännöllisesti lähelle asutusta tai saalistaa kotieläimiä.

 Susi on vahingoittunut tai sairas.

Ilveksen ja ahman vuoksi kuljetusta ei myönnetä, koska kyseisten lajien ei tiedetä käyneen Suomessa ihmisen kimppuun.

Suurpetotilanteen arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi riistaviranomaisia. Maksuttoman oppilaskuljetuksen suurpetovaaran vuoksi myöntää koulutussuunnittelija.

Talvikuljetus

Maksuton oppilaskuljetus voidaan myöntää myös osaksi lukuvuotta niillä tieosuuksilla, joissa esimerkiksi talvi- tai kelirikkoaikaan teiden hoito on puutteellista ja joissa koulumatka muodostuu sen vuoksi liian rasittavaksi, vaikeaksi tai vaaralliseksi. Lapinlahden kunta 4 Oppilaskuljetusstrategia Sivistyslautakunta 9.12.2015 85 § LIITE 2 Laadittu: 30.11.2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Talvikuljetusaika on syyslomaviikosta viikon 15 alkuun. Maksuttoman oppilaskuljetuksen talven ajaksi myöntää koulutussuunnittelija.

Ohjeita kuljetusten odotusten ja koulumatkojen turvallisuuden takaamiseksi

Kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan järjestämisestä vastaa koulun rehtori. Opettajien lisäksi voidaan odottavien oppilaiden valvontaan käyttää kunnan työsopimussuhteessa olevia koulunkäynninohjaajia tai kunnan muuta henkilöstöä. Rehtori vastaa siitä, että vanhemmille tiedotetaan koulukuljetusten pelisäännöistä.

"Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle."

(Perusopetuslaki 7 luku 7 mom)

Jos oppilas käyttäytyy huonosti koulukuljetuksessa, ei kuljettaja voi poistaa häntä autosta eikä jättää matkan varrelle. Kuljettajan tulee tiedottaa asiasta koulun rehtorille. Rehtorin on ryhdyttävä selvittämään asiaa. Kuljettaja voi pyytää rehtoria tai oppilaan huoltajaa huolehtimaan tällaisessa tapauksessa oppilaan kuljetuksen järjestämisestä. Kuljetuksen aikaisesta kiusaamisesta tulee aina ilmoittaa rehtorille.

Esioppilas voi kulkea yksin liikenteessä, mikäli hänellä on siihen tarvittavat edellytykset. Lähtökohtana on, että huoltajat saattavat lapsensa esiopetukseen ja lapsen liikkuminen liikenteessä on huoltajan vastuulla. Jos lapsi on esiopetuksessa muussa kuin kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa, maksuttomaan kuljetukseen ei ole oikeutta. Jos päivähoito järjestetään esiopetuspaikassa, maksuton kuljetus järjestetään yhdensuuntaisena vain lapsen aloittaessa tai päättäessä koulupäivänsä esiopetukseen.

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Kunta korvaa lukiolaisten koulumatkat, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen. Tämä oikeus on jos yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on yli 10 kilometriä.

Muissa tapauksissa sivistystoimen osastopäällikkö päättää saatavien selvitysten perusteella (esim. lääkärintodistus) kuljetustarpeen. Lukiolaisten kuljetus tapahtuu vuoroliikenteen ja kunnan perusopetuksen oppilaille ostaman joukkoliikenteen puitteissa, jos tämä ei aiheuta kunnalle huomattavia lisäkustannuksia. Lukiolaisia varten ei osteta omia vuoroja.

Vakuutukset

Oppilaat, myös lukion opiskelijat, ovat koulumatkoillaan vakuutettuja opetuksen järjestäjän toimesta riippumatta siitä, millä tavoin koulumatka tai –kuljetus on järjestetty. Vakuutus on voimassa kodin ja koulun välisellä matkalla.Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut.

Oppilaskuljetusten hankinta

Ostopalveluja hankittaessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista voimassa olevia säännöksiä. Laki velvoittaa kuntia avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen tarjouksen tekijöitä kohtaan. Oppilaskuljetusten hankinnoista päätetään kunnan voimassa olevien hankintaohjeiden mukaan. Lapinlahden kunta 5 Oppilaskuljetusstrategia Sivistyslautakunta 9.12.2015 85 § LIITE 2 Laadittu: 30.11.2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

LIITE. Kuljetusetuus tien vaarallisuuden vuoksi. Liite lautakunnan päätöksessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä