Opinto-ohjaus ja lukio-opintojen perusasiat

Opintojen ohjauksesta

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjaaja: Kaisa Törmä (kaisa.torma@kankaanpaa.fi, 044 577 2386)

Katso omaa vuosiluokkaasi koskevat ilmoitukset valikosta vasemmalta.


Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. O
piskelijoille annetaan kurssimuotoisen opetuksen lisäksi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta.

Kaikille lukion opiskelijoille pakollinen opinto-ohjauksen kurssi (OP1) toteutetaan pääsääntöisesti ensimmäisen lukiovuoden aikana. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin.

Opinto-ohjaaja Kaisa Törmä on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 8 - 15.30 pois lukien oppitunnit. Opinto-ohjaajalta voit varata keskusteluajan wilma-viestillä, soittamalla (044 577 2386) tai käymällä opon toimistossa. Opinto-ohjaaja:
  • tapaa jokaisen opiskelijan vähintään kerran lukuvuoden aikana, mutta antaa myös lisää ohjausta tarvittaessa 
  • käsittelee opinto-ohjelmaan ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä
  • järjestää koulussa eri opinto- ja työalojen edustajien informaatiotilaisuuksia.

Opon kanssa neuvotellaan mm. opinto-ohjelman muutoksista ja opintojen suunnittelusta.

Ryhmänohjaajat huolehtivat koulun toimintaan liittyvän erilaisen tiedotusmateriaalin jakamisesta viikoittaisilla tapaamisilla ryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Ryhmänohjaajat haastattelevat ryhmänsä opiskelijat kunkin lukuvuoden alkaessa, seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, poissaoloja ja kutsuvat tarvittaessa opiskelijan luokseen tai ohjaavat opinto-ohjaajan luo keskustelemaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Yhteydenpito koteihin kuuluu ryhmänohjaajien työn kuvaan.

Aineenopettajat ohjaavat oman aineen opiskeluun ja antavat tiedon sen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämän kannalta, seuraavat opintojen etenemistä ja opiskelijoiden poissaoloja.

Wilmassa seuraat opintojesi etenemistä sekä poissaolojasi. Lisäksi Wilmasta näet valintasi ja lukujärjestyksesi. Wilma on pääasiallinen viestintäkanava opettajien ja opiskelijoiden välillä. 

HENKILÖKOHTAISEN OPISKELUN SUUNNITTELUA JA SEURANTAA

Lukio-opiskelijan opinto-ohjelma perustuu kurssivalintakorttiin, jota päivitetään opinto-ohjaajan kanssa ohjauskeskustelujen yhteydessä. Kortti on nähtävillä opinto-ohjaajan toimistossa, mutta kannattaa ottaa siitä myös kuva itselle. Opinto-ohjaaja haastattelee jokaisen opiskelijan kerran lukuvuodessa, mutta opolta voi varata keskusteluajan myös muulloin. Henkilökohtaisen opiskelun suunnitelmat kirjataan koulun järjestelmään sekä opiskelijan omaan opinto-ohjauksen oppikirjaan. Kurssivalinnat kuluvalle lukuvuodelle ja kurssien arvosanat näkyvät Wilmassa välilehdellä Opinnot. Muistathan, että mikäli valintoja ei ole riittävästi, kaikki kurssit eivät toteudu. Syventävien kurssien osalta voi tulla päällekkäisyyksiä, jolloin joitakin kursseja suoritetaan itsenäisesti. Tämäkin on hyvä huomioida suunniteltaessa koko lukion suorittamista.

HOPS

Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kurssit aina lukuvuotta varten kerrallaan. Kurssivalinnat voidaan tarkistaa jokaiselle jaksolle viimeistään kahta viikkoa ennen jakson alkua. Kaikki muutokset tapahtuvat opinto-ohjaajan kautta.

Opiskelijan on suoritettava valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä lisäksi syventäviä ja koulukohtaisia kursseja niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään 75 kurssia. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa.

Hylättyjen arvosanojen määrä oppiaineessa

Oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava vähintään 2/3 hyväksytysti. Täten etenemiseste huomioiden, jos opiskeltuja kursseja on: 1 - 2 ei sallita hylättyjä arvosanoja, 3 – 5 voi olla 1 hylätty arvosana, 6 tai enemmän voi olla 2 hylättyä arvosanaa

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, ellei rehtori myönnä opiskelijalle perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Opiskeluajan pidentämisen suunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

Opiskelija katsotaan eronneeksi lukiosta,

1) kun hän on osallistunut ylioppilastutkinnon pakollisiin kokeisiin,

2) kun hänen opiskeluaikansa ylittää 4 vuotta,

3) kun hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksena ole jatkaa opintoja.

Ennen erottamista (koskee kohtia 2 ja 3) opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta. Lopullisen ratkaisun tekee rehtori ryhmänohjaajan esityksestä. Päätös annetaan kirjallisena.

Kun oppilas katsotaan eronneeksi, mm. lukiotutkinnosta puuttuvat kurssisuoritukset tulevat maksulliseksi. Opiskelija on koulun kirjoilla ylioppilastutkintotodistuksen antamisajankohtaan asti.

Kurssit on suositeltavaa suorittaa siinä järjestyksessä, kuin ne on merkitty opetussuunnitelmaan. Suoritusjärjestyksestä voi poiketa kussakin oppiaineessa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti kuitenkin niin, että 1. kurssi on suoritettava aina ensimmäiseksi. Ensimmäinen kurssi on pääsääntöisesti suoritettava osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen.

Muut kuin oppiaineen 1. kurssin voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen, itsenäisenä opiskeluna erillisen tenttisopimuksen ja annettujen ohjeiden mukaisesti (vaatii siis erillisen luvan).

KURSSIEN SUORITTAMINEN

Kurssien suorittaminen

Pääsääntöisesti kurssi suoritetaan niin, että opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa kurssiin kuuluvan kokeen, ns. kurssikokeen. Tällöin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.
Mikäli kurssikokeesta saat hylätyn arvosanan voit yrittää jakson jäkeisessä uusintakokeessa parantaa tulostasi. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voit korottaa yhden kerran lukuvuoden aikana joko kolmannen - tai viidennen  jakson jälkeisessä korotuskokeessa. Korotusyrityksen jälkeen parempi arvosana jää voimaan.
 
Halutessaan suorittaa kurssi/kursseja opetukseen osallistumatta opiskelijan on anottava lupa kirjallisesti (lomakkeen löydät koulun kotisivuilta opinto-ohjaus/ lomakkeet). Hakemus on aina perusteltava. Itsenäisen suorituksen vastaanottava opettaja antaa lausunnon opiskelijan hakemuksesta ja opinto-ohjaaja päättää asian. Koska itsenäisistä opinnoista aiheutuu aina ylimääräisiä kuluja, koulu rajoittaa niiden hyväksymistä pääsääntöisesti vain sellaisiin tapauksiin, joissa muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Tenttimisestä on aina sovittava etukäteen erikseen ao. opettajan kanssa ja hänen ohjauksellaan aina laadittava opiskelusuunnitelma.

Suoritus voi tapahtua esimerkiksi seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla (opettaja määrittelee suoritustavan):

1) opiskelija tekee sovitut opetukseen osallistumista korvaavat tehtävät ja suorittaa kurssikokeen

tai 

2) opiskelija esittää laajan tutkielman tai näytekansiotyön (portfolion).

Käytettäessä itsenäistä suoritusta, kirjallinen tuotos vastaa jatkuvaa näyttöä. Kurssikoe on mahdollista korvata kokonaan kyseisen kurssin aiheeseen liittyvällä laajalla tutkielmalla tai näytekansiotyöllä, jonka tentin vastaanottava opettaja arvioi ja josta hän antaa arvosanan.

“Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus810/1998, 4 § 1 mom)

TENTTIMÄLLÄ SUORITETTUA HYLÄTTYÄ KURSSIA EI LASKETA KOKONAISKURSSIMÄÄRÄÄN!

Keskeytynyt kurssi

Kurssiarvosanaa ei anneta oppilaalle, joka ilman hyväksyttyä syytä on poissa oppitunneilta tai muulla tavalla laiminlyö opiskelunsa, esim. jättää vaadittuja osasuorituksia toimittamatta. Keskeytynyttä kurssia ei lasketa oppilaan kokonaiskurssimäärään ja sen voi suorittaa vain käymällä kurssi uudelleen.

POISSAOLOT

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänellä ole myönnetty siitä erillistä vapautusta. Jos
opiskelija tarvitsee perustellusti vapaata enintään kolmeksi päiväksi, luvan voi myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmät vapaat myöntää rehtori. Lomamatkat on hyvä pyrkiä sijoittamaan koulun loma-aikoihin ja autokoulun ajotunnit koulupäivän ulkopuolelle (inssiin lupa pyydettävä ryhmänohjaajalta).
Jos opiskelijan terveydentilassa on huomioon otettavaa, pyydämme tiedottamaan asiasta hänen ryhmänohjaajalleen ja terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaajalle tulee tiedottaa myös, jos on ennakoitavissa, että opiskelija joutuu olemaan sairastumisen takia poissa koulusta
pidempään kuin 1-2 päivää. Kaikista poissaoloista on annettava kirjallinen selvitys heti poissaolon jälkeen. Poissaoloilmoituksen allekirjoittaa oppilaan huoltaja, terveydenhoitaja tai kaksi esteetöntä henkilöä. Jos opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja, koulusta
otetaan yhteyttä huoltajaan ja opiskelija ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos sairauspoissaolot edelleen jatkuvat, edellytetään poissaolon selvittämiseksi terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta poissaolon syystä.

Jos poissaolon aiheuttaa ennalta arvaamaton este, poissaolon syystä on annettava kirjallinen selitys, jonka varmentaa huoltaja, opiskeluterveydenhoitaja, lääkäri tai kaksi esteetöntä henkilöä. Selvitys tulee näyttää ryhmänohjaajalle, jonka tehtävänä on valvoa poissaoloja. Poissaoloista on ilmoitettava viipymättä. Selvittämätön poissaolo = luvaton poissaolo. Jos poissaoloja (luvallisiakin) kertyy paljon, opiskelija ohjataan terveydenhoitajan ja/tai kuraattorin vastaanotolle.
Jos opiskelijalle kertyy useita luvattomia / selittämättömiä poissaoloja tai oppitunneilta myöhästymisiä, kutsuu ryhmänohjaaja opiskelijan keskusteluun, jossa kysytään opiskelijan (alle 18-vuotiaan opiskelijan kohdalla myös huoltajan) mielipidettä monialaisen opiskeluhuoltotyöryhmän perustamisesta.
Jos poissaolot / myöhästelyt jatkuvat keskustelun jälkeen, kutsuu rehtori opiskelijan keskusteluun, ja antaa kirjallisen varoituksen. 

Ryhmänohjaan / rehtorin myöntämä lupa = luvallinen poissaolo.

ETENEMINEN OPINNOISSA

Etenemiseste

Jos opiskelija saa saman oppiaineen kahdessa, pakollisessa tai syventävässä kurssissa hylätyn arvosanan tai kurssit keskeytyvät, hänelle tulee ao. aineessa etenemiseste. Hän voi edetä tämän aineen opinnoissa vasta, kun etenemiseste on poistunut.

Mikäli oppiaineessa on pakollisten ja syventävin kurssien määrä yli 8, muodostuu etenemiseste kolmannesta hylätystä tai keskeytyneestä kurssista.

Etenemiseste ei estä ko. oppiaineen seuraavalle kurssille osallistumista, mutta se estää kurssikokeen suorittamisen ennen, kuin etenemiseste on poistunut.

Hylätyn kurssin suorittaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssin uusintakuulusteluun yhden kerran saman lukuvuoden aikana. Uusintakuulusteluun voi osallistua kurssia seuraavana ensimmäisenä uusintapäivänä tai helmikuun uusintapäivänä kolmen ensimmäisen jakson osalta tai kesäkuun uusintakokeeseen kahden viimeisen jakson osalta tai osallistumalla normaaliin kurssikokeeseen, kun se on tarjolla. Muina aikoina uusintasuorituksia ei oteta vastaan. Hylätyn kurssin voi suorittaa käymällä kurssi uudelleen. Hylättyä kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.

Uusintakuulustelussa voi suorittaa vain yhtä hylättyä kurssia kerrallaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun kirjallisesti (uusintakuulusteluun ilmoittautumislomake kotisivuilta tai ryhmänohjaajien ilmoitustaulun alla olevalta hyllyltä). Ilmoittautuminen on sitova. Tenttimällä suoritetun hylätyn kurssin voi uusia vain osallistumallaopetukseen ja siitä pidettyyn kuulusteluun .

Kurssien osasuoritukset (täydennettävät T) vanhenevat lukuvuoden loppuun mennessä.

Uusintakuulustelun arvosana määräytyy vain uusintakuulustelun suorituksen pohjalta. Tuntiaktiivisuus ei vaikuta arvosanaan. Arvosana pyöristetään 0,5 numeron tarkkuudella ylöspäin.

 Esim. Uusintakokeen arvosanan  4½ pyöristyy lopulliseen arvosanaan 5 .

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN

Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kurssit aina lukuvuotta varten kerrallaan. Kurssivalinnat voidaan tarkistaa jokaiselle jaksolle viimeistään kahta viikkoa ennen jakson alkua. Kaikki muutokset tapahtuvat opinto-ohjaajan kautta.

Opiskelijan on suoritettava valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä lisäksi syventäviä ja koulukohtaisia kursseja niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään 75 kurssia. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa.

Hylättyjen arvosanojen määrä oppiaineessa

Oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava vähintään 2/3 hyväksytysti. Täten etenemiseste huomioiden, jos opiskeltuja kursseja on: 1 - 2 ei sallita hylättyjä arvosanoja, 3 – 5 voi olla 1 hylätty arvosana, 6 tai enemmän voi olla 2 hylättyä arvosanaa

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, ellei rehtori myönnä opiskelijalle perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Opiskeluajan pidentämisen suunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

Opiskelija katsotaan eronneeksi lukiosta,

 1) kun hän on osallistunut ylioppilastutkinnon pakollisiin kokeisiin,

2) kun hänen opiskeluaikansa ylittää 4 vuotta,

3) kun hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksena ole jatkaa opintoja.

Ennen erottamista (koskee kohtia 2 ja 3) opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta. Lopullisen ratkaisun tekee rehtori ryhmänohjaajan esityksestä. Päätös annetaan kirjallisena.

Kun oppilas katsotaan eronneeksi, mm. lukiotutkinnosta puuttuvat kurssisuoritukset tulevat maksulliseksi. Opiskelija on koulun kirjoilla ylioppilastutkintotodistuksen antamisajankohtaan asti.

Kurssit on suositeltavaa suorittaa siinä järjestyksessä, kuin ne on merkitty opetussuunnitelmaan. Suoritusjärjestyksestä voi poiketa kussakin oppiaineessa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti kuitenkin niin, että 1. kurssi on suoritettava aina ensimmäiseksi. Ensimmäinen kurssi on pääsääntöisesti suoritettava osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen.

Muut kuin oppiaineen 1. kurssin voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen, tenttimällä erillisen tenttisopimuksen mukaisesti tai etäopiskeluna itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti (tenttiminen ja etäopiskelu vaativat erillisen luvan).

ARVIOINTI

Kankaanpään Yhteislyseossa opiskelijan työskentely ja opintojen eteneminen arvioidaan jaksoittain. Jaksotodistukset jaetaan kahdesti vuodessa. Opiskelijan edellytetään esittävän todistuksensa huoltajalleen, ja palauttavan sen allekirjoitettuna ryhmänohjaajalleen. Näin menetellään myös niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat jo juridisesti täysi-ikäisiä (= täyttäneet 18 vuotta).

Kurssin arvioinnista kerrotaan opiskelijoille jokaisen kurssin alussa. Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan suorittaman kurssin arviointi perustuu opintojen edistymisen havainnointiin (ns. jatkuva näyttö), loppukokeeseen ja/tai opiskelijan tuotosten arviointiin. Kurssit arvioidaan numeroin ops:ssa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Pakollisten ja syventävien kurssien numerot huomioidaan päättöarvostelussa (vrt. oppimäärän arvostelu), ellei oppilas sellaisten pakollisten oppiaineiden osalta, joissa on vain yksi kurssi, vaadi kirjallisesti suoritusmerkintää (suoritusmerkintä voidaan antaa vain hyväksyttävästi suoritetuista kursseista). Vaatimuksen myöhempi peruuttaminen ja numeron takaisin saaminen on maksullinen.

Sanallinen arviointi liittyy lähinnä muutamiin koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin, joista opintokirjaan tulee hyväksytysti suoritetusta kurssista vain merkintä s (suoritettu). Sanallinen arviointi on erillinen ja kurssikohtainen - ei automaattinen. Sen tarkoitus on tukea opiskelijan itsearviointia. Myös jatko-opintoihin pyrittäessä sanallinen todistus voi olla eduksi.

Kurssin numeroarvostelu: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty)

Koulukohtaiset kurssit arvioidaan: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), K (keskeytynyt)

Kurssin muut arviointitavat: h (=hylätty), s (=suoritettu) ja k (=keskeyttänyt).

Oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä arvostellaan, kun kaikki opiskelijan valitsemat ao. aineen kurssit on hyväksymiskriteerien mukaisesti suoritettu. Arvosana määräytyy valtakunnallisten pakollisten - ja syventävien opiskeltujen kurssien perusteella ottaen huomioon edistymisen suunnan opintojen aikana. Koulukohtaiset soveltavat kurssit voivat korottaa arvosanaa. Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistumalla suullisiin kuulusteluihin (tentteihin) korottaa kunkin aineen oppimäärän arvosanaa. Lukion aineen oppimäärää voi tenttiä vain kerran.

Mikäli opiskelija osoittaa suullisessa kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, päättöarvosanaksi tulee suullisesta kuulustelusta saatu arvosana.

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Suoritusmerkinnän voi saada vain hyväksytysti suoritetuista kursseista. Suoritusmerkintä annetaan hakemuksesta päättötodistukseen ja sen muuttaminen takaisin numeroarvioinniksi on maksullinen.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä siten kuin ops:n ainekohtaisessa osassa on erikseen mainittu.

Opiskelija voi vaihtaa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opintojen vaiheessa. Pitkän matematiikan hyväksytysti suoritetuilla kursseilla voi korvata enintään kolme lyhyen matematiikan kurssia. Korvatusta lyhyen matematiikan kurssista saa suoritusmerkinnän. Kaikki hyväksytysti suoritetut kurssit lasketaan kokonaiskurssimäärään.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä