Arvot ja toimintakulttuuri

Jynkänlahden koulun arvot ja toimintakulttuuri

Jynkänlahden koulu on turvallinen lähikoulu, jossa toteutuu ajanhengen mukainen laadukas perusopetus.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taidot ja kiinnostuksen kohteet. Oppilaita motivoidaan onnistumisten kautta. Koulussamme tuetaan urheilua ja terveitä elämäntapoja.
 • yksilöllisyys
 • monipuoliset opetus- ja arviointimenetelmät
 • onnistumisen kokemukset

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
Vastavuoroinen kunnioittaminen ja arvostaminen. Koulun toiminnassa korostuu yhdessä tekeminen, keskinäinen välittäminen, rohkeus, luovuus, luottamus, rehellisyys sekä oikeus iloon, erilaisuuteen ja yhteisöön. Oppilaiden osallistaminen toteutuu erilaisten toimintojen ja yhteistyön kautta.
 • itsensä arvostaminen
 • toisten kunnioittaminen ja arvostaminen, empatiakyky
 • työn kunnioittaminen ja arvostaminen
 • opiskeluympäristön kunnioittaminen
 • "Hanki kunnioitusta osoittamalla kunnioitusta."

Kulttuurien moninaisuus rikkautena
Koulussamme kannustetaan suhtautumaan avoimesti erilaisiin kulttuureihin kansallista identiteettiä unohtamatta.
 • erilaisuuden kunnioittaminen
 • kansainvälinen yhteistyö

Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Oppilaita kannustetaan toimimaan kestävän elämäntavan mukaisesti.
 • vastuu omasta ympäristöstä kestävän elämäntavan hengessä
 • koulussamme ohjataan käyttämään kierrätystä

Toimintakulttuuri
Koti, koulu, sidosryhmät ja oppilaat muovaavat yhdessä oppilaan minäkuvaa, tietoja ja taitoja niin, että hän saa hyvät eväät tulevaisuudessa pärjäämiseen.

Toisten kunnioittaminen lähtee hyvistä käytöstavoista ja toisten huomioimisesta. Koulupäivää rakennetaan ja rytmitetään niin, että oppimisesta tulee luonteva kokonaisuus, jota tauotetaan aktiivisilla välituntitoiminnoilla. Aikaa on myös toisten kohtaamiseen ja kiireettömään hetkeen koulupäivän aikana. Koulun yhteiset pelisäännöt ohjaavat sekä oppilaiden että henkilökunnan työskentelyä.

Opiskeltaessa tutkitaan kokonaisuuksia ja ilmiöitä yhdessä eri ikäisten oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan omaa oppimistaan huomioiden sekä tukea tarvitsevat että lahjakkaat oppilaat. Opettaja on yhä enemmän opiskelun ohjaaja ja mahdollistaja, ei niinkään tiedon jakaja. Sähköisiä välineitä hyödynnetään aktiivisesti oppimisessa.

Koko koulun toimintaa suunnataan enemmän yhdessä suunnitteluun ja oppimiseen erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa. Jokainen osallistuu ja tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää yhteisten kasvatus- ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Koulussa painotuksena oleva urheilupainotus huomioidaan ja pyritään kasvattamaan kaikille oppilaille liikunnallinen elämäntapa.

Arvioinnin ja palautteen keräämisen tulee olla vakiintunut osa koulun toimintaa ja siihen tulee varata tarpeeksi aikaa. Pyritään antamaan myönteistä ja kannustavaa palautetta kaikille koulussa työskenteleville monipuolisin keinoin.

Koulua johdetaan tiiminä, jossa rehtorin ja apulaisjohtajan lisäksi toimii suunnitteluryhmä. Johtamisella luodaan rakenteita ja toimintatapoja, jotka lisäävät yhteisössä käytävää dialogia, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä sekä vahvistavat oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Johtamisen jakamisella lisätään johtamisen resursseja ja edistetään yhteistä vastuunottoa ja toiminnan yhtenäisyyttä.

LIITE Järjestyssäännöt

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä