6A

Ilmiönä metsän hyötykäyttö

Kuudesluokkalaisten opetussuunnitelmasta valittu aihe on metsän hyötykäyttö.
Laajensimme tehtävänantoa antamalla pienryhmien valita eri näkökulmia metsän käytölle.
Näkökulmat ovat:
  • perinteinen talousmetsä
  • metsästys
  • virkistys
  • liikunta
  • luonnontuoteala ja metsien monimuotoisuus

Projektin tavoitteiksi valittiin:
 • T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
 • T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
 • T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
 • T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
 • T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

Arviointi:
Tyhjä paperi -koe alussa ja lopussa (käsitekartta aiheesta metsien hyötykäyttö)
Oppimispäiväkirja GAFE -tileillä suhteessa tavoitteisiin (itsearviointi)
Vertaisarviointi GAFE -tileillä valmiista töistä
Opettaja arvioi käyttäytymistä ja työskentelyä sekä tekee summatiivisen arvioinnin

Perjantai 2.12.2016
Kaikki oppilaat tekevät Tyhjä paperi -kokeen aiheesta metsien käyttö. Tyhjä paperi koe voi olla vaikka ajatuskartta, mitä tiedät asiasta nyt. Tyhjä paperi -koe tehdään uudelleen projektin lopussa.

Opettaja jakaa luokan tutkimusryhmiin. Ryhmät valitsevat haluamansa näkökulman. Ryhmät laativat tutkimussuunnitelman.

Ensimmäisellä kerralla koko luokka lähtee yhdessä metsään kuuntelemaan Luonnontuotealan asiantuntijaa, Keruutuotetarkastaja Päivi Saikkosta. Oppilaiden on tarkoitus harjoitella kysymysten esittämistä sekä saadun tiedon dokumentoimista oppimisaihion työstämistä varten.

Perjantai 9.12.2016
Tutkimusryhmät hajaantuvat eri kohteisiin kunnan alueella haastattelemaan asiantuntijoita ja dokumentoimaan hankkimaansa tietoa.

Talousmetsä -ryhmän asiantuntijana toimii Metsänhoitoyhdistyksen Katri Keränen.
Hänen johdollaan ryhmä tutustuu talousmetsän eri vaiheisiin MHY:n näytemetsässä.

Metsästys -ryhmän asiantuntijana toimii Kangasniemen erän Ilkka Pylvänäinen Suurolan kodalla.

Virkistys -ryhmän asiantuntijana toimii kyläaktiivi Taimi Kuusjärvi Suurolan luontopolulla.

Liikunta -ryhmän asiantuntijana toimii Liikunnanohjaaja Markus Laitinen Urheilukeskuksen maastoissa.

Luonnontuoteala ja monimuotoisuus -ryhmän asiantuntijoina toimivat Keruutuotetarkastaja Päivi Saikkonen sekä taiteilija ja ympäristölautakunnan jäsen Juhani Saksa hiihtomajalla.

Perjantai 16.12.2016
Tutkimusryhmät työstävät keräämästään tiedosta oppimisaihion, joka jaetaan GAFE -tileillä.
GAFE -tileillä on mahdollisuus vertaisarviointiin kommentoimalla toisten töitä.
Työt esitellään myös suullisesti muulle ryhmälle kertomalla työskentelystä ja kokemuksista. Oppilaat päättävät työnjaon ryhmissä itse ja arvioivat oppimispäiväkirjan avulla omaa oppimistaan ja työskentelyn sujumista.
Työskentely jatkuu kevätlukukaudella täydentämällä töitä vertaisarvioinnin ja opettajan antaman jatkuvan arvioinnin perusteella. Lopuksi tehdään Tyhjä paperi -koe.