Koulun säännöt

Koulun säännöt

1. Järjestysääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöillä luodaan edellytykset toimivalle koululle sekä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, opiskeluhalua ja hyviä tapoja.

Seuraavat järjestyssäännöt koskevat koulutyötä ja kaikkia koulun järjestämiä tilaisuuksia sekä opintoretkiä. Säännöt koskevat myös opiskelijoiden koululla järjestämiä tapahtumia.

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Säännöt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, seudullinen hyvinvointisuunnitelma, lukion turvallisuus- ja seuraamusohjeistus ja yhteinen kriisisuunnitelma perusopetuksen kanssa edistävät koko yhteisön hyvinvointia.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Lukiolaki 25§).

Tehokas opiskelu edellyttää säännöllisyyttä: Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25§).

Koulusta poissaolot kirjataan hallinto-ohjelmaan, mihin opiskelijan tulee aina tehdä poissaoloista selvitys. Alaikäisen opiskelijan poissaolon kuittaa pääsääntöisesti opiskelijan huoltaja. Myös ryhmänohjaaja voi kuitata poissaolon saatuaan asiasta luotettavan selvityksen. Poissaolojen vaikutukset kurssin hyväksymiseen selvitetään kunkin kurssin yhteydessä. Luvaton poissaolo kurssilta voi johtaa kurssin arvostelematta jättämiseen. Poissaolo on luvaton, jollei se johdu sairaudesta tai ole muutoin opettajan tai rehtorin hyväksymä. Tällöin kurssi on opiskeltava uudelleen.

Huoltajan pyynnöstä voi ryhmänohjaaja myöntää luvan kolmen päivän poissaoloon ja pidempään poissaoloon antaa luvan koulun rehtori. Sairastumisista tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle ja sopia mahdolliset järjestelyt.

Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen auttamaan vähintäänkin ilmoittamalla asiasta nopeasti henkilökunnalle.

Havaittuaan jotain erityisen poikkeavaa, kiinteistöön kuulumatonta, opiskelijan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta henkilökunnalle ja/tai kiinteistönhoitajalle.

3. Hyvä käytös 

Hyvä käytös edellyttää jokaiselta yhteisön jäseneltä toisten huomioon ottamista, työ- ja opiskelurauhan edistämistä ja toisten kunnioittamista, tervehtimistä ja ohjeiden noudattamista.

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingosta on ilmoitettava opettajalle, rehtorille tai muulle henkilökunnan jäsenelle. Aiheuttamansa vahingon opiskelija on velvollinen korvaamaan. Jokainen huolehtii ympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä. Pyritään siihen, ettei koulun henkilökunnan työmäärää tarpeettomasti lisätä.

Opettajien ja opiskelijoiden kulkuvälineet pysäköidään niille erikseen osoitettuihin paikkoihin. Tupakan ja nuuskan käyttö on kiellettyä koulutiloissa ja koulun alueella.

Opiskelija ei saa esiintyä koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Päihtyneenä koulun tilaisuuksissa olevasta opiskelijasta ilmoitetaan huoltajille. Tarvittaessa otetaan yhteys myös lastensuojeluun ja / tai poliisiin. )

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta perustuvat lukiolakiin (LL 26 §, 26 a §, 26 b §). Rikkomusten seuraamukset on kirjattu erilliseen seuraamussuunnitelmaan.

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestysäännöistä tiedotetaan lukukauden alkaessa ryhmänohjaajien tunneilla ja / tai koko koulun yhteisessä lukuvuoden aloituspalaverissa

Mahdollisista ongelmista / sääntöjen toimivuudesta keskustellaan opettajainkokouksissa sekä oppilaskunnan kokouksissa.

Muutosesitykset valmistellaan niin, että ne ehtivät hyväksyttyinä seuraavan lukuvuoden aloitukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä