Äidinkieli ja kirjallisuus

Kangasniemen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit

Pakolliset kurssit

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Kerrataan ja syvennetään opiskelussa ja vuorovaikutuksessa tarvittavia kielen perusvalmiuksia – lukemista, kirjoittamista ja puhumista. Harjoitellaan eri tekstilajien ymmärtämistä ja tuottamista, proosan erittelyä sekä tulkintaa, kuvien lukemista, asiatyylistä kirjoittamista, aineiston pohjalta kirjoittamista sekä esiintymistä ja ryhmäviestintää.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Muodostetaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Käsitellään maailman kieliä ja kielisukulaisuutta sekä suomea muiden kielten joukossa. Tutustutaan suomen kielen historiaan, nykyisyyteen, vaihteluun, normeihin sekä erityispiirteisiin. Perehdytään tekstien (myös suullisten) suunnitteluun ja sujuvaan rakentumiseen. Tarkastellaan suomen kieltä kielenhuollon ja ehyiden tekstien tuottamisen näkökulmasta.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Syvennetään käsitystä kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä eri kirjallisuuden lajeihin (proosaan, lyriikkaan ja draamaan) perehtymisen kautta. Tarkastellaan myös monimuotoisien tekstien (esimerkiksi elokuvien ja/tai taidekuvien) kerrontaa ja ilmaisukeinoja. Tuotetaan omia kirjallisuutta esitteleviä, eritteleviä ja tulkitsevia tekstejä.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Opitaan tarkastelemaan tekstejä (esimerkiksi sanomalehtitekstejä ja mainoksia) sekä niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Harjaannutaan havaitsemaan itseen kohdistuvaa vaikutusta ja harjoitellaan muihin vaikuttamista muun muassa yleisönosastokirjoituksen, ohjelmapuheen, väittelyn ja kirja-arvostelun avulla.

ÄI5 Teksti ja konteksti

Opitaan tarkastelemaan tekstejä tyylin ja kontekstin (asiayhteyden) näkökulmasta sekä kehitetään omaa ilmaisutapaa ja kirjallista tyyliä. Tutustutaan kirjallisuuden tyylisuuntiin sekä maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksiin. Harjoitellaan pohtivien, omasta ajattelusta kumpuavien tekstien tuottamista sekä kirjallisuusaiheista esiintymistä.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opitaan tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Syvennetään Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisten teosten, genrejen ja teemojen tuntemusta. Tuotetaan tekstejä ylioppilaskirjoitusmaisten tehtävänantojen ja aineistojen pohjalta.

Syventävät kurssit

ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen

Syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintätaitoja esimerkiksi sanattoman viestinnän harjoitusten, tilanne- ja ex-tempore-puheiden, roolikeskustelujen sekä neuvottelujen avulla. Opitaan tuntemaan oman viestinnän vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteille, opiskelulle ja työelämälle. Kurssilla on mahdollista osallistua puheviestintätaitojen päättökokeeseen.

ÄI8 Kirjoitustaitojen syventäminen (yo-kirjoittamisen kertauskurssi abeille)

Kerrataan jo opittua sekä vahvistetaan äidinkielen ja kirjallisuuden yo-kokeessa tarvittavia kirjoittamisen sekä kielen ja kirjallisuuden erittelyn ja tulkinnan taitoja yo-koemaisten tekstitaidon kokeiden, kirjoitelmien, yo-kirjoitelmien arviointiharjoitusten sekä oikeinkirjoitustehtävien avulla.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen (yo-kirjoittamisen jatkokurssi abeille)

Kehitetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa, ajattelua sekä kirjallista ilmaisua vastaamaan yo-kokeen ja jatko-opiskelun vaatimuksia. Tuotetaan runsaasti yo-kirjoitelmia, korjataan ja arvioidaan muiden kurssilaisten tuotoksia sekä opitaan välttämään aiempien abiturienttien tyypillisiä virheitä.

Soveltavat kurssit

ÄI10 Runsas vuosisata elokuvaa

Tutustutaan elokuvan yli satavuotiseen historiaan, elokuvaan ilmaisukeinona, elokuvan lajityyppeihin sekä elokuvamaailman vaikuttajiin.

ÄI11 Luova kirjoittaminen

Saadaan tuntumaa kaunokirjallisten tekstien kirjoittamiseen ja opitaan sitä kautta myös lukemaan kirjallisuutta uudella tavalla. Lueskellaan lyhyitä tekstejä ja keskustellaan niistä. Annetaan palautetta.

ÄI12 Ilmaisutaito

Tehdään monipuolisesti erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia, joiden tarkoituksena on vähentää itseilmaisun estoja, tuottaa iloa ja kehittää omaa minäkuvaa sekä taiteellista ilmaisua. Kurssin loppuhuipennuksena luodaan oma elokuva tai näytelmä ryhmän toiveiden mukaan.