Itseohjautuva opiskeleminen

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus

Oppiminen on opiskelija oman toiminnan tulosta. Ilman ajattelua ja ymmärtämistä ei synny pysyviä ja käyttökelpoisia tietoja ja taitoja.

Opettajan tietämys ei välttämättä siirry luennoista tai kirjoituksista opiskelijan päähän.

Itseohjautuvuus oppimisessa on taito, jota ei tarvitse kuitenkaan olla valmiina, vaan siihen voi oppia ja sitä voi harjoitella. Itseohjautuvuuden oppiminen on prosessi, joka edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta sekä tahtoa ja halua kehittyä ja muuttua oppijana.

Itseohjautuvan opiskelijan piirteisiin kuuluu, että hän:
- ottaa vastuun oppimisestaan
- on aktiivinen ja sitoutunut toimimaan oppimistavoitteidensa saavuttamiseksi
- muodostaa itse opiskelulleen tukiverkoston,(opiskelutoverit, opettajat, tutorit ja oma perhe)
- kykenee sekä itsenäiseen myös sosiaaliseen työskentelyyn

Itseohjautuvuuden kehittämisessä muilta saatu palaute on arvokasta. Esimerkiksi keskustelut opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa voivat edistää kykyä asettaa realistisia tavoitteita, arvioida omia suorituksiasi tai joustavuutta oppimistapojen käytössä.