Arvot ja toimintakulttuuri

Perusopetuksen arvot Hatsalan klassillisessa koulussa

Hatsalan klassillisen koulun toimintakulttuuri perustuu opetussuunnitelman arvoihin. Arvokeskusteluun ovat osallistuneet oppilaat, huoltajat ja opetushenkilöstö.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Suhtaudumme kouluyhteisön jäseniin kunnioittavasti ja tasapuolisesti, ja kaikkien kanssa pitää pystyä työskentelemään. Rauhallinen ja turvallinen työympäristö edesauttaa yksilöllisyyttä oppimisessa. Tuemme oppilaan itsensä kehittämistä sekä käsitystä omasta osaamisestaan. Kehitämme yksilöllistä oppimista luovaa kulttuuria, joka ei perustu oppilaiden vertailuun. Rakentavalla palautteella ohjaamme oppimista, omatoimisuutta ja myönteistä asennetta sekä yhteistyötä kotiväen kanssa.

Ihmisyys, sivistys ja demokratia
Koulu tukee kunnioittavaa ja arvostavaa kohtelua: rehellisyyttä, auttavaisuutta ja toisten kannustamista. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Kehitämme keskustelevan ongelmanratkaisun ja neuvottelevan vaikuttamisen taitoja. Koulu valmistaa toimimaan yhteiskunnassa vastuullisella tavalla. Tuemme oppilaiden osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen esimerkiksi oppilaskunnan ja tukioppilastoiminnan kautta. Vastustamme epätasa-arvoista kohtelua. Emme hyväksy kiusaamista.

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
Arvostamme kulttuurien moninaisuutta. Haluamme tutustua kulttuureihin ja oppia ymmärtämään niiden välisiä yhteyksiä. Annamme mahdollisuuksia toteuttaa, kehittää ja ilmaista omaa kulttuuri-identiteettiä. Kannustamme rohkeaan ja avoimeen kansainvälisyyteen esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnalla, hankkeilla ja kaksikielisellä opetuksella. Luomme kouluun yhteishenkeä sekä jokapäiväisellä suvaitsevalla yttäytymisellä että tapahtumilla, joihin kaikkien on mahdollista osallistua. Kitkemme syrjintää, kiusaamista ja rasismia.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Oppitunneilla käsittelemme aiheita ja tehtäviä, joilla lisätään tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja yhteisestä vastuusta sekä tuetaan sen mukaista toimintaa. Kannustamme ekologisuuteen muun muassa koulumatkoilla, ruokailuissa sekä työtilojen ja materiaalien käytössä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Hatsalan klassillisen koulun toiminta-ajatus Yhdessä eteenpäin. Tehtävämme on yhdessä kotien kanssa tukea oppilaidemme kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Hyvään yhteistyöhön kuuluu arvostaminen, kuunteleminen, toistemme työn tukeminen sekä avoin ja aktiivinen viestintä. Haluamme kouluna kehittyä ja tehdä työtä myös hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Teemme yhteistyötä kotien kanssa monin eri tavoin. Esittelemme koulua 6. luokan huoltajille syyslukukauden lopussa, ja kutsumme tulevat 7.-luokkalaiset tutustumaan kouluun toukokuussa. Järjestämme yhteisiä vanhempainiltoja 7. luokkien huoltajille syyslukukauden alussa ja yhteishakuilta 9.-luokkalaisten huoltajille tammikuussa. Lisäksi järjestämme luokkakohtaisia vanhempainiltoja tarpeen mukaan.

Huoltajat ovat aina tervetulleita tutustumaan koulun toimintaan. Kutsumme huoltajat vuosittain koululle oppimiskeskusteluun, jossa on mukana oppilas, huoltajat ja luokanohjaaja. Tarvittaessa oppimiskeskustelussa voi olla mukana myös oppilaaohjaaja tai erityisopettaja. Lisäksi olemme yhteydessä kotiin, jos oppilaasta herää huoli. Toivomme myös kotien ottavan kouluun yhteyttä aina, jos on aihetta.

Yhteisen kasvatustyön tukemiseksi kodin ja koulun viestintä on tärkeää. Hatsalan klassillisen koulun viestintäsuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun viestintätavat ja -vastuut: Hatsalan klassillisen koulun viestintasuunnitelma.doc

Oppilashuolto kuuluu kaikille koulun aikuisille ja sitä toteutetaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa, ks. Hatsalan klassillisen koulun oppilashuollon suunnitelma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä