Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

OPH:n ohjeistus


Jyväskylän täsmennykset:


Oppimisen ja osaamisen arviointi
 • Opetus järjestetään paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. 
  • Myös taito- ja taideaineiden opetus tulee järjestää etäopetuksen aikana.  
  • Etäopetuksen suunnittelussa korostuu opettajien välinen yhteistyö. 
  • Materiaalia ja vinkkejä etäopetukseen löytyy kootusti mm. Peda.netin Etäopetus-sivustolta. 
 • Oppilaille kerrotaan oppiainekohtaisesti, millaisia näyttöjä osaamisesta tulee antaa etäopetusjakson aikana. 
 • Näyttöjen antamisessa hyödynnetään koulun ulkopuolisen oppimisympäristön (oppilaan koti ym.) mahdollisuudet ja toisaalta tiedostetaan rajalliset keinot varmistaa esimerkiksi vilpin mahdollisuus.  
  • ks. kohta Arvioinnissa painottuvat monipuoliset mahdollisuudet näyttää osaamista 
 • Jos vuosisuunnitteluun merkityt näytöt eivät toteudu, tilanne ennakoidaan mahdollisuuksien mukaan ja pohditaan vaihtoehtoinen tapa osoittaa osaamista. 
 • Arvioinnissa painottuvat monipuoliset mahdollisuudet näyttää osaamista, kuten normaalioloissakin. 
  • Pelkkä koe ei välttämättä anna validia tietoa oppilaan osaamisesta etäopetuksen aikana. 
  • Näyttöjen antamisessa otetaan huomioon oppilaskohtaiset päätökset. 
  • Tarvittaessa näyttöjen antamisen ajankohtaa voidaan siirtää esimerkiksi kevätlukukaudelle, mutta tämä ei ole suositeltavaa, koska pandemiatilannetta ei voida tarkasti ennakoida. 
  • Mikäli opetuksessa vuorotellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, näytöt voi ajoittaa mahdollisuuksien mukaan lähiopetusjaksolle.
 • Arvioinnin käytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. 
  • Vaihtoehtoinen tapa voi olla esimerkiksi kirjallisen kokeen vaihtaminen suulliseksi. 
 • Huoltajia tiedotetaan Wilman kautta etäopetuksen aikaisesta arvioinnista keväällä laaditun tiedotteen pohjalta. Tarvittaessa perusopetuspalvelujen hallinnossa laaditaan keskitetysti päivitetty versio huoltajatiedotteesta. 
 • Etäopetusjärjestelyiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että huoltajat ovat tietoisia oppilaan opintojen edistymisestä.  
  • Huoltajia tiedotetaan Wilman kautta etäopetuksen aikaisesta arvioinnista keväällä laaditun tiedotteen pohjalta. Tarvittaessa perusopetuspalvelujen hallinnossa laaditaan keskitetysti päivitetty versio huoltajatiedotteesta. 
  • Palautteen antamisessä hyödynnetään erityisesti Wilmaa, johon on lisätty merkintävaihtoehtoja myös etäopetusta ajatellen.  
  • Mikäli opettajalla herää huoli oppilaan opintojen etenemisestä etäopetuksen aikana, tulee tästä olla heti yhteydessä huoltajiin ja tarvittaessa erityisopettajaan. 
 • Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen ja ohjauksen merkitys korostuu etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa. Palautteen antamisessa tulee hyödyntää 
  • Wilma-merkintöjä,  
  • osaamisen näytöistä annettavaa palautetta, 
  • videoneuvotteluyhteyden ja muiden yhteydenottojen aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta ja 
  • arviointikeskusteluja (mikäli ajoittuvat etäopetusjaksolle).  
 • Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kannalta riittävään ja ymmärrettävään vuorovaikutukseen. 
  • Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja vanhempien kanssa käytävään vuorovaikutukseen saa apua seuraavilta tahoilta: 
   • Monetran tulkkipalvelut (Salamatulkkaus-palvelu)  
   • Oman äidinkielen opettajat 
   • Koulun monikieliset koulunkäynninohjaajat 
  • Erityisen tuen oppilaat: ks. Ohjaus ja tuki -ohjeet 
 • Mikäli etäopetusjakso sijoittuu päättöarviointivaiheeseen, tulee keskittyä niihin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin, joista ei vielä ole päättöarviointiin nähden tarpeeksi näyttöä. 
  • Päättöarvosanan korottaminen ennen päättötodistuksen saamista on mahdollista myös etäopetusjakson aikana yleisten reunaehtojen mukaisesti. Järjestelyt suunnitellaan tapauskohtaisesti. 
 • Työskentelyn arviointi toteutetaan myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osana oppiaineita ja perustuen oppiaineittain työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja etäopetuksessa opiskelevien oppilaiden rajalliset mahdollisuudet työskentelytaitojen osoittamiseen.  
  • Wilmaan on lisätty merkintävaihtoehtoja, joita voi hyödyntää etäopetuksen aikana. 
 • Käyttäytymisen arviointi tehdään perustuen paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin käyttäytymisen tavoitteisiin niiltä osin kuin niitä on mahdollista soveltaa etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen aikana. 
  • Wilmaan on lisätty merkintävaihtoehtoja, joita voi hyödyntää etäopetuksen aikana. 

Laitteiden, yhteyksien ja materiaalien maksuttomuus

Jyväskylässä noudatetaan Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaisesti kodin omien laitteiden ja internet-yhteyden käytön etäopetuksen aikana tulee perustua suostumukseen.

Ohjeen pääperiaatteet:

 • Opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää, että huoltajat hankkivat oppilaille poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tarvittavat laitteet, vaan omien laitteiden käytön on perustuttava suostumukseen.
 • Opetuksen järjestäjä huolehtii jokaiselle niitä tarvitsevalle oppilaalle laitteet, yhteydet ja materiaalit.
 • Opetuksen järjestäjän on tärkeä varautua ja kartoittaa hyvissä ajoin, esimerkiksi lukuvuoden alussa, oppilaiden laitteiden, yhteyksien ja materiaalien käyttötarve mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalle.
Siirtyminen etäopetukseen mahdollisesti kiireellisessä tilanteessa ja etäopetus sujuvat sitä joustavammin, mitä useampi oppilas voi (tai saa) käyttää kodin laitteita ja yhteyksiä. 

Suostumus kodin laitteiden ja yhteyksien käyttöön annetaan Wilma-lomakkeella, jonka käytöstä kouluja on ohjeistettu erikseen.

Ohjeet tarkemmin eri tilanteisiin:

Ohje koulun laitteiden ja yhteyksien lainaamiseen oppilaille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 

Ohje koulun TVT-laitteiden jakamisesta koteihin 

Ohje lainassa olleiden laitteiden turvalliseen palauttamiseen kouluille sekä viestipohja koteihin

Ohje koulujen TVT-laitteiden käytöstä lähiopetuksessa koronavirusepidemian aikana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä