7. luokka

32.12. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T3 Kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja käyttäen.

S1

Harjoitutetaan oppilaan kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Harjoitellaan valmistettujen puhe-esitysten pitämistä.

L2

· Monipuoliset esiintymistilanteet yksin ja ryhmässä:

· esitelmä

· ryhmäprojektit

· draamalliset harjoitukset

Tekstien tulkitseminen

T5 Ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

S2

Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

L1, L2, L4

· Tekstien ymmärtämistä, tulkitsemista ja analysoimista harjoitellaan monenlaisilla autenttisilla teksteillä, jotka tarjoavat runsaasti kielellisiä virikkeitä ja laajentavat oppilaan tekstitietoisuutta.

· tiedonhaku

· fiktiiviset tekstit

· tietotekstit

Tekstien tuottaminen

T7 Auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallinta.

S3

Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

L2, L3

· Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

· kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet

· päälauseenjäsenet ja lauseke

· tiivistelmä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 Auttaa oppilasta avartamaan kulttuurisia näkemyksiään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurien monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samankaltaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

S4

Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.

L2

Kerrataan/opiskellaan kielen peruskäsitteitä yhteistyössä vieraiden kielten ja mahdollisesti oppilaan kotikielen kanssa.

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys elämässään.

· kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus

· kirjastovierailu

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11 Ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteinen käsitys itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja sekä oppimaan muilta.

S5

Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

L1, L2, L7

Autetaan oppilasta kehittämään itselleen tehokkaita lukustrategioita sekä syvennetään hänen ymmärrystään omista oppimistyyleistä ja -tavoista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä