Projektplan och slutrapport

Projektplan

DU MED NATUREN (Du Me Na)

Beskrivning

Ett hälsofrämjande projekt inom Kimitoöns kommun från september 2016 till december 2017. Projektet riktar sig till hela kommunens dagvårdsenhet; såväl familjedagvård som daghem och till alla språkgrupper. Projektet finansieras delvis av bidrag från Utbildningsstyrelsen.

Mål

Målet är att öka utomhusverksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken i kommunen. Syftet är att en stor del av dagvårdsverksamheten skall ske helt eller delvis utomhus vid projektets slut.

Utomhuspedagogik

Sker utomhus med leken som verktyg. Att vistas utomhus ger många fördelar – barnen mår bättre och de lär sig även mer och snabbare med de rätta förutsättningarna och engagerade pedagoger. Att personalen är kunnig och engagerad inom utomhuspedagogik är alltså A och O för att projektets mål skall uppnås, och därför satsas det inom projektet mycket på praktisk fortbildning för personalen.

Arbetsgrupp

Projektet startade med en ”Kick-off” där projektkoordinatorn gick runt till alla dagvårdsenheter och presenterade projektet. Samtidigt fick personalen fundera om de ville fungera som enhetens representant i projektet. När representanterna valts ut bildade de tillsammans en arbetsgrupp som kallar sig för Naturtrollen/Luontopeikot. De fungerar som ambassadörer för projektet på sin enhet och har som uppgift att sprida inspiration och kunskap om utomhuspedagogik vidare till kollegor, barn och föräldrar.

Familjedagvårdens representant: Birgitta Hollsten-Haapa

Silva daghems representant: Lena Törnqvist och Daniela Nervander

Sofia daghems representant: Lisette Sjöblom

Furubo daghems representant: Mai Hellström

Hulta daghems representant: Jenny Sandström

Projektkoordinator: Susann Fagerlund, Hulta daghem

I projektansvarsgruppen sitter: Mats Johansson, Mary-Ann Fröberg, Kim Bredenberg, Susann Fagerlund

Intern fortbildning

Arbetsgruppen Naturtrollen/Luontopeikot får kontinuerlig fortbildning under projektets gång i form av interna fortbildningsdagar. Se bilaga för fortbildningsdagarnas program. Gruppens medlemmar får under fortbildningsdagarna fungera som barn och testa på hur det är att genom lek och uppgifter lära sig med hela sin kropp och alla sina sinnen.

Gruppen håller även en inspirationskväll för övrig personal i april 2017.

Varje enhet har möjlighet att på sitt eget sätt sprida den kunskap som Naturtrollet fått, tex. genom personalmöten utomhus där Naturtrollet drar lekar för personalen. Det är upp till varje Naturtroll att ta initiativ och tillsammans med sin pedagogiske ledare fundera hur de förverkligar det på sin enhet.

Gården som utelärmiljö

De yngsta dagvårdsbarnen (under tre-åringar) tillbringar en stor del av sin utomhusvistelse på daghemsgården pga. att de inte har lika lätt som de äldre att ta sig till skogen. För att ge dem någonting extra har vi inom projektet valt att satsa på att göra daghemsgårdarna mer trivsamma. En trädgårdsplanerare har anlitats och föreläser för arbetsgruppen om trivsamma dagisgårdar och skissar upp hur Furubos, Sofias och Hultas gårdar kunde göras mer trivsamma ur ett barnperspektiv. Trädgårdsplaneraren ger också verktyg för hur man skall komma igång med odlingslådor och kompost på gården.

Verktyg för utomhusverksamhet

Allt material som erhålls under de interna fortbildningarna samlas ihop och görs användbar i form av sångkort, lekredskap etc. Ryggsäckar/rinkor köps in och dit sätts allt lekmaterial samt övrigt nödvändigt material för utomhusvistelse. Alla enheter kommer att få en egen ryggsäck och tanken är att säckarna skall göra det enkelt för personalen att ta sin barngrupp ut i naturen för lek och verksamhet där.

Allt material som finns i ryggsäcken kommer att finnas beskrivet i en e-bok gjord med appen BookCreator. Fortbildningsdagarna kommer alltså att bindas ihop i form av en sagoberättelse där kommunens egen maskot Isla fungerar som huvudperson. Berättelsen avslutas med ett litet uteäventyr där barnen på riktigt kommer att träffa Isla i skogen (Isla-utstyrsel finns att låna i kommunen). Boken gör upp så att pedagogen kan använda den från start till slut med sin barngrupp eller endast välja ut vissa kapitel.

Extern fortbildning

Ulos-Ut-out! Storevenemanget kring inlärning utomhus 5-6.6.2017 i Åbo och Sagu.

Ute är inne- Konferens i Nynäshamn 21-22.9.2017. Sveriges största konferens om utomhuspedagogik.

Projektets synlighet

Naturtrollen har som uppgift att under föräldramöten presentera projektet i ord och bild till föräldrar. De har även som uppgift att med jämna mellanrum delge sina kollegor om hur projektet framskrider.

Projektet har ett eget Instagramkonto där bilder från fortbildningar och uteverksamhet sätts upp. Tanken är att kontot skall väcka intresse och nyfikenhet för vårt projekt utåt och också som inspiration för personal.

Ekonomi

 

Utvärdering

 

Samarbetspartners

Som huvudsamarbetspartner fungerar Folkhälsans Förbund med Mari-Sofia Johansson och Gun Hoikkala, de fungerar som projektets sakkunniga.

Naturskolan i Åboland

Kristiina Tiainen, draama- ja ympäristökasvattaja

 

Bilaga 1.

Fortbildningsdag 1, 28.1.2016 vid Silva daghem:

Workshop: Sammarbete och rörelselekar med Folkhälsans förbund

Lunch

Studiebesök till kåtan invid Silva daghem. Specialbarnträdgårdsläraren Marjut Kytölä presenterade Silvas uteförskola för gruppen.

Namnlekar och samarbetslekar tillsammans med projektets koordinator.

Vi presenterade oss och våra förväntningar inför varandra samt informerades om projektet och funderade hur vi vill gå vidare. Vi knöt ihop dagens program och hemläxa till följande gång delades ut (maila koordinator om vad personen tar med sig från utbildningsdagen och vad hen vill lära sig mer om på följande fortbildningar).

 

Fortbildningsdag 2, 2.3.2017 vid Furubo daghem:

Workshop: Hitta Vilse materialet tillsammans med Folkhälsans förbund

Lunch

Workshop: Djuren och naturen i skogen på vintern tillsammans med Åbolands Naturskola.

Hemläxa (bild till Instagram-kontot) delades ut.

 

Fortbildningsdag 3, 27.3.2017, vid Sofia daghem:

Workshop: Föreläsning om trivsamma daghemsgårdar ur ett barnperspektiv tillsammans med trädgårdsplanerare Victoria Hagman.

Lunch

Workshop: Chilla och avslappning utomhus tillsammans med Folkhälsans Förbund.

Vi knyter ihop dagen och hemläxa delges (läsa igenom projektplanen och kommentera den).

 

Fortbildningsdag 4, 3.5 vid Kärra sportplan

En inspirationskväll där naturtrollen parvis delger övrig personal den kunskap de hittills erhållit genom lek och program i tre olika stationer. Folkhälsan håller en station på planen där deltagarna tillsammans med dem får prova på att fixa hälsosamma mellanmål.

 

Fortbildningsdag 5, 12.5 vid Hulta daghem:

Workshop: Aistiretki med Kristiina Tiainen

Lunch

Workshop: Merenrantaretki ja päivän purku med Kristiina Tiainen

 

Fortbildningsdag 6, I slutet på augusti vid Rosala-Hitis förskola:

Workshop: Hinderbanor i skogen med Folkhälsans Förbund

Lunch

Workshop: Musik i naturen med Sanna Järf eller Melissa Petters

 

Avslutningsfest utomhus i okt. el. nov.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä