Eettinen kompassi

Eettinen kompassi​Erkka Laininen Okka-Säätiöstä kertoo, kuinka Eettistä kompassia käytetään, ja miksi se on tärkeä.

2 Eettinen kompassi

Työskentelyn toteutus


Työskentelyssä rakennetaan eettinen kompassi, joka koostuu keskiössä olevista päämäristä ja sen ympärille asettuvista eettisistä periaatteista. Työskentely tapahtuu yksilöpohdintana, pienryhmissä tapahtuvana reflektoivana dialogina sekä koko opetusryhmän yhteistä näkemystä hahmottavana keskusteluna. Eettistä kompassia ei ole tarkoitus rakentaa valmiiksi kerralla. Se on oppimisen työkalu, jonka ääreen on hyvä palata yhä uudelleen, täydentää kompassia ja muokata sen sisältöä uusilla keskusteluilla.

Eettinen kompassi rakentuu ekososiaalisen sivistyksen arvojen pohdinnalle. Se koostuu kompassin keskiössä olevista luovuttamattoman tärkeistä päämääristä, joiden varaan yhteistä tulevaisuuttamme tulisi rakentaa. Keskiön ympärille asettuvat eettiset periaatteet, jotka ohjaavat valintoja ja tekoja päämäärien suuntaan. Jokaisella ihmisellä on oma eettinen kompassinsa. Sen rakentaminen onnistuu vain reflektoimalla omia arvoja ja käsityksiä muiden kanssa. Dialogi arvoista ja päämääristä auttaa etsimään yhteistä suuntaa tulevaisuudelle. Eettinen kompassi muotoutuu koko ajan uudelleen ihmisen kokemustenEettinen kompassi rakentuu ekososiaalisen sivistyksen arvojen pohdinnalle. Se koostuu kompassin keskiössä olevista luovuttamattoman tärkeistä päämääristä, joiden varaan yhteistä tulevaisuuttamme tulisi rakentaa. Keskiön ympärille asettuvat eettiset periaatteet, jotka ohjaavat valintoja ja tekoja päämäärien suuntaan. Jokaisella ihmisellä on oma eettinen kompassinsa. Sen rakentaminen onnistuu vain reflektoimalla omia arvoja ja käsityksiä muiden kanssa. Dialogi arvoista ja päämääristä auttaa etsimään yhteistä suuntaa tulevaisuudelle. Eettinen kompassi muotoutuu koko ajan uudelleen ihmisen kokemusten kautta.
1. Jokainen ryhmä saa yhteen ekososiaalisen sivistyksen arvoon liittyviä pohdintakysymyksiä. Kysymykset on laadittu metakognitiivisen tason (reflektio) näkökulmasta. 2. Jokainen ryhmän jäsen pohtii ensin itse muutaman minuutin kolmea annettua kysymystä. 3. Tämän jälkeen jokainen kertoo omat kokemuksensa, joita muut reflektoivat. 4. Lopuksi ryhmän jäsenet kirjaavat lapuille kolme eettistä periaatetta, joiden mukaan ihmisten tulisi toimia voidaakseen elää käsitellyssä olleen arvon mukaisesti. Teksti: Erkka Laininen

Ohjeet opettajalle: Mikä ihmeen eettinen kompassi?

Työskentelyn vaiheet: 

Voit käyttää apuna oikealla olevaa tiedostoa, jossa on tehtävä valmiina. Mutta eettisestä kompassista voi tehdä ja suunnitella itse omanlaisensa ja esimerkiksi keksiä uusia kysymyksiä.

 1. Jaetaan opiskelijaryhmä sopivan kokoisiin pienryhmiin, joissa jokaisen ääni saadaan kuuluviin (esim. 4-6 opiskelijaa). Kaikille oppilaille halutaan saada mahdollisuus päästä ääneen, joten tärkeää olisi pitää ryhmät mahdollisimman pieninä. Tarvittaessa eettisiä kompasseja voidaan tehdään enemmän, jos ryhmäkoko kokonaisuudessa on liian suuri.
 2. Pohditaan tulevaisuutta: mitkä asiat ovat opiskelijoiden mielestä tärkeimpiä päämääriä, joiden varaan tulevaisuutta pitäisi rakentaa?
 • Työskentelyssä voidaan pohjata aiemmin käsiteltyihin kestävyyteen liittyviin kysymyksiin tai teemoihin. Kysymykset voidaan keksiä itse tai sitten käyttää valmiiksi tehtyjä kysymyksiä, jotka löytyvät sivun reunasta.
 • Mahdollista on käyttää myös valmiita ehdotuksia, joissa voi olla mukana erilaisiin käsityksiin pohjautuvia tulevaisuuspäämääriä. Opiskelijat valitsevat niistä mielestään tärkeimmät tai ehdottavat omia päämääriään.
 • Työskentely voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa: Ensin kaikki työskentelevät yksin ja sen jälkeen vasta ryhmässä TAI laittaa ryhmä suoraan työskentelemään yhdessä.
 • Tämän jälkeen laput asetetaan kompassin keskiöön ja käydään ryhmässä keskustelua päämääristä ja tavoitteista. Päämäärät voivat olla myös keskenään ristiriitaisia, sillä ristiriidat lisäävät keskustelua ja laittavat oppilaat enemmän pohtimaan ja reflektoimaan vastauksia. 
 • Vuoropuhelun yhteydessä voidaan harjoitella rikastavan dialogin taitoja. Opettajan kannattaisi käydä ensin ryhmän kanssa lävitse vapaan keskustelun "pelisäännöt":
  • Dialogi on vapaa tila, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Ei ole olemassa vääriä ajatuksia ja mielipiteitä.
  • Dialogissa on lupa puhua siitä, miltä oikeasti tuntuu ja miten oikeasti asiat näkee ilman pelkoa, että muut nauravat tai vähättelevät hänen vastaustaan.
  • Vuoropuhelun tavoitteena ei ole toisen voittaminen tai latistaminen, vaan toisten kaikkien osallistujien ajatusten rikastaminen.
  • Dialogista ihmiset lähtevät täydempinä, voimaantuneina ja rikkaampina.
3. Pohditaan arvoja ja eettisiä valintoja:
 • Eettisen kompassin keskiössä olevien päämäärien ympärille asettuvat ajattelua ja toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, joiden suuntaan kulkemalla keskiön päämääriä on mahdollista tavoitella.
 • Eettisiä periaatteita syvennetään dialogilla ekososiaalisen sivistyksen arvoista ja niiden merkityksistä: vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmistenvälisyys, systeeminen maailmansuhde. Vuoropuhelun ensimmäisenä tehtävänä on määrritellä käsite/arvo.
 • Arvojen pohdinnassa pyritään tietoiseen myötätunnon ja empatiakyvyn kehittämiseen ja samalla tulisi reflektoida omaa toimintaansa (metakognitiivisen tason oppiminen). Näiden taitojen avulla arvoille voidaan synnyttää merkityksiä ja tukea niiden sisäistämistä valintoja ja toimintaa ohjaaviksi hyveiksi ja periaatteiksi.
 • Ryhmä kirjaa dialogin tuloksena syntyvät arvoihin kytkeytyvät eettiset periaatteet esimerkiksi tarralapuille, jotka kiinnitetään eettisen kompassi keskiön ympärille. Apuna voi myös käyttää esimerkiksi jotain sovellusta esim. Flinga tai joku muu, joka on luokalle tuttu. 
 • Reflektiota voidaan jatkaa tarkastelemalla eettisten periaatteiden toteutumista ja suhdetta ympäröivään todellisuuteen (oma ryhmä, opisto, yhteiskunta) ja ryhmän tulevaisuusvisioihin.
 • Arvojen sisäistämistä voidaan edelleen syventää toiminnan ja kokemusten tasolle oppimisen haasteiden ja lupausten kautta: "miten minä pystyn omassa elämässäni toimimaan arvojen mukaisesti" tai "mitä voimme yhdessä ryhmänä luvata?"
 • Toiminta ja kokemukset sekä niiden reflektointi rationaalisen ajattelun ja tunteiden tasolla vahvistavat arvojen jalostumista ihmisen uudenlaiseksi suhteeksi ympäröivään todellisuuteen (uudistavan oppimisen taso).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä