7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Lukuvuoden 2019 - 2020 painopisteet:
 • Terveelliset elämäntavat
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittyminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen)

Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla.

Terveystarkastuksissa kiinnitetään tehostetusti huomiota oppilaan ja koko perheen hyvän arkirytmin hallintaan (riittävä uni, lepo, liikunta ja ulkoilu sekä terveelliset ja säännölliset ateriat), riskikäyttäytymiseen (päihteiden käyttö) ja painonhallintaan (ylipaino ja syömishäiriöt).

Myös moniammatillista yhteistyötä syvennetään oppilashuollon muun henkilöstön, etenkin koulukuraattoreiden ja – psykologien kesken. Tavoitteena on erityistä tukea ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tarvitsevien oppilaiden tunnistaminen, tukeminen ja seuraaminen. Lisäksi toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vuoden 2017 valtakunnallisia kouluterveyskyselyn tuloksia.

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita kerhopaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Mikäli vapaita paikkoja jää, yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa voidaan tarjota vapaita kerhopaikkoja myös vanhemmille oppilaille.

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Kuopion kaupungin ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Linkkejä:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta, ks. Liikkuvan koulun nykytilan arviointi

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyötä ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki koulun aikuiset
 • oppilashuoltotyö on ennaltaehkäisevää
 • oppilashuoltotyö vahvistaa koulun toimintakulttuuria yhteisesti sovittujen arvojen pohjalta
 • oppilashuoltotyö tukee oppilaan ja huoltajan osallisuutta
 • oppilashuoltotyö tukee myönteistä välittämisen ilmapiiriä
 • oppilashuoltotyöllä autetaan varhaista tukea ja puheeksi ottamista sekä tarkoituksenmukaista puuttumista
 • oppilashuoltotyöllä kehitetään moniammatillisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja
 • Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, yksilökohtaiseen ja moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön.
Yhteisöllinen oppilashuolto

Pulkonkosken koululla toimii koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmän koolle kutsujana toimii rehtori. Ryhmään kuuluvat rehtori ja luokanopettajat, huoltajien edustaja (vanhempainyhdistys nimeää) ja mahdollisuuksien mukaan oppilaskunnan nimeämä oppilaiden edustaja. Lisäksi ryhmään kuuluu vakituisesti koulupsykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Tarpeen mukaan palaveriin kutsutaan myös koululääkäri ja koulunkäynninohjaaja. Mukaan voidaan kutsua myös sosiaalitoimen tai yhteistyötahojen edustajia. Yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä pidetään muistiota, joka arkistoidaan O365 ympäristöön. Muistion kirjaajana toimii rehtori. Koulujen oppilashuoltosuunnitelma päivitetään syksyllä ja sitä arvioidaan keväällä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittely

Perusopetuslain mukaisessa moniammatillisessa käsittelyssä on tarpeen mukaan koolla rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö. Muistion laatii opettaja. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa. Rehtorille annetaan tieto ryhmän kokoontumisesta ilmoituslomakkeella. Moniammatillinen ryhmä kootaan aina, kun on kyse yksilökohtaisista oppilashuollollisista asioista.

Oppimisen tukeen liittyvien pedagogisten asioiden käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, jotka osallistuvat käytännössä oppilaan tukemiseen sekä vähintään yksi oppilashuollon työntekijä, esimerkiksi koulupsykologi.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Yksittäisen lapsen asioiden käsittely on osa koulun arjessa tapahtuvaa lapsikohtaista huolenpitoa. Yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa oppilashuollollista asiaa. Lapsikohtaiset neuvottelut järjestetään huolen herättyä tarpeen mukaisesti. Asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne lapsen opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu.

Ratkaisu ryhmän kutsumisesta koolle ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on lapsen edun ja hyvinvoinnin näkökulma. Huoltaja ja vastuuhenkilö yhdessä neuvottelevat, keiden on hyvä osallistua tapaamiseen.

Ryhmän kokoaa se henkilö, joka huomaa huolen. Huolen herättyä hän on yhteydessä puhelimitse tai Wilman välityksellä oppilaan huoltajiin. Jos asia vaatii, kutsutaan yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä koolle. Huoltajien kanssa sovitaan, ketkä ovat asian käsittelyn kannalta tarpeen kutsua ryhmään. Oppilas voi esittää toiveita, ketä ryhmään osallistuu. Huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. Suostumukseen kirjataan kaikki osallistujat. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjoittaa muistion ja huolehtii sen arkistoinnista. Muistio arkistoidaan suljettuun kuoreen, johon merkitään päivämäärä, oppilaan nimi ja läsnäolijat sekä merkintä, ketkä muistion voivat lukea. Tieto laatikoidaan ja vastuuhenkilön nimi alleviivataan. Muistiokuoret säilytetään arkistokaapissa niille varatussa kansiossa.

Tärkeää on, että

 • kokoonpanosta sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa
 • lapsikohtaisista neuvotteluista laaditaan kirjaamisvelvoitteen mukainen oppilashuoltokertomus
 • Lapsikohtaiset neuvottelut kirjataan perusopetuksen oppilashuollon muistioon. Muistioista muodostuu oppilashuoltokertomus.

Opettajan ja huoltajan keskinäisistä oppilashuollollisista keskusteluista kirjataan päätökset. Lisäksi kukin ammattihenkilö kirjaa oppilaskohtaiset asiat oman ammattialansa säädösten mukaisesti omiin asiakasrekistereihinsä. Lapsen henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.

