5A

Eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen -oppimaan oppiminen

Järjestelmätyökaluna 5A luokan Luontoluokassa on Design-suuntautunut pedagogiikka. Tarkoituksena on lähteä liikkeelle oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista. Opettajalla ei ole "oikeita vastauksia" vaan tarkoituksena on herätellä oppilaiden ajattelun taitoja.

Esimerkkejä kuinka DOP -projekteissa voidaan harjoitella laaja-alaisia taitoja:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen Projekteissa harjoitellaan yhteissuunnittelua ja -toteutusta, asetetaan tavoitteita ja arvioidaan toimintaa. DOP haastaa oppilaita tutkivaan työtapaan.
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Tarkastellaan lähiympäristön läsnä olevia ilmiöitä monipuolisesti ja monitieteellisesti, tuotetaan ja jaetaan niistä tuotos, josta toiset voivat oppia, myös koulun ulkopuolella. Lähiympäristön ilmiön tarkastelu mahdollistaa myös kotiseutuidentiteetin vahvistumisen.
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Koulun ulkopuolisessa ympäristössä työskentelyssä harjoitellaan näitä taitoja, jossa oppilailta vaaditaan enemmän kuin perinteisessä koululuokassa oman toiminnan suunnittelua, vastuun ottoa ja mm. toiminnan turvallisuuden arviointia.
 • Monilukutaito On läsnä projektissa vahvasti digitaalisten tuotosten tuottamisessa ja niiden julkaisussa. Oppilaita rohkaistaan käyttämään erilaisia tietoresursseja ja tuottamaan omaa tietoa. Projektissa tulee luontevasti esille julkaistavan materiaalin yksityisyydensuojakysymykset sekä tekijänoikeudet.
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaaminen Teknologia ja tietoresursseja käytetään monipuolisesti. Tarvittavia resursseja niin välineiden kuin tietoresurssien osalta etsitään myös koulun ulkopuolelta, kokeillaan ja niitä käytetään luovasti. Projekti haastaa myös oppilaita hyödyntämään ja jakamaan jo olemassa olevia tietoja ja taitoja, jotka voivat normaalissa koulutyössä jäädä huomaamatta.
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys Taitojen harjoittelu näyttäytyy projekteissa erityisesti yhteisten suunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa, jossa harjoitellaan työnjakoa, omien vahvuuksien esille tuomista ja verkostumisena koulun ulkopuolisiin tahoihin.
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen On vahvasti läsnä projekteissa, koska ilmiö nousee lähiympäristöstä ja tavoitteena on yhdessä suunnitella ja tuottaa sekä julkaista jotain sellaista, josta kouluyhteisö voi hyödyntää. Lähde: KM Anu Liljeström


Ensimmäisellä tapaamiskerralla oppilaat saivat valita opetussuunnitelman sisältöalueesta "Ympäristön tutkiminen" heitä itseään eniten kiinnostavan osa-alueen. Valituksi tuli "Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä".
Seuraavaksi tutustuttiin yhdessä opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin:

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmiaOpettaja jakoi oppilaat pienryhmiin ja ryhmät saivat päättää itseään kiinnostavan tutkimuskysymyksen yhdessä sovitusta aihealueesta. Pienryhmä laati yhdessä tutkimus- ja toimintasuunnitelman. Pienryhmät esittelivät suunnitelmat ja kommentoivat toisten suunnitelmia/vertaisarvionti. Lopuksi oppilaat tekivät "tyhjä paperi" itsearvioinnin eli tekivät tyhjälle paperille käsitekartan asioista, jotka jo tiesivät omasta tutkimusaiheestaan. Projektin lopuksi tehdään sama itsearviointi, josta opettaja voi arvioida opittua. Opettaja arvioi havainnoimalla myös käytöstä ja työskentelyä. Oppilaat pitävät omilla Gafe -tileillänsä oppimispäiväkirjaa arvioiden tavoitteiden toteutumista omassa ryhmässä ja työskentelyssä.

2. kerta

Aineiston keruu

Luontokohteessa tutkimalla:

 • pienet tutkimukset, käyttäen apuna havaintovälineitä kuten kiikarit, luupit ja digimikroskoopit
 • valokuvat tutkimuksista ja netistä aiheeseen liittyen (tekijänoikeudet valokuviin)
 • sovellukset, kuten Popplet muistiinpanojen merkitsemistä ja tiedon jäsentämistä varten
 • tiedon etsiminen kirjoista ja netistä
 • löydetyn tiedon tulkitseminen ja tietolähteiden kriittinen arvioiminen
 • oman toiminnan dokumentointi
Oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa arvioiden tavoitteiden toteutumista omassa ryhmätyöskentelyssä. Opettaja antoi rakentavaa palautetta ryhmien työskentelystä ja käyttäytymisestä työskentelyn aikana.

3. kerta

Aineiston keruun jälkeen ryhmät alkavat järjestää kerättyjä valokuvia, muistiinpanoja, nauhoitteita, tutkimustuloksia, haastatteluja jne ja muokkaavat niistä oppimisaihion, joka jaetaan Gafe -tileille. Oppimisaihio voi olla elokuva (iMovie), kirja (Bookcreator), oppimispeli, näytelmä, runo, kuvistyö tms.

Tyhjä paperi/itsearviointi

Arviointi

Opettaja tekee itsearviointien, vertaisarviointien, oppimispäiväkirjojen ja omien havaintojensa pohjalta summatiivisen arvioinnin.