Koulun säännöt

Palonurmen koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (PoL 29§)

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa toimintaan koulun ulkopuolella

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 731/1999, PoL 29§)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PoL 35§)

Koulussa on käytössä toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä rangaistuksia. Vahingon aiheuttaja korvaa tahallaan aiheuttamansa vahingon. Kouluun ei myöskään saa tuoda toisille ja itselle vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. (PoL 29§) Omien arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.

YLEINEN KÄYTTÄYTYMINEN PALONURMEN KOULUSSA

- Kohtelen toisia niin kuin toivoisin itseäni kohdeltavan.

- Minulla on koulussa mukana tarpeelliset oppimisvälineet. Ylimääräisiä esineitä tuon kouluun vain opettajan luvalla.

- Jos havaitsen kiusaamista tai minua itsenäni kiusataan, ilmoitan siitä aikuiselle.

- Koulun sisällä liikun rauhallisesti ja muut huomioiden.

- Käyttäydyn asiallisesti myös WC-tiloissa.

- Matkapuhelin tai muu älylaite on mukanani koulussa omalla vastuullani. Koulupäivän aikana laitetta voin käyttää opettajan luvalla. Laitteesta ei saa aiheutua häiriötä.

- Koulumatkoilla käyttäydyn kohteliaasti ja noudatan liikenneturvallisuutta.

KÄYTTÄYTYMINEN RUOKAILLESSA

- Muistan antaa ruokarauhan muille.

- Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.

- Siivoan aiheuttamani sotkut.

KÄYTTÄYTYMINEN VÄLITUNNILLA

- Välitunnit vietän ulkona.

- Kouluaikana pysyn koulualueella. Koulualueelta poistun vain opettajan luvalla.

- Välituntivarusteet palautan välitunnin jälkeen paikoilleen.

- Otan kaverit mukaan välituntileikkeihin.

- Käyttäydyn turvallisuutta ja hyviä tapoja noudattaen.

Nämä säännöt on laadittu yhdessä oppilaskunnan kanssa 6.10.2016. Opettajainkokous on hyväksynyt säännöt 11.11.2016. Yhteisöllinen oppilashuolto on käsitellyt säännöt kokouksessaan 22.11.2016.

Palonurmessa 11.11.2016

Sakari Koistinen
rehtori