Leirikoulut ja opintoretket

Koulun retket ja opintomatkat noudattavat seuraavia säännöksiä. Tästä voit ladata myös Yleinen leirikoulusopimus.doc täytettäväksi.


1 KOULUN ULKOPUOLINEN OPETUS JYVÄSKYLÄSSÄ

Suomen perustuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perus-opetukseen. Oppilaalle maksutonta perusopetusta ovat koulun toimintasuunnitel-maan kirjatut retket, vierailut ja muu vastaava koulun ulkopuolella tapahtuva toimin-ta. Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aiheko-konaisuuksien sisältöihin. Jyväskylän kaupungissa osa koulun ulkopuolisesta ope-tuksesta on kaikille oppilaille kuuluvaa ja osa harkinnanvaraista ja vapaaehtoista, kunkin koulun oman toimintakulttuurin mukaista toimintaa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat osallistuvat koulun ulkopuoliseen opetukseen heille soveltuvin osin noudat-taen retkisuunnitelmaa, joka on laadittu yhteistyössä erityisopetuksen asiantuntijoi-den kanssa.

Toimintaa voidaan rahoittaa myös vanhempien tuella. Esimerkiksi vapaaehtoinen leirikoulu on mahdollista toteuttaa, mikäli vanhemmat sitoutuvat varainhankintaan. Koulun toimintasuunnitelmaan kirjataan tältä osin, että varainhankinta on täysin vanhempien tehtävänä ja heidän vastuullaan. Koulun ja opettajan on oltava selvillä rahojen hankkimisesta ja vanhempien siihen tehtävään valitsemasta vastuuhenki-löstä. Rahoituksen hankkimiseksi tehty työ ei saa olla edellytys, este tai kynnys lei-rikouluun tai kouluretkeen osallistumiselle.

Opintoretkestä ja leirikoulusta tehdään aina suunnitelma (liite), josta selviää tavoit-teet, järjestelyt ja valvontavastuut (mies- ja naisvalvojat). Rehtori hyväksyy suunni-telman ennen retkelle lähtöä.


2 VUOSITTAIN TOTEUTETTAVA KOULUN ULKOPUOLINEN OPETUS

Kaikille perusopetuksen oppilaille vuosittain suunnattu maksuton koulun ulkopuoli-nen opetus on määritelty suunnitelman tässä luvussa. Retket ja vierailut suunnitel-laan koordinoidusti. Opinto-ohjaajat vastaavat työelämään tutustumisjaksojen (TET) toteuttamisesta.


2.1 Luokkatason opintokäynnit

Perusopetuksen aikana jokainen oppilas pääsee lukuvuodessa vähintään yhdelle opintokäynnille, ns. OPS-retkelle. Retket on suunniteltu siten, että ne toteuttavat opetussuunnitelman eri aihekokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä, ku-ten esim. koulun kulttuuriohjelma Kompassin retket. Retket toteutetaan luokkata-soittain. Retket ohjeistetaan ennen retken alkamisajankohtaa ja ne tulee tehdä an-nettujen ohjeiden mukaan. Kaikki opettajat ja oppilaat osallistuvat retkiin suunnitelmien (liitteet 1, 2 ja 3) mukaisesti.


2.2 Työelämään tutustuminen eli TET

Työelämään tutustumisen periaatteet on esitetty opetussuunnitelmassa. Suunnitte-lusta kouluilla vastaavat oppilaanohjaajat, jotka tarvittaessa tekevät henkilökohtaisia oppilaiden opiskelun edellyttämiä TET-ratkaisuja.

Seitsemännellä luokalla oppilaat ovat tutustumassa työelämään yhdestä kolmeen päivään. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana oppilaat ovat TETissä 10-15 päivää.

Pääsääntöisesti oppilaan matkakulut korvataan, mikäli matka on yli 5 km. Jyväsky-län kaupungin alueella oppilaalle järjestetään ruokailu. Mikäli TET-paikka sijaitsee Jyväskylän kaupungin työssäkäyntialueen (Jyväskylä, Muurame, osin Laukaa) ul-kopuolella, vastaa oppilas ruoka- ja matkakustannuksista itse.


3 HARKINNANVARAISESTI TOTEUTETTAVA KOULUN
ULKOPUOLINEN OPETUS

Harkinnanvaraisen koulun ulkopuolisen opetuksen järjestämisestä päättää koulu. Retkistä ei välttämättä aiheudu kustannuksia retkikohteiden sijaitessa lähellä kou-lua.

Rehtori ja opettajat vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä yh-teistyökumppaneiden kanssa. Myös harkinnanvaraisen koulun ulkopuolisen opetuk-sen tulee syventää ja täydentää opiskeltavia asioita. Suunnittelussa on otettava huomioon koulujen toimintavuoden aihekokonaisuuksien painopisteet.

Retken turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaa rehtori, joka hyväksyy opetta-jan esittämän retkisuunnitelman. Opettaja on aina mukana luokan retkillä ja vastaa retken käytännön toteutuksesta. Mikäli luokan oma opettaja tai luokanohjaaja on es-tynyt, määrää rehtori tarvittaessa toisen opettajan hänen tilalleen.


3.1 Opintokäynti ja -retki

Opintokäynti on opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen esim. museo-, teatte-ri-, konsertti-, yritys- tai oppilaitosvierailu. Opintokäynnit ovat yhden koulupäivän ai-kana noin 1—3 oppitunnin mittaisia retkiä lähialueiden kohteisiin. Opintokäynti voi-daan toteuttaa myös iltaisin. Normaalin koulupäivän ulkopuolella toteutettava opintokäynti katsotaan oppilaan koulutyöksi, jolloin oppilaan koulupäivää voidaan vastaavasti lyhentää sopivana ajankohtana. Opintokäynnistä ilmoitetaan aina etukä-teen rehtorille.

Opintoretki on ajallisesti opintokäyntiä pitempi, mutta ei yön yli kestävä retki. Opinto-retki voidaan tehdä kaupungin ulkopuolelle, jolloin siitä on tehtävä merkintä toimin-tasuunnitelmaan (vakuutusturva). Opintoretkestä tehdään suunnitelma (liite 4), jon-ka rehtori hyväksyy.
3.2 Leirikoulu kotimaassa

Leirikoululla tarkoitetaan koulun järjestämää toimintaa, jossa oppiaineiden opetus, vapaa-ajan vietto, majoitus ja ruokailu järjestetään koulun ulkopuolella. Leirikoulu on vähintään yhden ja enintään neljän yön yli kestävä opintokokonaisuus kotimaassa. Jyväskylässä leirikoulu suositellaan pidettäväksi 5. luokan aikana. Leirikoulun kus-tannuksista Jyväskylän kaupunki vastaa vain opettajan tehtäväkohtaisesta palkasta. Leirikoulusta tehdään suunnitelma (liite 4), jonka rehtori hyväksyy. Mahdolliset yö-koulut rinnastetaan leirikouluihin.


3.3 Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia kulttuurien väliseen oppimiseen. Kansainvälinen toiminta on ystävyyskoulu- ja ystävyyskaupunkitoimin-taa, vierailujen isännöintiä ja vastavierailujen tekemistä. Koulut voivat olla mukana kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, joissa osa oppilaista voi osallistua ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin. Kansainvälisen toiminnan suunnitelma hyväksytään si-vistyspalveluissa.

Koulut voivat saada kansainväliseen toimintaan koulun ulkopuolista rahoitusta. Opetuspalvelut tukee koulujen kansainvälistä toimintaa vuosittain käyttösuunnitel-maan varatuilla määrärahoilla. Opetuspalvelut lähettää kouluille kirjeen kunkin vuo-den kansainvälisen toiminnan rahoituksen painopisteistä ja tarkemmis-ta hakuohjeista.

Perusopetuskoulut eivät tee leirikouluja ulkomaille.


3.4 Kilpailu- ja liikuntatapahtumat

Kilpailutoiminnan järjestäminen ja kilpailuihin osallistuminen eivät ole koulun ydin-tehtävää. Koulu voi järjestää kilpailuja koulun tiloissa ja oppilaat voivat osallistua kil-pailutapahtumiin.

Koulun edustajana/joukkueena kilpailuihin osallistumisesta rehtori tekee kirjallisen päätöksen, josta ilmenee tapahtuman ohjelma ja osallistujat (vakuutusturva).

Mikäli huoltaja hakee vapautusta oppilaalle koulunkäynnistä kilpailu- tai liikuntata-pahtuman vuoksi, siihen suhtaudutaan myönteisesti.

Kilpailuihin osallistumisesta aiheutuvia kuluja (esim. osallistumismaksut, kuljetus ja ruokailu) voidaan korvata koulun harkinnan mukaan.


Jyväskylän kaupungin kilpailutoiminta

• Eri tahojen järjestämään kilpailutoimintaan voidaan osallistua.

• Kaupungin opetuspalvelujen liikuntakilpailutoimintaa suunnittelee ja organisoi lii-kunnan yhdysopettaja. Hän tiedottaa kouluja liikuntatapahtumista hyvissä ajoin, jotta koulut voivat liittää ne toimintasuunnitelmiinsa.

• Koulut voivat lähettää oppilaita kilpailuihin kilpailun järjestäjän kutsumana. Oppi-laalle osallistuminen on vapaaehtoista.


Valtakunnallinen kilpailutoiminta

Koulut ja oppilaat voivat osallistua valtakunnallisiin kilpailuihin. Kouluja ja oppilaita kannustetaan osallistumaan kilpailuihin, joista ei aiheudu koululle kustannuksia.


4 KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN YHTEISET KÄYTÄNTEET

Lukuvuoden alkaessa toimintasuunnitelmaan kirjataan aiotut opintoretki- ja leirikou-
lusuunnitelmat poikkeuksina normaalista koulutyöstä. Yleisilmoitusta täydentää lä-
hempänä varsinaista retkeä tehtävä suunnitelma (Liite 4).

Koulun ulkopuolisen opetuksen periaatteista tiedotetaan vanhempia. Syksyn van-hempainilloissa on luontevaa puhua lukuvuoden aikana tehtävistä retkistä ja vierai-luista ja sopia niihin liittyvistä järjestelyistä.

Opetustoimi vastaa vuosittain toteutettavien keskitettyjen OPS-retkien rahoitukses-ta. Koulun harkinnanvaraisia retkiä voidaan toteuttaa koulun käyttötalouden puit-teissa.


4.1 Vastuut ja turvallisuus

Koulun toimintasuunnitelmaan kirjatut retket ja vierailut tehdään suunnitelman mu-kaisesti. Rehtori vastaa koulun toimintasuunnitelmaan tehtävistä muutoksista. Opet-tajan vaihtuessa aikaisempi päätös retkestä ei velvoita uutta opettajaa, mutta pitkäl-le valmisteltu retki/leirikoulu pyritään kuitenkin toteuttamaan mikäli mahdollista.

Opettajalla on oppilaistaan aina jakamaton vastuu. Oppilas kuuluu koulun ulkopuoli-sen opetuksen aikana opetuksen järjestäjän ottaman vakuutuksen piiriin.

Koulun ulkopuolisen opetuksen turvallinen toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua koulun, opettajan, huoltajien ja retkikohteen välillä. Retken on vastatta-va osallistujien ikäkautta, kehitystasoa ja opetussuunnitelman tavoitteita. Etukäteen on syytä tutustua kohteen mahdollisuuksiin ja riskeihin mahdollisten vaarojen ehkäi-semiseksi. Käytännönapua turvallisen leirikoulun suunnitteluun löytyy OAJ:n sivuilta www.oaj.fi.

Oppilaille tulee antaa selkeät ohjeet retkestä/leirikoulusta. Oppilaiden vastuuta it-sestään ja toisistaan tulee korostaa. Koulun ulkopuolella tapahtuva opetus on kou-luaikaa, jolloin toimitaan opettajan ja muiden valvojien antamien ohjeiden ja koulun järjestyssääntöjen mukaan.

Huoltajilla on vastuu oppilaiden mahdollisesta vapaa-aikana tapahtuvasta varainke-ruusta esim. myyntityön turvallisuudesta ja oppilaiden vakuutusturvasta. Huoltaja arvioi varainkeruuseen liittyvän toiminnan riskit ja vaarat oman lapsensa osalta.


4.2 Koulun ulkopuolinen rahoitus

Harkinnanvaraisten retkien ja vierailujen varainhankinta on aina kaikille osapuolille vapaaehtoista. Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun tehtäviin. Luokan ra-hastonhoitajana toimii joku luokan vanhemmista. Luokkien tilien nimissä ei saa nä-kyä koulun eikä kunnan nimeä. Rehtorin tulee olla tietoinen koulun luokkien varain-hankintatileistä ja vastuuvanhemmista. Opettajalla ei voi olla luokan tiliin tilinkäyttöoikeutta.

Retkikohdetta valittaessa on arvioitava retken kokonaiskustannukset ja varmistetta-va, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua retkeen tai leirikouluun. Myös mahdolliset uudet oppilaat ovat oikeutettuja osallistumaan leirikouluun, eikä heitä voida osallistumisen edellytyksenä velvoittaa johonkin tiettyyn aiemmin toteutettuun raha- tai työsuoritukseen. Varojen keräämisen tulee olla kohtuullista ja yhteisesti ke-rätyt varat tulee käyttää luokan yhteiseen toimintaan suunnitelman mukaisesti.


4.3 Opettajan muistilista — ongelmatilanteiden ennakointia

Ennen leirikoulun suunnittelun aloittamista keskustele rehtorin kanssa asiasta. Opettajan muistilista on tarkoitettu avuksi harkinnanvaraisten retkien suunnitteluun.

Päätös harkinnanvaraisesta opintoretkestä tai leirikoulusta osaksi
toimintasuunnitelmaa

Tapahtumiin valmistautuminen on aloitettava viimeistään sen lukuvuoden alussa, jolloin leirikoulu tai opintoretki toteutetaan. Toteuttamislukuvuonna ilmenevien päte-vien syiden perusteella leirikoulu voidaan myös peruuttaa. Suunnittelua on tehtävä alusta lähtien yhteistyössä opettajan, oppilaiden ja heidän huoltajien kesken. Ideoi-den ja mielipiteiden kartoituksen jälkeen päätösvalta leirikoulun tai opintoretken to-teuttamisesta on aina opettajalla.


Varainhankinnasta päättäminen

Mikäli opintoretken tai leirikoulun toteuttaminen vaatii lisärahoitusta, siitä tulee tehdä kirjallinen päätös vanhempainillassa. Päätöksen pohjana tulee olla opetustoimen laatima koulun ulkopuolista opetusta koskeva ohje. Ennen keräystoimintaan ryhty-mistä on selvitettävä keräystoiminnan laillisuus ja lupien tarpeellisuus. Opettajaa ei voida velvoittaa varainhankintaan.

Suunnittelu

Opettajan on laadittava vanhempien ja oppilaiden kanssa lasten kehitystason mu-kainen, mahdollisimman yksityiskohtainen ohjelma toimintoineen, vastuuhenkilöi-neen ja aikatauluineen. Opettajan on myös laadittava suunnitelma kouluun mahdol-lisesti jäävien lasten opetusjärjestelyistä.

Suunnitelmassa tulee näkyä kaikki suunnitteluun, toteutukseen ja jälkitöihin liittyvät työtehtävät ja niistä vastaavat aikuiset, sekä turvallisuuteen ja vastuisiin liittyvät yk-sityiskohdat. Rehtorin, opettajan, vanhempien ja oppilaiden on oltava perillä vastuis-taan. Vastuuasioista tiedottaminen on koulun ja opettajan tehtävä.
Suunnitelma viestitetään koteihin kirjallisena. Huoltaja allekirjoittaa osallistumislu-van leirikouluun. Luvassa kysytään lapsen sairauksista, allergioista, lääkityksestä, ruokavaliosta tms. muista asioista, joista opettajan tulisi tietää. Koulu on vastuussa tapaturmien hoidosta retkillä ja leirikoulussa.

Suunnittelun dokumentointi ja asiakirjojen säilytys

Kirjalliset suunnitelmat ja sopimukset säilytetään siihen saakka kunnes leirikoulu on tehty. Leirikouluun osallistuville avustajille tehdään kirjallinen työaikasuunnitelma osana työaikakirjanpitoa.

Opettajan osallistumisen estyminen

Opettaja voi sairastua tai muuten estyä pitämästä opintoretkeä tai leirikoulua. Reh-tori päättää sijaisjärjestelyistä tai mahdollisesta opintoretken tai leirikoulun keskeyt-tämisestä. Retki voidaan perua turvallisuussyistä.

Opintoretken tai leirikoulun peruuntuminen

Leirikoulun mahdolliseen peruuntumiseen on syytä varautua vanhempien kesken tehdyllä kirjallisella sopimuksella, josta selviää, mitä yhteisesti kerätyille varoille täl-löin tehdään ja millä tavoin rahoja voidaan mahdollisesti käyttää vaihtoehtoiseen toimintaan.

Oppilaan osallistumisen estyminen

On tärkeää päättää, miten menetellään yhteisesti kerättyjen varojen suhteen oppi-laan peruessa osallistumisensa, esim. sairastumisen, muuton tai muun syyn vuoksi. Kohtuullinen palauttamisperiaate on se, että oppilaan itse tuomat ja siis vanhempien antamat ”talletukset” palautetaan. Muilla keinoin kerätyt rahat jäävät leirikassaan.

Oppilaan sairastuessa opintoretken tai leirikoulun aikana hänet ohjataan kunnalli-seen terveydenhuoltoon, jossa lääkäri määrittää jatkotoimenpiteet.

Oppilaan jättäminen kouluun opiskelemaan leirikoulun tai opintoretken ajaksi

Opettajan tulee neuvotella huoltajan kanssa oppilaan jäämisestä koululle luokka-opetukseen. Näissä tapauksissa menettelystä sovitaan kirjallisesti vanhempien kanssa. Opettaja ei voi evätä rangaistuksena oppilaan osallistumista leirikouluun tai opintoretkeen.

Mikäli opettajalla ja/tai koululla on vahvat perusteet sille, että oppilaan osallistumi-nen leirikouluun on turvallisuusriski, voidaan oppilas asianmukaisin järjestelyin reh-torin päätöksellä jättää opiskelemaan kouluun.

Säännöistä piittaamattoman oppilaan lähettäminen kotiin

Koulun ulkopuolella tapahtuva opetus on kouluaikaa, jolloin toimitaan opettajan ja muiden valvojien antamien ohjeiden ja koulun järjestyssääntöjen mukaan. Leirikou-lua tai opintoretkeä varten on syytä laatia tarkentavat säännöt sekä sopia menette-lystä sääntöjen rikkomistapauksissa. Vahingonkorvausvastuu on hyvä selvittää en-nen retkelle lähtöä. Säännöistä piittaamattoman tai sääntöjen vastaisesti toimivan oppilaan kotiuttaminen voidaan tehdä vanhempien kustannuksella.LÄHTEET


• Suomen perustuslaki, 6 § ja 16 § ja 121 §

• Perusopetuslaki

• Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 25.4.2006

• Kirjallinen kysymys 82/2006; Koulujen retki- ja vierailutoiminnan rahoitus
(vastaus: Antti Kalliomäki 14.3.2006)

• Kirjallinen kysymys 163/2006; Peruskoulun maksuttomuus ja oppilaiden yhdenvertaisuus (vastaus: Antti Kalliomäki 30.3.2006)

• Opetushallituksen tiedote 20.4.2006: Retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestäminen perusopetuksessa

• Opettajalehti 35 b/Opintoretket 1.9.2006

• Suomen leirikouluyhdistys: http://www.leirikoulut.com/

• OAJ:n leirikouluopas www.oaj.fi

• Seppo Mäenpää: Leirikoulun ja leirin suunnitteluohjeita opettajille ja ohjaajille,
Vaasan opetustoimi

• Opetushallituksen muistio 30.8.2004: Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä