Vihreän raadin retki vedenpuhdistamolle 2017

Mistä juomavesi tulee?

Asiantuntijana meille kertomassa oli vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon vastaava hoitaja Jukka Pylvänäinen.

Kangasniemellä käytetään pohjavettä, joka syntyy sade-ja sulamisvedestä sekä tekopohjavettä,joka pumpataan Puulavedestä ja sadetetaan hiekkaharjuun Syvälahden ja Pohjaniemen vedenottamoilla. Maakerrosten läpi painuessaan suurimmat epäpuhtaudet suodattuvat vedestä pois.
Pohjavesi pumpataan kaivoista ensin hiekkasuodatukseen, jossa poistetaan liuenneita mineraaleja, kuten rautaa ja mangaania. Sitten vesi siirtyy kalkkialtaaseen, jossa nostetaan PH-tasoa. Juomaveden PH:n kuuluisi olla 6,5-8,5 välillä. Seuraavaksi vesi johdetaan UV-desinfiointilaitteiden läpi, jotka tuhoavat vedestä tauteja aiheuttavat mikrobit. Kangasniemellä pohjaveteen ei normaalioloissa lisätä mitään kemikaaleja.
Vesi pumpataan vedenottamoilta maan alla kulkevaa putkiverkostoa pitkin Vihikankaan vesitorniin, josta vesi johdetaan putkistossa käyttäjien vesihanoihin.

Kotitalouksien jätevedet johdetaan maan alla kulkevaa viemäriverkostoa pitkin pumppaamoihin, joita Kangasniemellä alueella on n. 40. Näistä jätevesi pumpataan Marjoniemen jätevesipuhdistamolle.
IMG_0186.JPG
Kun jätevesi saapuu puhdistamolle, siitä poistetaan ensin kiinteät jätteet esim. paperi, pumpulipuikot, ruuantähteet yms.
IMG_0185.JPG
Seuraavaksi poistetaan hiekka ja rasvat.
IMG_0180.JPG
Sitten veteen lisätään kemikaaleja, kuten ferrosulfaattia ja lipeää, joilla poistetaan vesistöjä rehevöittäviä typpeä ja fosforia.
IMG_0179.JPG
IMG_0177.JPG
Jätevesi kiertää prosessissa 5-10 vrk, kunnes kaikki puhdistusvaiheet on käyty lävitse. Lopuksi jätevesi käsitellään vielä hiekkapesurissa.
IMG_0183.JPG
Tämän jälkeen juomakelpoinen kirkas vesi johdetaan purkuputkea pitkin Puulaan.
IMG_0182.JPG