Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Tavoitteet

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulutyön rauhallista sujumista sekä yhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Koulun tulee olla turvallinen ja viihtyisä paikka, oppimis- ja työympäristö. Näin ollen ketään kohtaan ei käytetä loukkaavaa kieltä, ketään ei kiusata eikä vahingoiteta ja kaikissa tilanteissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Kouluyhteisön jäsenen tulee käyttäytymisellään pyrkiä edistämään työrauhaa.

Koulualue ja kouluaika

Koulualue määritellään koulukohtaisesti.
Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työpäivä.

Koulussa työskentely

Päivän työ alkaa lyhyellä päivänavauksella.
Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Kaikenlainen kuvaaminen, nauhoittaminen ja äänittäminen ilman opettajan lupaa on kielletty.
Koulussa ei saa pitää hallussa vaarallisiksi luokiteltavia aineita tai välineitä.
Välitunnit vietetään ulkona, koulun välituntialueella.
Poistuminen välituntialueelta ilman lupaa on kielletty.
Tapaturmasta ja tapaturmavaarasta ilmoitetaan välittömästi henkilökunnalle.
Kaikki ruokailu tapahtuu omalla ruokailuvuorolla ruokalassa. Tuolit nostetaan ylös ruokailun loputtua.
Ruokailussa käyttäydytään hyviä tapoja ja annettuja ohjeita noudattaen.
Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle.
Jokainen edistää omalta osaltaan koulun siisteyttä ja viihtyisyyttä.
Mobiililaitteet pidetään oppitunneilla, ruokalassa ja kouluaikana tapahtuvissa tilaisuuksissa äänettömänä repussa, ellei opetustyössä tarvita. Mobiililaite on esim. matkapuhelin, tabletti.

Koulumatkat

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä.

Oppilaiden polkupyörät sekä moottoriajoneuvot:
Ensimmäisen luokan oppilaat eivät saa kulkea koulumatkojaan polkupyörällä liikenneturvallisuuden vuoksi. Toisen luokan oppilaat vain, mikäli vanhemmat sopivat asiasta kirjallisesti opettajan kanssa. Kangasniemen perusopetus kannustaa oppilaita käyttämään pyöräilykypärää. Polkupyörät ja moottoriajoneuvot ovat koulualueella omalla vastuulla. Ne on jätettävä asianmukaisesti niille varatuille parkkipaikoille eikä niitä käytetä koulupäivän aikana. Nämä alueet eivät kuulu välituntialueeseen.

Moottoriajoneuvoilla kulkevien tulee koulun lähialueilla noudattaa erityistä varovaisuutta.

Toivomme, että oppilaita ei saateta autolla koulun ovelle, vaan tavoitteeksi otettaisiin pieni reippailu. Se lisää fyysistä kuntoa ja turvallisuutta koulun läheisyydessä.

Poissaolot

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Lupa ilmoitetaan tekstiviestillä tai soitten luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Mikäli oppilas on kuljetuksessa on hyvä poissaolosta ilmoittaa myös koulukuljettajalle. Luvan hyväksyttävästä syystä enintään kolmen (3) päivän poissa oloon myöntää oma opettaja tai luokanvalvoja ja muuten koulun apulaisrehtori.

Milloin lupaa ei ole voitu ennalta myöntää, oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisimman pian poissaolon syyn. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa lähteä koulusta luokanopettajalta/-valvojalta tai terveydenhoitajalta. Asiasta ollaan yhteydessä kotiin.

Tupakointi, päihteet ja huumaavat aineet

Tupakointi, päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö on kielletty koulun alueella, eri koulutoiminnoissa ja tapahtumissa. Sähkötupakka ja nikotiinin korvaustuotteet luokitellaan tupakointivälineiksi, joita ei saa tuoda kouluun.

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskusteluissa pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja koulunkäynnin sujuvuuteen.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingosta tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Kurinpito

Kangasniemen perusopetuksen kirkonkylän kouluissa toimimme perusopetuslain (PoL §36) säädösten mukaisesti.

Vapaa-aika koulun tiloissa

Koululla tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan näitä järjestyssääntöjä soveltuvin osin.

Muut määräykset
Niissä asioissa, joista järjestyssäännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan perusopetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä koulukohtaisia toimintaohjeita.

Rehtori/apulaisrehtori ja opettaja voivat tarvittaessa ja olosuhteiden niin vaatiessa tehdä tarkennuksia tai täydentää edellä mainittuja sääntöjä.