Oppilaskohtaisia asioita käsittelevästä muistiosta on käytävä aina ilmi:

 • Asian vireillepanija
 • Päiväys
 • Aihe
 • Päätetyt jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa niiden perustelut sekä vastuuhenkilöt
 • Asian käsittelyyn osallistuneet
 • Mitä tietoja ja kenelle oppilaasta annetaan

Muistion voivat lukea vain ne henkilöt, joille muistiossa on annettu siihen lupa.

Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada pyydettäessä kopiot merkinnöistä.

Jos ryhmässä on useita oppilaita kerrallaan, on jokaiselta oltava edellä mainitut suostumukset.

Koulukuraattori ja koulupsykologi
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Koulupsykologi ja koulukuraattori koordinoivat ja kehittävät oman ammattialansa osalta oppilashuoltotyötä koulussa, osallistuvat koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsivät ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.
Koulukuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät tarvittaessa työparina. Lapselle ja nuorelle mietitään ja sovitaan yhdessä huoltajan kanssa tarvittava tuki. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Yhteyttä voivat ottaa myös esimerkiksi opettaja tai terveydenhoitaja. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista. Koulukuraattori ja koulupsykologi ylläpitävät asiakkaistaan erillistä rekisteriä, johon tallennetaan asiakassuhteen kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Yhteyden koulupsykologiin ja –kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse, koulukuraattori Mari Föhr, puh. 044 7184 808 ja koulupsykologi Veera Louhisuo, puh. 044 7184 176.

Koulukuraattori käy koululla säännöllisesti noin kerran kuukaudessa tai sovitusti. Oppilaan asioissa voidaan tavata myös Maaningan kirkonkylällä.

Lisätietoja kaupungin sivuilta:
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/koulupsykologi-ja-kuraattoripalvelut

Erityisopetus
Koulullamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Tänä lukuvuonna koululla on käytössä 6 viikkotuntia osa-aikaista erityisopetusta. Kaupungin erityisopetuksen periaatteisiin voitte perehtyä osoitteessa: http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/erityisopetus

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitaja Vuokko Kinnunen käy koulullemme kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Oppilaan kouluaikaisista lääkärintarkastuksista, erityisruokavalioista ja yleensä kouluterveydenhuoltoon liittyvistä asioista saatte lisätietoja kaupungin kouluterveydenhuollon sivuilta:
http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto
Huoltajia pyydetään huomioimaan erityisruokavalioiden ilmoittaminen koululle kouluterveydenhoitajan kautta. Yhteystiedot: Vuokko Kinnunen 044 7488 688 tai vuokko.kinnunen@kuopio.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Pulkonkosken koululla toimii IP-kerho, johon osallistuu sekä perusopetuksen oppilaita että varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen oppilaita. Kerho toimii koululla maanantaista perjantaihin klo 12.20-17 välisenä aikana. Koulullamme järjestään myös aamupäivätoimintaa klo 6-8 välisenä aikana tarpeen mukaan.
Lisätietoja kaupungin iltapäivätoiminnasta:
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/perusopetuksen-iltapaivatoiminta
Koulullamme järjestetään aamupäivätoimintaa.

Kulttuuripalvelut:
Koulun luokat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Kulttuuri Polku-hankkeisiin:
1. luokat Kirjastopolulle
2. luokat Taidepolulle
3. luokat Museopolulle
4. luokat Mediapolulle
5. luokat Ympäristöpolulle
6. luokat Tanssipolulle.
Tänä lukuvuonna osallistumme parittomien luokkien poluille.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Koulullamme voi käydä myös kulttuurialan vierailijoita. Lisäksi vanhempainyhdistys voi tarjota oppilaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Kodin ja koulun yhteistyönä järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa yhteinen tapahtuma, joissa esitetään oppilaiden esittämää ohjelmaa. 

Liikuntapalvelut:
Koulumme osallistuu lukuvuoden aikana järjestettäviin kaupungin ja Maaningan seudun liikuntatapahtumiin ja -koulutuksiin. Olemme mukana Liikkuva koulu - hankkeessa.

Ruokailu:
Ruokailemme kolmessa vuorossa. 1. - 6. luokat ruokailevat klo 10.45, 10.55 ja 11.00. Esikoululaiset ruokailevat klo 10.20 alkaen. Opettajat toteuttavat ravitsemus- ja tapakasvatusta ruokailun yhteydessä. Opettaja valvoo oman ryhmänsä ruokailua sekä huolehtii osaltaan ruokarauhasta.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.Koulukuljetus:

 • Koulukuljetukset järjestää ja suunnittelee Liikenne Partanen.
 • Koulukuljetukset saapuvat koulullemme aamuisin klo 7.40 - 8.05 välisenä aikana.
 • Kuljetusten aamuvalvonnoista huolehtivat koulunkäynninohjaajat sekä maanantaisin luokanopettaja.
 • Kuljetusaikataulut on ilmoitettu Pedanetissa. Muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan koteihin wilman kautta.

Välituntivalvonnat:

 • Välituntivalvonnat on jaettu päivittäin opettajien kesken.
 • Aamupäivän välitunneilla ulkona on aina kaksi valvojaa, opettaja ja koulunkäynninohjaaja.
 • Iltapäivisin valvojana toimii luokanopettaja.
 • Välituntivalvonnat merkitään opettajien lukujärjestyksiin sekä lisäksi opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien välituntivalvontalistat ovat opettajanhuoneen ilmoitustaululla.

 


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä