9. luokka

32.14. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Rohkaista oppilasta kehittää taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa.

S1

Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.

L1, L2, L4

· teatterivierailu

· suullinen esiintymistilanne

Tekstien tulkitseminen

T4 Ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaita lukustrategioita ja päättelemään tekstien merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella.

S2

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Harjoitellaan tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.

L1, L2, L4

· Vaikuttavat tekstit

· tärkeimpiä retorisia keinoja

· suorat ja epäsuorat keinot

· asioiden väliset suhteet

Tekstien tuottaminen

T6 Ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntää eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.

S3

Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti teksteissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

L1, L2, L4

9. luokan äikkäpassi, suomalainen kieli ja kulttuuri osana maailmaa

Oppilas osallistuu kielitaitonsa mukaan ainakin yhteen seuraavista projekteista:

· Mediaprojekti: mainoskuvan tekeminen, editointia vaativa klippi ja lehtitekstin tekeminen

· Kirjallisuusprojekti: Oppilas valitsee samaan aiheeseen liittyvän tietokirjan, kaunokirjallisen teoksen ja mediatekstin. Näitä hyödyntäen tehdään essee tai muu asiateksti.

· Draamaprojekti: käsikirjoittaminen, esittäminen ja tutustuminen näytelmäesitykseen, josta kirjoitetaan arvostelu

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä.

T9 Innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomenkieliseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstien suhteita toisiin teksteihin.

S4

Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.

L4

L2

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään.

· maailmankirjallisuus, mahdollisesti oppilaan oman kotikielen kirjallisuus

· Suomi ja suomen kieli osana maailmaa

· kulttuurin tuottaminen

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 Kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä.

S5

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa.

L1, L5, L6

Harjoitellaan aineiston etsimistä, kriittistä analysointia sekä käyttämistä oman kirjoittamisen ja puhumisen pohjana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä