5. luokka

32.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2

Harjoitellaan sujuvaa lukemista kaunokirjallisuuden ja tieto- ja mediatekstien kautta.

Opetellaan arvioimaan tekstien luotettavuutta, tiedon lähteitä ja mielipiteiden sekä arvottavien ilmausten erottamista.

Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T4: L1, L4

Tutustutaan eri tekstilajeihin, mm. kaunokirjalliset tekstit, asiatekstit ja mediatekstit.

Harjoitellaan kielen rakenteita ikäkaudelle tyypillisten tekstilajien ja kielenkäyttötilanteiden yhteydessä.

Harjoitellaan erilaisten tekstien tunnistamista ja tulkitsemista.

Tutustutaan verkkotekstien ja sosiaalisen median tekstien tyyliin ja rakenteisiin.

Kerrataan sanaluokat.

Tekstien tuottaminen

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista itsenäisesti ja ryhmässä.

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia erilaisten tekstilajien kirjoitelmia.

Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja opetellaan muokkaamaan tekstiä palautteen perusteella.

T8: L1, L2, L4

Tuotetaan oppilaan ikäkauteen ja kielenkäyttötarpeisiin liittyviä erilaisia tekstejä.

Harjoitellaan mm. koevastauksen, kertomuksen ja lehtitekstin tuottamista.

Käytetään monipuolisia menetelmiä arvioinnissa (oman osaamisen esille tuominen eri keinoin).

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja

-kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4

Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.

Opetellaan päättelemään teksteistä keskeisiä säännönmukaisuuksia: mm. sanaluokat, lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen.

T12: L2, L4

Kehitetään arvostavaa suhtautumista sekä omaa että muiden kulttuuria ja tapoja kohtaan esim. keskustelujen, haastattelujen, roolileikkien ja näytelmän keinoin.

Etsitään tietoa eri kulttuureista mm. mediateksteistä, verkosta, haastattelemalla eri kulttuureista lähtöisin olevia oppilaita tai vanhempia.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T14 ohjata oppilasta
havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5

Jäsennetään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja.

Harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja käyttämistä.

Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisen apuna.

T14: L4, L7

Harjoitellaan tunnistamaan ja itse käyttämään oppiainetekstien sanastoa ja ilmaisuja.

Opetellaan tiivistämistä, asian opettamista/esittämistä toiselle sekä käsitekarttojen, näytelmien ja esitelmien tekemistä erilaisista ilmiöistä ja aihekokonaisuuksista.

T15: L1, L6, L7

Harjoitellaan ryhmässä työskentelyn keinoja yhteistoiminnallisessa tai vertaisoppimisessa.

Tehdään erilaisista ilmiöistä projekteja, joissa korostuvat tiedonhaku ja jäsentäminen sekä toisille esittäminen.

Tehdään lukudiplomeja niiltä osin kuin suomen kielen ja opiskelun taidot tekevät sen mahdolliseksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä