2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2019 - 2020 kehittämisen kohteina ovat oppilaiden osallisuuden ja monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

ARVIOINTI
Kaupungin kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi kevätlukukaudella 2020. Arvioinnin kohteena on osio 2: Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma. Koulukohtainen arviointikohteemme on osio 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet. Teimme syyskuussa alkukartoituksen arvioitavista asioista.

KEHITTÄMISKOHTEET 
Lukuvuoden 2019-2020 tavoitteena on kehittää:

1) Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen: Otamme käyttöön uuden oppimiskeskustelulomakkeen ja oppimispolkujen arvioinnin. Jokainen luokka käyttää ainakin yhtä oppimispolkua arvioinnin tukena. Erityistä huomiota kiinnitetään formatiivisen arvioinnin kehittämiseen. Arviointia toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa, huoltajilta pyydetään mukaan toimintaan. Välillä oppilaiden itsearvionnin taitoja kehitetään viikkoarvioinnin avulla. Eli tuolloin oppilas arvioi yksin sekä aikuisen kanssa viikon tavoitteen toteutumista.
2) Oppilaiden osallisuuden kehittäminen: Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulutyön käytännön suunnittelussa pyritään lisäämään mm. toinen MOK on oppilaiden esittämä ja valitsema, myös MOKin sisällön suunnittelussa oppilaat ovat mukana, oppilaskunnan toiminnan hyödyntäminen oppilaiden ajatusten esille tuojana, oppilaiden osallistuttaminen aktiivisina tiedon jakajina (Tutor-oppilaat). 

Koulun kehittämissuunnitelmassa huomoidaan henkilökunnan esille tuomia asioita sekä jatkossa myös oppilaiden ja huoltajien ajatuksia yhä enemmän. Tavoitteena on tehdä lukuvuoden aikana huoltajille kysely, jossa selvitetään näitä asioita lähinnä oppilashuollon kannalta.

Opettajat laativat itse oman kehittämissuunnitelmansa, jonka mukaan he hakeutuvat koulutuksiin. Tarvittaessa koulutuksiin mennään myös koulun tarpeiden mukaisesti.

Jokavuotista toimintaamme on yhteistyön tekeminen eri sidosryhmien kanssa. Paikalliset toimijat (mm. 4 H, seurakunnat, kyläyhdistys, vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry, metsästysseurat) sekä kaupungin alueella toimivat yhteistyötahot otetaan mukaan koulun toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Luokkakohtaisia menetelmiä:
0-1-2 luokilla on yhteinen oppilastoimikunta, jossa on edustajia kaikilta kolmelta luokalta. Tämä toimikunta tekee esityksiä oppiaineiden, lähinnä ympäristöopin sisältöjen käsittelyyn ja toimintatapoihin. Oppilaat ovat suunnitelleet omat toimintaohjeet luokkatilanteisiin ja he toimivat erilaisissa, vaihtuvissa tiimeissä. Tiimeissä vanhemmat oppilaat opastavat nuorempiaan ja välillä toisinkin päin. Tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa Kaverikoulun hengessä esikoulusta 2. toiselle luokalle.

3-4. -luokilla luokkakohtaiset oppilaskunnan hallituksen edustajat tuovat luokkiensa oppilaiden äänen kuuluville oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Oppilaat toimivat erilaisissa tiimeissä, joiden kokoonpano vaihtelee tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat jakavat toisilleen omaa osaamistaan. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristön toteuttamiseen valitsemalla erilaisia työskentelypaikkoja.

5.-6. luokilla oppilaskunnan jäsenet vievät luokan toiveet oppilaskunnan tietoisuuteen. Oppilaat toimivat erilaisissa tiimeissä, joiden kokoonpano vaihtelee tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat harjoittelevat eri TVT-taitoja ja toimivat tutor-oppilaina muille oppilaille.

PAINOPISTEALUEET:
Kehitttämiskohteiden lisäksi kiinnitämme panostamme seuraaviin painopistealueisiin:
- Terveelliset elämäntavat: Liikkuva koulu toteutuu koulussa todella hyvin. Oppilaat liikkuvat omatoimisesti kaikilla välitunneilla ja myös oppitunneilla käytetään toiminnallisia opetusmenetelmiä. Myös muita terveelliseen elämään liittyviä asioita tuodaan esille koulutyön yhteydessä.
- Tietotekniikan opetussuunnitelman noudattaminen ja tietoteknisten taitojen harjaannuttaminen ikätason mukaisesti.


OPETUSSUUNNITELMA:
Arviointimenetelmien ja käytäntöjen kehittäminen on tärkeä kehittämisen kohde tänä lukuvuonna. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen kiinnitämme tänä lukuvuonna erityistä huomiota. Laaja-alaisten sisältöjen huomioiminen ja arvioiminen oppiaineen sisällä on eräs tämän lukuvuoden opetussuunnitelman painopistealue. Uudehkon opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetustyötämme yhä toiminnallisempaan ja oppilaslähtöisempään suuntaan. Jokainen opettaja ja luokka kehittää jatkuvasti omaa opetustyötään sen hengessä. Käsitöiden opetus kehittyy vuosi vuodelta toimivien opetusmenetelmiä löytyessä. Opettajakunta tekee suunnittelua sekä yksilöllisesti että tiiminä koulunkäynnin ohjaajat huomioiden.

Koulukohtaisen opetussuunnitelman tarvittavia muutoksia päivitetään lukuvuoden aikana. Valinnaisaineiden sisältöjä ja tavoitteita tarkennetaan.

Perusopetuksen arvoista koulussamme korostuvat mm. yhdessä tekeminen (yhteisöllisyys), tavoitteisiin sitoutuminen sekä luottamus. Pyrimme huomioimaan mahdollisimman hyvin oppijoiden yksilöllisyyden, tavoitteenamme on toimia mahdollisimman oppilaslähtöisesti resurssien puitteissa.

Koulumme valinnaiset tunnit ovat seuraavat: 4 lk käsityö, 5 lk kuvataide ja liikunta sekä 6 lk äidinkielen elokuva-kurssi.

Kaupunkikohtaiset tunnit on sijoitettu 1.-3. luokilla matematiikkaan sekä 3 lk kuvataiteeseen.
Alkuopetuksessa 1. luokka opiskelee englantia kevätlukukaudella ja 2. luokka koko lukuvuoden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä