5.20.2 Kuvataide, kuvataidelukio

Kuvataidelukion oppiaineet

  Pakolliset kurssit Syventävät kurssit Soveltavat kurssit
Kuvataide (KUT) 3 2 2
Piirustus (PI) 1 1  
Maalaus (MA) 1 1  
Kuvanveisto (KUV) 1 1  
Taidehistoria (TH) 1 1  
Taidegrafiikka (TG)   3  
Valo- ja videokuvaus (VAL)   4  
Mediataidot (MT)   2  
Muoto ja ympäristö (MY)   4  
Tekstiilitaide (TKS)   2  
  yhteensä 7 yhteensä 21 yhteensä 2
 • Kuvataidelukiossa on tarjolla yhteensä 30 kuvataiteen kurssia. Kuvataideopintojen kokonaisuus sisältää vähintään 13 kurssia, joista 7 on pakollisia kursseja ja vähintään 6 on syventäviä tai soveltavia kursseja.

 • Kursseilla tehdyistä töistä rakennetaan näyttelyitä lukion näyttelytilaan ja muihin julkisiin tiloihin koulun ulkopuolelle. Lukio tekee yhteistyötä kulttuurin eri toimijoiden kanssa esim. kuvataidekursseilla vieraillaan Lapinlahden taidemuseossa ja siellä pidetään usein näyttelyitä opiskelijoiden teoksista.Kurssien arviointi

 

Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon aktiivinen läsnäolo, työprosessin aikana oppiminen, kurssilla tehdyt työt, ryhmätyöskentelytaidot ja portfolio.

Kaikkien kuvataidekurssien yhteisiä arviointiperusteita ovat luovuus, työskentelyn ja läsnäolon määrä sekä laatu, tietojen ja taitojen omaksuminen ja soveltaminen.

Pakolliset ja syventävät kuvataidekurssit arvioidaan numeroin. Soveltavat kurssit (Kuvataiteen lukiodiplomi KUT6, Yhteistyökurssi KUT7) arvioidaan suoritusmerkinnöillä (S = suoritettu, H = hylätty). Kuvataiteen lukiodiplomisuoritukset arvioi kurssin opettajan lisäksi myös toinen kuvataiteen asiantuntija koulun ulkopuolelta. Suorituksesta saa lukion päättötodistukseen erillisen liitteen, jossa käytetään arviointiasteikkoa 4-10.Oppimäärän arviointi

Oppiaineen kurssiarvosanojen keskiarvo on päättötodistuksen numeroarvosanan lähtökohtana.

Opettajalla on mahdollisuus korottaa arvosanaa, jos opiskelija on osoittanut opintojensa loppuvaiheessa erityistä paneutumista ja osaamista.


Suoritusjärjestys

Kuvat ja kulttuurit (KUT1) suositellaan opiskeltavaksi ensimmäisenä vuonna.

Kuvanveisto (KUV1) ja Kuvanveiston materiaalit (KUV2) sekä Keramiikka 1 (MY2) ja Keramiikka 2 (MY3) suoritetaan numerojärjestyksessä.

Valokuvakurssi (VAL1) kannattaa käydä ennen Mustavalkoinen valokuvaus ja pimiötyöskentelykurssia (VAL2) ja ennen Kuvankäsittelykurssia (VAL4).

Opinnäytekurssi (KUT3) ja Kuvataiteen lukiodiplomikurssi (KUT6) suositellaan suoritettaviksi opintojen loppuvaiheessa. KUT6-kurssin voi suorittaa vasta kun on suorittanut vähintään neljä kuvataiteen kurssia.


Pakolliset kurssit

 

Kuvat ja kulttuurit (KUT1)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja

 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja

 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä

 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä

 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen

 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

 • perehtyy ja syventää kuvasommittelun taitojaan.

 

Keskeiset sisällöt

 • Omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina.

 • Vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä.

 • Erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

 • Kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot.

 • Kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot.

 • Taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt.

 • Kurssilla tutustutaan kuvataidelukion opiskelutapoihin ja –käytäntöihin.

 • Kurssilla tarkastellaan taidetta ja mediaa tekemällä itse kuvia esim.valokuvaten, piirtäen ja maalaten.Värit ja sommittelu (KUT2)

Tavoitteet

 • Kurssilla opiskelu antaa valmiuksia tarkastella taideteosten ja käyttökuvien rakennetta ja värisommittelua ja soveltaa tietoja omassa kuvallisessa työskentelyssä.

 • Kurssin tavoitteena on perehdyttää värien käyttöön ja syventää tietoja kuvan sommittelusta.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla tehdään eri tekniikoin harjoitustöitä, joissa sovelletaan sommittelun ja väriopin käsitteitä. Kurssilla opiskellaan väriopin perusteita, värin ominaisuuksia, värikontrasteja ja väriharmonioita.

 • Kurssilla perehdytään kuvataiteen kannalta keskeisiin väriteorioihin ja tarkastellaan värin psykologisia vaikutuksia, värisymboliikkaa ja värien keskinäistä vuorovaikutusta.Opinnäytetyö (KUT3)

 

Tavoitteet

 • Kannustaa ja rohkaista opiskelijaa itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun ja työskentelyyn.

 • Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan omat vahvuutensa kuvallisessa ilmaisussa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Opinnäytetyö on näyte opiskelijan kuvataiteellisesta osaamisesta, johon sisältyy kirjallinen osuus. Kurssille tullessaan opiskelijalla on valmiita ehdotuksia ja suunnitelmia lopputyöstään.

 • Lopputyön voi toteuttaa valitsemillaan tekniikoilla ja materiaaleilla.

 

 

Syventävät kurssit

 

Kollaasi (KUT4)

 

Tavoitteet

 • Opitaan tuntemaan ja käyttämään kollaasin tekniikoita ja ilmaisukeinoja.

 • Opiskelijaa ohjataan persoonalliseen ja itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun. Opiskelun tavoitteena on auttaa opiskelijaa arvioimaan ja tarkastelemaan omaa työskentelyään sekä tuntemaan kollaasin mahdollisuudet.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla käsitellään kollaasin historiaa ja merkitystä taiteen kentässä.

 • Harjoitustöissä perehdytään eri materiaalikokeiluihin, kollaasin mahdollisuuksiin ja keinoihin kuvataiteellisessa ilmaisussa.Kokeileva kuvataide (KUT5)

 

Tavoitteet

 • Kannustetaan ja ohjataan opiskelijaa kuvan tekemisen menetelmällisiin, ilmaisullisiin ja sisällöllisiin kokeiluihin.

 • Ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan itselle luonteenomaiset ja läheiset kuvan tekemisen keinot ja rohkaista omien rajojen rikkomiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kuvallisen kokeilun lähtökohtana ovat opiskelijan omat tavoitteet ja toiveet. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan kokeilujen kokonaisuuden, joka voi koostua yhdestä tai useammasta teoksesta.

 • Teokset voi toteuttaa vapaasti valitsemillaan materiaaleilla ja tekniikoilla.

 • Taideteoksia tarkastellaan oman kuvataiteellisen työskentelyn ja kuvallisen kuva-analyysin avulla. Harjoitustöitä tehdään myös kirjallisesti.

 • Kuvataidetta tarkastellaan taiteilijoiden, teosten ja eri ilmiöiden kautta.

 

 

Soveltavat kurssit

 

Kuvataiteen lukiodiplomi (KUT6)

 

Tavoitteet

 • Kurssi antaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen valtakunnalliseen kuvataiteen kokeeseen.

 • Kurssin suorittamisesta saa erillisen todistuksen liitteenä lukion päättötodistukseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kuvataiteen lukiodiplomikoe sisältää kuvataiteellisen teoksen tekemisen, työprosessin kuvauksen ja portfolion.

 • Kurssilla työskennellään ilman opettajan ohjausta ja ainoastaan lukujärjestyksen mukaisten oppituntien ajan.

 • Diplomikoesuoritukset arvioi kurssin opettajan lisäksi myös toinen kuvataiteen asiantuntija koulun ulkopuolelta.

 • Diplomitehtäviin voi tutustua Opetushallituksen www-sivuilla https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kuvataiteen-lukiodiplomi .Yhteistyökurssi (KUT7)

 

Tavoitteet

 • Luodaan ja kehitetään kuvataideopiskeluun soveltuvia yhteistyömuotoja kulttuurin eri toimijoiden välille.

 

Keskeiset sisällöt

 • Yhteistyöprojektit vaihtelevat työtavoiltaan ja sisällöiltään vuosittain. Kurssina toteutettavista projekteista tiedotetaan hyvissä ajoin lukion viikkotiedotteissa ja ilmoitustaululla. Yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä koulun ulkopuolelta.
 • Opiskelijan on mahdollista tarjota omaa yhteistyöprojekti-ideaansa kurssin sisällöksi ja suorittaa kurssi itsenäisenä kurssina.

 

 

PIIRUSTUS (PI)

 

Pakolliset kurssit

 

Piirustus (PI1)

 

Tavoitteet

 • Opitaan piirtämisen ilmaisukeinoja ja käsitteitä. Opiskelijaa ohjataan persoonalliseen ja itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun.

 • Opiskelun tavoitteena on auttaa opiskelijaa arvioimaan ja tarkastelemaan omaa työskentelyään sekä tekemiään piirroksia.

 

Keskeiset sisällöt

 • Harjoitustöitä tehdään eri piirustusvälineillä esim. lyijykynä, hiili, liitu, sivellin, tussi ja värikynät. Piirustuspapereina käytetään kooltaan, sävyltään ja pintarakenteeltaan erilaisia papereita.

 • Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan piirrosta kokonaisuutena, joka muodostuu aiheesta, sommittelusta, eri piirustusvälineiden ilmaisullisista mahdollisuuksista ja piirtäjän persoonallisesta ilmaisusta.

 

Syventävät kurssit

 

Ihmisen piirtäminen (PI2)

 

Tavoitteet

 • Opitaan piirtämään mallista ihmisvartaloa ja muotokuvia.

 • Tunneilla perehdytään ihmisen mittasuhteisiin ja liikkeen kuvaamiseen ihmisvartalossa sekä persoonallisuuden ilmaisemiseen muotokuvissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla piirretään puettua ja alastonta ihmisvartaloa eri tekniikoilla. Kurssilla tutustutaan myös eri taiteilijoiden ihmistä esittäviin piirroksiin ja maalauksiin.MAALAUS (MA)

 

Pakolliset kurssit

 

Akvarelli (MA1)

 

Tavoitteet

 • Opitaan tuntemaan ja käyttämään akvarellimaalaamisen työvälineitä sekä ilmaisukeinoja, tekniikoita ja käsitteitä. Opiskelijaa ohjataan persoonalliseen ja itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun.

 • Opiskelun tavoitteena on auttaa opiskelijaa arvioimaan ja tarkastelemaan omaa työskentelyään sekä tekemiään maalauksia.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla harjoitellaan vesivärimaalaamisen perustekniikoita esim. laveeraus ja laseeraus ja niiden käyttämistä ja soveltamista omaan kuvataiteelliseen ilmaisuun.

 • Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota maalausten sisältöön, aiheen kehittelyyn ja värisommitteluun.Syventävät kurssit

 

Öljyvärimaalaus (MA2)

 

Tavoitteet

 • Opiskellaan öljyvärimaalauksen ilmaisukeinoja, työtapoja ja käsitteitä.

 • Opiskelija oppii arvioimaan, kehittelemään maalauksiaan ja työskentelemään itsenäisesti sekä ennakkoluulottomasti.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla maalataan öljyväreillä kokeillen eri tekniikoita.

 • Työskentelyssä sovelletaan väriopin tietoja ja kurssilla tutustutaan myös öljyvärimaalaukseen taiteessa.KUVANVEISTO (KUV)

 

Pakolliset kurssit

 

Kuvanveisto (KUV1)

 

Tavoitteet

 • Perehdytään kolmiulotteisen sommittelun käsitteisiin ja periaatteisiin sekä tehdä veistoksia ja tilatutkielmia.

 • Kurssilla pohditaan tilantajua, avaruudellista hahmottamiskykyä ja muodon tajua.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kuvanveiston käsitteisiin perehdytään tekemällä eri materiaaleista harjoitustöitä soveltaen plastisen sommittelun perusteita. Veistotaiteeseen tutustuttaessa otetaan huomioon materiaalin, muodon, tilan ja liikkeen käsittely sekä töiden sisältö.

 

Syventävät kurssitKuvanveiston materiaalit (KUV2)

 

Tavoitteet

 • Syvennetään kuvanveiston taitoja ja materiaalin tuntemusta.

 • Tavoitteena on valitun materiaalin ilmaisukeinoihin ja mahdollisuuksiin perehtyminen sekä työn sisällöllisiin asioihin paneutuminen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelijan on mahdollista syventyä yhteen materiaalin, sen työmenetelmiin ja välineiden käyttöön.

 • Kurssilla tehdään yksi suurempi kolmiulotteinen teos, useammasta osasta koostuva kokonaisuus tai sarjallinen teos.

 • Veistotaiteen ja muun kolmiulotteisen taiteen tuntemusta syvennetään teoksia analysoimalla.TAIDEHISTORIA (TH)

 

Pakolliset kurssit

 

Taidehistoria (TH1)

 

Tavoitteet

 • Kurssi antaa yleistietoa suomalaisesta ja ulkomaisesta kuvataiteesta.

 • Kuvataiteeseen tutustutaan sen esihistoriasta nykypäivään.

 • Opiskelun tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään monenlaista kuvallista ilmaisua sekä näkemään kuvataide yhteiskunnallisena, yhteisöllisenä sekä yksilöllisenä ilmiönä.

 

Keskeiset sisällöt

 • Taidehistoriaa tarkastellaan teemallisesti ja tyylihistoriallisesti.

 • Taideteoksia analysoidaan ja tulkitaan kuvallisesti ja sanallisesti.

 

Syventävät kurssit

 

Taidekuvan tarkastelu (TH2)

 

Tavoitteet

 • Opiskellaan yleissivistävää tietoa suomalaisesta ja ulkomaisesta kuvataiteesta.

 • Opiskelun tavoitteena on ymmärtää monimuotoista kuvallista ilmaisua ja saamaan uusia näkökulmia ja välineitä omaan kuvataiteelliseen työskentelyyn.

 • Soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä kuvallisessa työskentelyssä.

 

Keskeiset sisällöt

 • 1900- ja 2000-luvun kuvataiteeseen perehdytään itsenäisen tutkimisen, tiedon hankinnan, kirjoittamisen ja kuvallisen työskentelyn avulla.

 

 

TAIDEGRAFIIKKA (TG)

 

Syventävät kurssit

 

Puupiirros (TG1)

 

Tavoitteet

 • Opitaan puupiirroksen tekemisen periaatteita, käsitteitä ja ilmaisukeinoja sekä työskentelyä itsenäisesti ja rohkeasti.

 

Keskeiset sisällöt

 • Puupiirrokseen perehdytään tarkastelemalla teosten tekniikkaa ja sisältöjä.

 • Opiskelija tekee puupiirroksia vanerilevylle ja työskentelyyn kuuluu myös omien valmiiden vedosten merkintä ja kehystys.Metalligrafiikka (TG2)

 

Tavoitteet

 • Oppia tuntemaan ja käyttämään metalligrafiikan työvälineitä ja materiaaleja sekä tutustua metalligrafiikan tekemiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan etsaus- ja kuivaneulateoksia.

 • Muita syväpainotekniikoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

 • Kurssilla tutustutaan metalligrafiikan peruskäsitteisiin ja ilmaisukeinoihin.Serigrafia (TG3)

 

Tavoitteet

 • Oppia tuntemaan ja käyttämään silkkipainomenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja ja tutustua menetelmien ilmaisullisiin ja teknisiin mahdollisuuksiin kankaanpainannassa ja taidegrafiikassa oman kuvataiteellisen työskentelyn kautta.

 • Opiskelijaa ohjataan persoonalliseen ja itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla opetetaan silkkipainomenetelmistä paperi-, muovi- ja valotuskaavaimen käyttö kankaanpainannassa ja serigrafiavedostamisessa.

 • Kurssilla perehdytään värisommitteluun, eri kaavaimille luonteenomaiseen ilmaisuun ja menetelmien yhdistämiseen samassa työssä.

 • Kankaanpainantatyön voi toteuttaa joko käyttö- tai taidetekstiilinä.VALO- JA VIDEOKUVAUS (VAL)

 

Syventävät kurssit

 

Valokuva (VAL1)

 

Tavoitteet

 • Valokuvan eri käyttömuotoihin tutustutaan tarkastelemalla valokuvataidetta ja median valokuvia.

 • Tavoitteena on kehittää opiskelijan persoonallista valokuvailmaisua sekä syventää kuvan sommittelutaitoja.

 

Keskeiset sisällöt

 • Valokuvan aihe, sommittelu ja ilmaisukeinot.

 • Kuvaustehtävien ja kuvien tarkastelun avulla käsitellään valokuvailmaisun perusasioita.

 • Kurssi antaa perustiedot ja -taidot digitaalisesta kuvauksesta.Mustavalkoinen valokuvaus ja pimiötyöskentely (VAL2)

 

Tavoitteet

 • Perehdytään manuaalisen (= filmiä käyttävän) järjestelmäkameran tekniikkaan, filmin kehitykseen ja mustavalkoisen kuvan tekemiseen pimiössä.

 

Keskeiset sisällöt

 • Työskentelyn yhteydessä käydään läpi kuvaamiseen ja kuvan tekemiseen liittyviä asioita kameran käyttämisestä laboratoriotekniikkaan.

 • Opiskelija syventää kuvailmaisun taitojaan toteuttaen valitsemastaan aiheestaan valokuvakokonaisuuden.

 

 

Videokuvaus (VAL3)

 

Tavoitteet

 • Oppia luovaa ilmaisua videon keinoin.

 • Opiskelijoita ohjataan käyttämään videokuvausvälineitä ja editointiohjelmia.

 

Keskeiset sisällöt

 • Työskentelyvaiheita ovat käsikirjoitus, kuvaus, äänitys ja editointi.Kuvankäsittely (VAL4)

 

Tavoitteet

 • Syventää digitaalisen kuvaamisen taitoja ja perehdyttää kuvankäsittelyyn.

 • Ymmärtää visuaalisuuden merkitys mediaviestinnässä ja sen suunnittelussa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Opinnoissa tutustutaan kuvankäsittelyyn tekemällä erilaisia harjoitustöitä.

 • Valokuvan muokkaus tulostuskuntoon tai julkaistavaksi (rajaus, sävyjen korjaus, mitoitus) ja kuvamanipulaatiot.MEDIATAIDOT (MT)

 

Syventävät kurssit

 

Median kuvat (MT1)

 

Tavoitteet

 • Tavoitteena on kehittää medialukutaitoa ja oppia kuvalla vaikuttamisen tapoja.

 • Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan mikä ero on informaatiolla, tiedolla, viihteellä ja mainoksella sekä ymmärtämään ympäristön kuvaviestejä ja vaikuttamaan kuvalla itse.

 • Kurssin tavoitteena on oppia katsomaan median kuvia kriittisesti niin mainonnassa kuin tiedottamisessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Median käsitteistö, kuvastot ja kuvatyypit, kuvien rinnastus, tekstin ja kuvan yhteys.

 • Median kuvia tutkitaan harjoituskuvien kautta.

 

Graafinen suunnittelu (MT2)

 

Tavoitteet

 • Kurssilla opitaan ymmärtämään ulkoasun merkitys visuaalisessa viestinnässä ja käyttämään graafisen suunnittelun perustietoja ja -taitoja harjoitustöissä.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla perehdytään graafisen suunnittelun eri menetelmiin, taittoon ja typografiaan.

 • Tutkitaan kuvan ja tekstin käyttöä eri medioissa ja suunnitellaan painotuotteita kuten logoja, esitteitä, CD:n kansia, etikettejä ja julisteita.

 • Opiskelija voi työskennellä käsin piirtäen tai tietokoneella.MUOTO JA YMPÄRISTÖ (MY)

 

Syventävät kurssit

 

Esinemuotoilu (MY1)

 

Tavoitteet

 • Kurssin tavoitteena on esineiden käyttötarkoituksen, ulkonäön ja niiden käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen esinesuunnittelussa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla tutkitaan ja analysoidaan arkiympäristön käyttö- ja koriste-esineitä. Kurssin aikana suunnitellaan ja valmistetaan harjoitustyönä käyttö- ja koriste-esineiden prototyyppejä.

 • Tutustutaan muotoiluun ja tehdään suunnitelmia, malleja ja prototyyppejä piirtäen ja kolmiulotteisesti.Keramiikka 1 (MY2)

 

Tavoitteet

 • Oppia tuntemaan saven työstömahdollisuudet käsin rakentamalla sekä tutustua keramiikkaan niin muotoilun kuin kolmiulotteisen taiteen materiaalina.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla opiskellaan keramiikan perustyötavat käsin rakentamalla. Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen ja rohkeaan työskentelyyn ja ilmaisuun.Keramiikka 2 (MY3)

 

Tavoitteet

 • Kurssilla syvennetään keramiikan tuntemusta ja sovelletaan keramiikka 1-kurssin tietoja omaan taiteelliseen työskentelyyn.

 • Kurssilla perehdytään laajemmin keramiikan ilmaisutapoihin ja työmenetelmiin.

 

Keskeiset sisällöt

 • Suunnitellaan ja toteutetaan suuritöinen tai moniosainen keraaminen veistos tai veistossarja.

 

Arkkitehtuuri (MY4)

 

Tavoitteet

 • Ymmärtää millaisista osatekijöistä arkkitehtoninen kokonaisuus koostuu.

 • Kurssi antaa valmiuksia rakennustaiteen ja ympäristökulttuurin ymmärtämiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Arkkitehtonisiin ilmaisukeinoihin perehdytään käytännön esimerkkien ja kolmiulotteisten harjoitustöiden kautta.

 • Kurssilla käsitellään tilaa, aikaa, paikkaa, muotoa, funktiota, materiaalia, rakennetta ja mittakaavaa.TEKSTIILITAIDE (TKS)

 

Syventävät kurssit

 

Tekstiilitaide 1 (TKS1)

 

Tavoitteet

 • Tutustutaan tekstiilitaiteen ilmaisukeinoihin, työmenetelmiin, työvälineisiin, ja materiaaleihin oman kuvataiteellisen työskentelyn kautta.

 

Keskeiset sisällöt

 • Tekstiilitaiteen menetelmät vahabatikki, huovutus, kirjonta ja aplikaatio.

 • Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käyttötekstiilin tai tekstiilitaideteoksen. Harjoitustyö voi olla myös moniosainen kokonaisuus.Tekstiilitaide 2 (TKS2)

 

Tavoitteet

 • Tavoitteena on perehtyä laajemmin tekstiilitaiteen ilmaisukeinoihin, työmenetelmiin, työvälineisiin ja materiaaleihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla perehdytään suurehkon tai kolmiulotteisen taidetekstiilin suunnittelemiseen ja toteutukseen.

 • Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhden tekstiilitaideteoksen, jossa voi yhdistellä eri materiaaleja ja tekniikoita. Teos voi olla kolmiulotteinen ja moniosainen.

 • Opiskelijaa ohjataan laaja-alaiseen kuvallisen ilmaisun soveltamiseen tekstiilitaideteoksessa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä