Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

32.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

S2-opetussuunnitelma on lähellä suomi äidinkielenä -opetussuunnitelmaa sisällöiltään ja tavoitteiltaan.

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan kaikkien kouluyhteisön jäsenten toimintaa ja keskinäistä vuorovaikutusta, oppimismateriaaleja, koulun omia ja ulkopuolisia tiloja. Näillä keinoin otetaan huomioon S2-oppijoiden erilaiset tarpeet. Opetushenkilöstön yhteistyö on joustavan toiminnan ja työtapojen edellytys. S2-oppimiselle voidaan tehdä oma tila joko virtuaalisesti tai fyysisenä tilana, esimerkiksi S2-luokka, S2- verkkosivu, koulun kirjastonurkkaus, ilmoitustaulu tai muu paikka.

Opetusjärjestelyt ovat joustavia. S2-oppimäärää voi opiskella koko tuntimäärän tai osan tunneista erillisessä S2-opetuksessa. Kaikkien opettajien vastuulla on oman oppiaineensa tekstitaitojen opettaminen ja siten myös oman oppiaineensa erikoiskielen opettaminen S2-oppijalle suomen kieli on sekä oppimisen väline että kohde.

32.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

S2-oppilas tarvitsee monipuolista ohjausta koulunkäyntiinsä. Ohjausta tarvitaan muun muassa opiskelutaitoihin, kodin ja koulun yhteistyöhön, suomalaiseen koulukulttuuriin kotoutumiseen ja monikielisyyteen kehittymiseen. S2-oppilaalla on yhtäläinen oikeus kaikkiin koulun tarjoamiin tuen muotoihin.

Kaikille S2-oppilaille laaditaan S2-suunnitelma. Sen avulla otetaan huomioon S2-oppilaan yksilölliset tarpeet. Luokkatason tavoitteisiin ei välttämättä päästä. S2-oppilaan oppimisen etenemistä tulee seurata jatkuvasti ja tarvittaessa antaa lisätukea. S2-oppilaalle voidaan laatia tarvittaessa tuen kolmiportaisuuteen liittyviä pedagogisia asiakirjoja (oppimissuunnitelma, HOJKS), jos oppimisen vaikeudet eivät johdu suomen kielen taidoista.

Monikielisyys on koulun arkea ja se tulee ottaa kaikessa työskentelyssä huomioon. Opetusta tulee eriyttää esimerkiksi tehtävien, tekstien ja läksyjen valinnalla sekä koe- ja opetusjärjestelyillä. Selkokielisyys, sanaston kartuttaminen ja kielitietoisuuden kehittäminen hyödyttävät samalla suomea äidinkielenään puhuvia oppilaita siinä missä se on S2-oppijalle ensiarvoisen tärkeää.

Kaikilla oppitunneilla huomioidaan, että samalla oppilas oppii myös suomen kieltä. Kodin ja koulun tehtävä on kannustaa oppilasta kehittämään oman äidinkielen taitoja.

32.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6

Oppilaan arviointi nojaa S2-opetussuunnitelmassa määriteltyihin hyvän osaamisen kriteereihin, jotka ovat käytössä nivelkohdissa eli toisen ja kuudennen luokan lopussa sekä päättöarvioinnissa. Nivelvaiheissa S2-oppimäärän arviointi tapahtuu opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti. Arvioinnin tavoitteena on tuoda esille vahvuuksia, vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Arvioinnissa on tärkeää oppilaan, opettajan ja huoltajan vuorovaikutus.

Arvioinnin tulee olla monipuolista, oppilasta kannustavaa, ja kielenoppimista tukevaa sekä ohjaavaa. Oppimisprosessin jatkuvassa arvioinnissa korostuu opetushenkilöstön tiivis yhteistyö. Oppilaalla tulee olla käytössään kaikissa oppiaineissa monipuoliset tavat osoittaa osaamistaan: kirjallisesti, suullisesti, kuvallisesti, omaa äidinkieltä tukena käyttäen. Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tulee antaa S2-oppijalle riittävästi ja monipuolisesti tietoa suoriutumisen nykytilasta. Arviointipalautteen tulee olla S2-oppijan kielenoppimista eteenpäin ohjaavaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä