Arviointi

Kurssi- ja päättöarvionti sekä kokeen uusiminen


Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opintojen päättyessä.

Kurssisuoritusten arviointi

Kurssisuorituksen arviointi on monipuolista. Arviointi ei perustu pelkästään kokeissa annettuihin näyttöihin. Arviointiperusteet eroavat eri kursseilla toisistaan, ja ne kerrotaan kurssin alkaessa. Läsnäolon ja aktiivisen osallistumisen lisäksi perusteina voivat olla muun muassa itse- ja vertaisarviointi sekä pari- ja ryhmätyöt. Osa arviointiperusteista ja niihin liittyvistä näytöistä on edellytyksenä kurssiarvosanan saamiselle.

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjaus- ja teemaopintokursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S=suoritettu, H=hylätty). Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan merkinnällä S/H.

Jos opiskelija on saanut kurssista arvosanan 4, on hänellä mahdollisuus antaa lisänäyttöjä hyväksytyn arvosanan (5 tai parempi) saamiseksi. Opettaja määrittelee vaadittavat näytöt. Näyttö voi sisältää vain ne asiat, joiden perusteella opettaja katsoo hyväksytyn kurssisuorituksen vähimmäisvaatimuksen täyttyvän. Lukuvuoden aikana kertyneet eri kursseihin liittyvät rästitehtävät on tehtävä 1.5 mennessä. Viimeisen jakson rästitehtävät on palautettava 6.6 mennessä. Muuten kurssin joutuu suorittamaan kokonaan uudestaan. Opiskellun kurssin voi luonnollisesti myös opiskella kokonaan uudestaan opetukseen osallistumalla.

Uusintakokeeseen on ilmoitauduttava kansliasta saatavalla lomakkeella viimeistään kaksi päivää ennen uusintakoepäivää, joka ilmoitetaan Helmessä oppilaille. Lomake on palautettava opettajalle, jonka kokeeseen oppilas osallistuu. Ilmoittautuminen on sitova. Jos oppilas ei tule kokeeseen, on se osallistumiskerta ja arvosanaksi tulee 4.

Hylättyä arvosanaa saa uusia kaksi kertaa. Toisen ja neljännen jakson uusintakokeiden yhteydessä on yleinen tenttipäivä, jolloin voi korottaa minkä tahansa kurssin arvosanaa.

Opettaja antaa kurssinumeron Wilmaan kymmenen työpäivän kuluttua koejakson viimeisestä päivästä. Mikäli kurssista ei tule suoritusta, merkitsee opettaja kurssipäiväkirjaan syyn, miksi arvostelua ei voida antaa.

Valinnaisen kurssin lopussa oppilaalla on oikeus ilmoittaa, ettei tule kokeeseen eikä halua kurssista arvosanaa.

Poissaolot vähentävät osaamisen näyttöjä. Poissaolot kurssin arvioinnin kannalta välttämättömistä suorituksista ovat erityisen haitallisia, koska suoritukset on tehtävä myöhemmin. Tekemättä olevat suoritukset haittaavat opiskelun etenemistä.

Osa kursseista on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Opettaja selvittää itsenäisen suorituksen arviointiperusteet. Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, on hänen otettava yhteyttä kyseisen aineen opettajaan. Luvan itsenäiseen suoritukseen myöntää rehtori.

Päättöarviointi

Lukio-opintojen päättövaiheessa annetaan eri oppiaineiden päättöarvosanat. Arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, voidaan arvosanaa korottaa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua kuulusteluun päättöarvosanan korottamiseksi ennen ja jälkeen ylioppilaskirjoituksia järjestettävinä tenteissä.

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemien pakollisten nelosia enintään

ja valtakunnallisten kurssien määrä

1-2 kurssia 0

3-5 kurssia 1

6-8 kurssia 2

9- kurssia 3

Opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja sellaisesta oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisesta vieraasta kielestä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain neljä opintopistettä.

Numeroarvioinnin kriteerit

Arvosana Kriteeri
erinomainen  
(10)
Oppilas
 • hallitsee erinomaisesti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osaa soveltaa oppimaansa
 • osoittaa erityisen myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn erittäin aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
kiitettävä
(9)
Oppilas
 • hallitsee vahvasti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osoittaa myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
hyvä
(8)
Oppilas
 • osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittämisellä
 • osoittaa yleensä myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti
 • suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä
tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät
 • työskentelee yritteliäästi, mutta saattaa tarvita tukea
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
 • suorittaa pääsääntöisesti tehtävänsä
kohtalainen
(6)
Oppilas
 • osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu yleensä passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea
 • saattaa jättää tehtävänsä tekemättä
välttävä
(5)
Oppilas
 • pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti
 • jättää usein tehtävänsä tekemättä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä