Koulun käytänteitä

Arviointi

Oppilasarvioinnin kuvaus löytyy Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmasta:
https://peda.net/id/4065ae0a020

Arviointikeskustelu käydään viikoilla 49 – 6 (joulukuu- helmikuun puoliväli). Arviointikeskustelustelussa läsnä ovat oppilas, opettaja ja huoltaja. Oppilaan tulee olla keskeisessä roolissa oman oppimisensa arvioijana suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikeskusteluiden pohjana käytetään Jyväskylän arviointikeskusteluohjeistusta.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat:

https://peda.net/jyvaskyla/poske/oppilasarviointi/arviointiohjeita/i

Eväät retkille

Koulun retkille tulee aina eväät koululta, joko retkieväät tai varsinainen ruoka tilanteesta riippuen. Joskus retkille sovitaan myös omien eväiden ottamisesta. Oppilaat tuovat kotoa omat ruokailuvälineet retkille. Ne otetaan mukaan muovi- tai kangaspussissa. Kertakäyttöastioita emme käytä. Emme ota mukaan myöskään yksittäispakattuja mehuja. Mukaan otetaan omat juomapullot, jotka voi täyttää kotona, ja tarvittaessa täytämme ne koululla retkimehulla. Kestävän kehityksen ajatus on osa jatkuvaa ympäristöoppimista.

Harrastevälkät

Harrastevälkkiä on koulussamme järjestetty jo 7 vuotta. Harrastevälkkiä on ollut mm. tanssi-, pokemon-, shakki-, näytelmä- ja ystävyysvälkkiä, ohjaajien mielenkiinnosta riippuen.Halukkaat oppilaat toimivat pareittain välkkäohjaajina pitkillä välitunneilla aamulla sekä päivällä.  He luovat ohjaajien vastuut ja ohjeet sekä ohjeet osallistujille. Aikuisten kanssa tarkistetaan ohjeet.

Kirjastovierailut

Kaikki alakoulun luokat käyvät koulun pihaan tulevassa kirjastoautossa  joko opettajan johdolla tai itsenäisesti (isommat oppilaat). Tällöin haetaan luettavaa lukutunneille. Oppilailla tulee olla siis kirjastokortti käytössä.

4.luokkalaisten ohjelmassa on vuosittain kirjavinkkaus, eli tutustuminen Jyväskylän kaupunginkirjastoon.

Kiusaamiseen puuttuminen

TOIMINTAMALLI KORPILAHDEN YHTENÄISKOULUSSA JA TIKKALASSA:

Kiusaaminen havaitaan:

KIUSAAMISKYSELYN AVULLA, HAVAINNOINNILLA KOULUPÄIVÄN AIKANA, OPPILAAN, HUOLTAJAN TAI MUIDEN AIKUISTEN KERTOMANA/ILMOITTAMANA. LISÄKSI TIETOA SAADAAN TERVEYDENHOITAJAN TEKEMISTÄ KYSELYISTÄ.

2. Kiusaamiseen puututaan:

KIUSAAMISTA ALKAA SELVITTÄÄ HYVÄ-TIIMI. KESKUSTELLAAN KIUSATUN JA KIUSAAJIEN KANSSA ERIKSEEN SEKÄ YHDESSÄ. ASIASTA TULEE ILMOITUS HUOLTAJALLE.

KIUSAAMISTA EDELTÄVIÄ RIITATILANTEITA ON JO HOITANUT LUOKANOPETTAJA TAI LUOKANVALVOJA.

3. Seuranta-aika:

SEURANTA-AIKA ON 2 VIIKKOA. UUSI KESKUSTELU KIUSATUN JA KIUSAAJIEN KANSSA. MIKÄLI KIUSAAMINEN JATKUU, KUTSUTAAN HUOLTAJAT PALAVERIIN KOULULLE.

4. Huoltaja-palaveri:

MUKANA KIUSAAJA(T), HUOLTAJAT, LUOKANOPETTAJA/-OHJAAJA, REHTORI, HYVÄ-TIIMILÄINEN SEKÄ TAPAUSKOHTAISESTI KIUSATTU JA HUOLTAJAT.

5. Oppilashuoltoryhmä:

MUKANA KAIKKI ASIANOSAISET TAPAUSKOHTAISESTI ARVIOITUNA. SEURANTA-AIKA 2 VIIKKOA JA MIKÄLI KIUSAAMINEN JATKUU

6. Koulun jatkotoimenpiteet:

MAHDOLLISET KURINPITOTOIMET, SOVITTELUTOIMINTA KAUPUNGISTA, POLIISI.

Kolmiportainen tuki oppilaalle


https://www.jyvaskyla.fi/opetus/tukea-koulunkayntiin-ja-kasvuun

Oppilaan tukemiseksi:

Opetuksen suunnittelu

• Apumateriaalien käyttö ja lisätehtävät

• Havaintomateriaalien käyttö

• Eriyttäminen tehtävissä, ei vaadita samaa tehtävämäärää

• Toimintaohjeiden pilkkominen ja yksinkertaistaminen

• Vieruskaverina taitavampi, joka voi auttaa tarvittaessa

• Tasoryhmät luokassa, kavereiden tuki ja tsemppaus

• Muistiinpanojen hyödyntäminen koetilanteissa

• Lisäajan käyttö kokeissa

• Suullisten kokeiden käyttö

• Koulunkäynninohjaajan tuki

• Tukiopetus

• Oppilashuollon tuki

• Yhteisopettajuus lo+lo / lo+eo

• Osa-aikainen erityisopetus

• Pienessä ryhmässä opiskelu

Kotiyhteistyö

• Huoltajan kanssa yhteydenpito Wilmalla / puhelimella

• Huoltajan kanssa pidetyt palaverit

• Yhdessä sovitut tavoitteet ja toimenpiteet

• Kotoa palkkiot hyvästä koulutyöskentelystä

• Huoltajan osallistuminen

 

Läksyjen tukitoimet

• Opettajan tai luokkatoverin apu tehtävien merkitsemisessä

• Läksyjen kertaaminen ennen tunnin päättymistä

• Läksykirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolon tarkistaminen päivän lopuksi

• Läksyvihon päivittäinen käyttö

• Räätälöidyt läksyt

• Läksykerhoon osallistuminen

Oppilaan keskittymisen ja käytöksen tukitoimet

• Päivän ohjelma selkeästi näkyvissä koulupäivän ajan

• Päivän/tunnin ohjelman ja tavoitteiden läpikäyminen yhdessä oppilaiden kanssa

• Tehtävätavoitteiden selkeä määrittely oppilaan kanssa

• Toimintaohjeiden pilkkominen ja yksinkertaistaminen

• Selkeät, yhdessä sovitut säännöt luokassa, joista pidetään johdonmukaisesti kiinni, sekä seuraamukset tarvittaessa

• Säännöllinen palaute

• Palkkioiden sovittu ja järjestelmällinen käyttö, koti mukaan

• Tehtävien jakaminen osavaiheisiin

• Työskentelytauot

• Istumapaikka kaukana häiriötekijöistä , tarvittaessa naama seinään päin

• Ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen luokasta

• Istumapaikka lähellä opettajaa

• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa ja toisten oppilasta opettavien opettajien kanssa

• Oppimistyylin huomioiva työpiste esim. sermit, valaistus jne. (esim. pulpetti seinää vasten)

• Konfliktitilanteiden ennakoiminen

• Sosiaalisten taitojen harjoittelu aikuisen tuella

• Liike-energian purkaminen, esim. paikka luokan takana, jossa saa välillä seistä ja tehdä kyykkyjä

• Koulunkäynninohjaajan tuki

Koulukuljetukset

Kaupungin koulukuljetussääntö sekä lomake koulumatkaetuuden hemiseen:
https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/koulumatkat

KOULUKULJETUKSISTA VASTAA: 
Sisä-Suomen aluetaksi/Koljander, ajomestari Joni Savola, p. 050 372 4635.

Kuljettajina toimvat:
Teppo, puh. autoon: 
Piret Töysä, puh. autoon: 

YHTEYDENPITO TAKSIIN TEKSTIVIESTEIN.
-aina oppilaan ollessa poissa taksikyydistä sekä
-mikäli oppilas jää kerhoon

Paluukyydit kotiin koulun loppumisen jälkeen. Ensimmäiset kyydit lähtevät viimeistään vartin yli tasan. Kyydinodotustunnit mahdollisia aamuisin ja iltapäivisin.

Kouluruokailu

Koulu sai kouluruokadiplomin syksyllä 2018. Siinä kartoitettiin mm. kestävän kehityksen mukaisia toimia, yhteistyötä, ruuan monipuolisuutta jne.
Ruokahävikin pienentäminen näkyy ruokailussa mm. siten, että tarjolla on usein erilaisia omatekoisia leipiä, sämpylöitä ja rieskoja, joihin käytetään ylijäämämuussit ja -puurot.
Lukuvuonna 2019-20 hyvinvointioppimisen painopisteenä koko koulussa on hyvä ruokailu.
Lisätietoa kaupungin kouluruokailuista.
https://www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu/koulut
Ruokalista on nähtävillä kotisivulla.

Kyydinodotus

Koulukyyditysoppilaita on n. 50. Heistä osalle kertyy kyydinosdotustunteja aamulla ennen koulun alkua tai iltapäivällä koulun jälkeen. Kyydinodotuspaikka iltapäivällä on koulun pääoven edustalla oleva alue, leikkikenttä ja koulun etupiha. Tärkeintä on olla näkysällä ja seurata taksin tuloa. Myös ala-aulassa voi odotella kyytiä.
Kyydinodotuksessa aamulla voi olla yläaulassa tai jälkkärissä. Sisällä voi piirtää, lukea, pelailla lautapelejä tai tehdä läksyjä. Aamulla voi olla sisällä klo 8.30 saakka.
Toki voi viettää aikaa myös ulkona.

Laaja-alainen erityisopetus

Pienryhmän erityisluokanopettaja toimii koulun laaja-alaisena erityisopettajana kaikissa luokissa. Näitä tunteja on 6-8 / viikko, klinikkamuotoista, yksilöllistä sekä samanaikaisopetusta luokassa yhdessä luokanopettajan kanssa.

Liikkuva koulu

http://www.liikkuvakoulu.fi/

Meidänkin koulu on liikkuva koulu!
Liikkuvakseja on yhteensä 20.  Liikkuvaksit järjestävät tempausluontoista välituntitoimintaa ja ohjaavat säännöllisesti 1.-4.luokkien salivälkkätoimintaa. He järjestävät myös teemavälkkiä sekä erilaisia liikuntatempauksia ja turnauksia. Liikkuvaksit liikuttavat viikottain myös yhdellä välitunnilla päiväkotilaisia.
Liikkuvakseilla on yksi oma salivälkkä viikossa omaan virkistystoimintaan.

Oppilaan koulunkäynnistä vapauttaminen

Poissaolopyyntölomake täytetään wilmassa.
Poissaolopyyntö on useimmiten lomamatkoja varten.
Lomake pitää täyttää tietokoneella, se ei näy puhelimessa.
Lomake löytyy Hakemukset ja päätökset - kohdasta tai kolmen pisteen alta,

- Tee uusi hakemus–kohdasta huoltaja valitsee joko luokanohjaajalle menevän (1-5 pv poissaolo) tai rehtorille menevän (yli 5 pv) lomakkeen.

 Lomake näkyy luokanohjaajalla tai rehtorilla avoimena hakemuksena, jonka hän hyväksyy.

 Huoltajalle ei tule erillistä ilmoitusta hyväksytystä hakemuksesta, mutta hyväksytyn hakemuksen näkee Hakemukset ja päätökset –välilehdellä Päätökset -kohdassa.

Poissaolo tallentuu suoraan Wilmaan poissaoloilmoituksiin, jolloin etukäteen anottu poissaolo näkyy kaikilla oppilasta opettavilla opettajilla heti kun hakemus on hyväksytty.

 Poissaoloa on hyvä hakea hyvissä ajoin, jotta tieto oppilaan poissaolosta voidaan ilmoittaa esim. ruokalaan.

 

 

Oppilaskunta ja oppilaskokous

Oppilaat valitsevat luokastaan oppilaskuntaan edustajan heti ensimmäisellä kouluviikolla. Oppilaskuntaan kuuluu 7 jäsentä. 5. ja 6.luokan edustajat toimivat sihteerinä ja puheenjohtajana. Oppilaskunta kokoontuu mm. seuraavien asioiden tiimoilta:
-oppilaiden majasäännöt, pelien säännöt
-Pikku Parlamentin asiat
-oppilaiden ideoimat tapahtumat, tempaukset ja tilaisuudet
-oppilaiden omasta mielenkiinnosta syntyvät asiat

Oppilaskunta laatii esityksen asiasta, esim. majasäännöistä. Edustaja kyselee oman luokkansa oppilailta mielipiteitä asiaan liittyen. 
Kaikki koulun oppilaat osallistuvat oppilaskokoukseen, jossa esitykset käydään läpi, tarvittaessa äänestetään ja päätetään asia. Pelien säännöt yms. sekä kaikki päätökset yleensä kirjataan kotisivulle kohtaan ”Oppilaalle/yhteiset sopimukset”.
Kaikkia, niin pieniä kuin isojakin rohkaistaan esittämään kokouksessa omia mielipiteitä ja perustelemaan niitä. Koulun aikuiset osallistuvat kokouksiin seuraajina ja ovat tarvittaessa apuna sekä määrittelevät ehdottomuudet, mikäli niitä asian suhteen on.

Pakkasraja

Koulun pakkasraja on -20 astetta. Kylmemmällä säällä piipahdetaan välitunnilla ulkona siten, että pitkillä välitunneilla ulkona ollaan viimeiset 15 minuuttia.
Ulkoliikunnan suhteen pakkasraja on n. -15 astetta, ja tilanteen päättää opettaja päivällä, joten sukset/luistimet/ulkoiluvarusteet kuitenkin mukaan kouluun.

Pitkät välkät

Koulussamme on joka päivä pitkä välitunti klo 10.15-10.45. Ruokailun yhteydessä on myös pidempi välituntiaika. Välitunneilla on liikkuvaksien ohjaamia sali- ja liikuntavälkkiä. Myös oppilaiden itse järjestämää vertaistoimintaa erilaisten harrasteiden parissa on tarjolla. Myös opet pitävät harrastevälkkiä, mm. ompelua ja tennistä. Tällä kaikella tuetaan liikunnan, mielekkään tekemisen ja osallisuuden merkitystä.
Oppilaat saavat myös työtodistukset aktiivisesta ohjaustoiminnasta.

Terveydenhoito


Kouluterveydenhoitaja Leena Heilä ( puh. 014-2662708 ) on tavattavissa n. kerran kuussa. Viikkotiedotteessa ilmoitamme Leenan tulosta, ja hän tiedottaa mm. tarkastuksista myös huoltajia wilman kautta. Laajat terveystarkastukset, jolloin oppilaalla on käynnit sekä terveydenhoitajan että koululääkärin vastaanotoilla, ovat 1-, 5- ja 8-lk:lla. Muina vuosina järjestetään määräaikaiset terveystarkastukset terveydenhoitajan vastaanotolla..

Torstaisin klo 8-14 on koululääkärin vastaanotto Korpilahdella sopimuksen mukaan. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta.

Jyväskylän kouluterveydenhuolto: http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/kouluterveydenhuolto

 

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten koululla on oltava ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijassa vanhemmat. Hätätapauksissa kutsutaan ambulanssi.
Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystysTerveydenhoito

Tukiopetus

Luokanopettajat antavat tukiopetusta. Sekä oppilaita että huoltajia kannustetaan olemaan yhteydessä tukiopetustarpeista omaan luokanopettajaan.
Lomamatkapoissaolot eivät oikeuta tukiopetukseen.

Välipalainfo

Välipalavälkkä on klo 13 ja klo 14.
OMAT EVÄÄT syödään yläaulassa.
KEITTIÖSTÄ saa ostaa välipalaa klo 13.

Välipala on päiväkodin ruokalistan mukainen. Tarjolla on vaihdellen itsetehtyjä kiisseleitä, puuroja, rahkoja tai muuta terveellistä välipalaa. 1,80 € maksavaan kokonaisuuteen kuuluu maitoa, pehmeää leipää, levitettä ja tuorepala. Pienempään nälkään on myynnissä hedelmiä.
Ostovälipalan voi myös nauttia klo 14.

Välipalapassin saa keittiöstä käteisellä (mieluiten tasaraha) tai sähköisesti.
Ohjeet sähköiseen välipalapassiin:
https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/100709_Zup-valipalapassi_flyer_koululle_jaettavaksi_2018-2019_versio2.pdf

Välituntisääntöjä

TALVEN VÄLITUNTISÄÄNNÖT:
Potkureilla ei ajella välitunneilla.
Huolehdithan siitä, että talven ja lumen leikit ovat kaikille mukavia ja turvallisia. 


1. Lumen heittelyä ei sallita missään muodossa, ei myöskään muiden päälle.
-> kylmä lumi ei tunnu kivalta ja lumipaakut saattavat sisältää esim. kiviä

2. Onkaloiden, ja sellaisten rakennelmien, joissa on katto, rakentaminen ei ole sallittua.
-> sortumisvaaran vuoksi ja jumiin jäämisen vuoksi

3. Mäenlasku sallittu sille varatulla paikalla, asianmukaisesti käyttäytyen, yksi oppilas kerrallaan
-> vahinkojen välttämiseksi

4. Kaikenlainen töniminen ja painiminen missään piha-alueella (kukkulalla ja maassa) ei ole sallittua
-> tapaturmien ja riitojen välttämiseksi

Rikkomuksista on seurauksia. Kaikki riikkeet huomioidaan ja lasketaan yhteen, vaikka ne tulisivat eri asioista.
Ensimmäisestä rikkomuksesta tulee varoitus ja wilmamerkintä.
Toisesta rikkomuksesta seuraa kasvatuskeskustelu ja wilmamerkintä.
Kolmannesta rikkomuksesta seuraa kasvatuskeskustelua, jälki-istunto ja wilmamerkintä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä