Ohjaus ja tuki sekä oppilashuolto

Ohjaus ja tuki sekä oppilashuolto

OPH:n ohjeistus

Jyväskylän täsmennykset


Koko koulu tai kokonainen opetusryhmä/luokka on etäopetuksessa.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään aina lähiopetuksena, lukuun ottamatta mahdollista karanteeniin asettamista.

Oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee turvata poikkeustilanteissa mahdollisimman täysimääräisesti. Opetushallituksen suosituksen mukaisesti karanteenissa olevien ja altistuneiden oppilaiden opetus, ohjaus ja tuki järjestetään etänä Pol 18 §:n mukaisesti. 


OHJAUS JA TUKI

Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen ohjaukseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen opetuksessa. Tuen perustana on oppilaan yksilölliset, huoltajien kanssa laaditut oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnitelmat.  

Tuen järjestämisen lähtökohtana etäopetuksessa tulee olla aktiivinen tuen antaminen ja säännöllinen kontakti oppilaaseen, annettujen ohjeiden selkeys, apuvälineiden käytön mahdollisuus sekä sähköisten alustojen yksilökohtaisesti harkittu käyttö.

Toimivia käytänteitä ohjaukseen ja tukeen 

 • Ylläpidä yksilöllinen ohjaus – vuorovaikutus oppilaiden kanssa 
 • Jäsennä ja strukturoi 
 • Kannusta ja motivoi 
 • Hyödynnä olemassa olevaa materiaalia 
 • Tee yhteistyötä - tiimiydy 
 • Havainnoi ja arvioi tuen tarvetta ja tukitoimia säännöllisesti 

Opintojen etenemisen turvaamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää vuosiluokkiin sitomatonta opetusta (VSOP).

TUKIOPETUS
 

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tukiopetusta etäopetuksen aikana siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. Tukiopetusta on mahdollista saada kaikilla tuen tasoilla. 

Etäopetuksen aikana opettajien tulee olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaaseen. Oppilaan tukiopetuksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä oppilaan, opettajien ja huoltajien kanssa. 

 • Tukiopetuksen on oltava suunnitelmallista.
 • Koulussa on suositeltavaa luoda suunnitelma tukiopetuksen toteuttamisesta opettajien ja erityisopettajien kesken. 
 • Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan ajankohdista, jolloin luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla.  
 • Huoltajat sopivat tukiopetuksesta luokanopettajan, aineenopettajan tai erityisopettajan kanssa joko puhelimitse tai wilman kautta. 

Opettajat voivat antaa etäopetuksessa tukiopetusta yksittäiselle oppilaalle tai ryhmälle oppilaita etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksessa voidaan antaa ohjeita ja tukea itsenäiseen työskentelyyn tai opiskella yksilöllisesti suunniteltujen tehtävien ja ohjauksen avulla. 


OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS JA OPPIMISEN TUKI
 

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville tehostetun ja erityisen tuen oppilaille osa-aikaista erityisopetusta siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä, samoin niihin yleistä tukea saaviin oppilaisiin, joilla on  
 • oppimisvaikeuksia esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja kielissä.
 • Erityisen tärkeää tiivis yhteyden pitäminen on niiden oppilaiden kanssa, joilla on toiminnanohjauksen ongelmia tai muutoin vaikea työskennellä itsenäisesti. 
Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan ajankohdista, jolloin luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla.


Miten oppimiseen saa tukea?

Oppimisen tuen tarpeen ilmetessä
 • huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai aineenopettajaan, jotka suunnittelevat oppimisen tuen yhdessä erityisopettajan kanssa,
 • huoltajat voivat olla yhteydessä myös suoraan erityisopettajaan ja
 • luokanopettajat, aineenopettajat ja luokanvalvojat ovat suoraan yhteydessä huoltajaan ja erityisopettajaan, jos oppilaalla ilmenee tuen tarvetta. 
  • Tuen antamisessa käytetään mm. Wilmaa, sähköpostia, Teamsia, Formsia, puhelinohjaamista, WhatsApp-viestejä, opetusvideoita, opetuspaketteja, viikkotehtäviä ja koulunkäynninohjaajien antamaa etäohjausta opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. 
 • Erityisopetusta voidaan antaa sekä yksittäiselle oppilaalle että useamman oppilaan ryhmille. 

Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja tekevät säännöllistä yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

ERITYINEN TUKI 

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville erityisen tuen oppilaille oppimisen tukea sekä palveluja ja etuuksia siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.  

Erityisen tuen oppilaan opiskelun tukemisessa opettajan tai koulunkäynninohjaajan tulee olla etäyhteydessä oppilaaseen ja opetusryhmään useita kertoja päivässä. Opettaja ilmoittaa huoltajille päivittäiset ajankohdat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta tuen järjestelyjä varten.

 • Kaikilla erityisopetuksen pienluokilla ja koulujen pienryhmissä yhteydenpidosta vastaa erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja.  
 • Alakoulun luokilla (1.-6.) yhteydenpidosta vastaavat luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, koulunkäynninohjaajat ja kasvatusohjaajat yhteistyössä sovitun työnjaon mukaisesti. 
 • Yläkoulussa (7.-9.) yhteydenpidosta vastaavat luokanvalvojat, aineenopettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja kasvatusohjaajat yhteistyössä sovitun työnjaon mukaisesti. 
Etäopetuksessa keskitytään perustaitojen harjoitteluun, tuttuun toiminnallisuuteen ja hyvinvoinnin tukeen. Tuen tarve arvioidaan oppilaiden palatessa lähiopetukseen.

Erityisen tuen ja siihen sisältyvän erityisopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa väliaikaisesti muuna kuin lähiopetuksena ei edellytä uutta erityisen tuen päätöstä, eikä oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman päivittämistä.

Avustamis- ja tulkitsemispalvelut 
 
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille avustamis- ja tulkitsemispalveluja siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.
 • Avustamis- ja tulkitsemispalvelut järjestetään oppilaan Hojks:n ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti niin hyvin kuin se on mahdollista.

Koulunkäynninohjaaja ohjaa ja tukee oppilaita päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattilaisten ohjeiden mukaisesti. Koulunkäynninohjaaja tai opettaja on päivittäin tai tunneittain yhteydessä oppilaaseen etäopetuksen keinoin.  

Oppilaan kanssa työskentelevät opettajat, koulunkäynninohjaajat, sekä eri ammattiryhmien edustajat suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palvelujen ja apuvälineiden käytön eri tilanteissa, hyödyntäen tarvittaessa muita asiantuntijoita. 

Oppimisessa ja koulunkäynnissä tarvittavien näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja fyysiseen tarpeeseen liittyvien apuvälineiden siirtymisestä kotiin huolehditaan hygieniaohjeistus huomioiden. Kuulovammaisen oppilaan etäopetus järjestetään viittomakieltä osaavan ohjaajan, opettajan ja oppilaan kanssa yhdessä. 

Opetuksen on aina oltava esteetöntä ja saavutettavaa myös vammaisille oppilaille. Esteettömyys saavutetaan lapsen tilanne yksilöllisesti arvioiden. Etäopetuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa työskentelevien eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään ja suunnitellaan tukitoimien toteuttaminen ja työnjako eri toimijoiden kesken.


OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI POIKKEUSOLOISSA

 
Yhteisöllinen oppilashuolto: 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee koulun yhteisöllistä työtä myös mahdollisen etäopetuksen aikana. Oppilashuoltoryhmässä tehdään suunnitelma siitä, miten koululla oppilaiden tilanteiden havainnointia toteutetaan. Suunnittelu- sekä toteutustyössä oppilashuollon palvelut ovat tiiviisti mukana.  

Oppilashuolto ryhmä kokoontuu tarvittaessa esimerkiksi Teamsin välityksellä ja mielellään normaaliaikoja tiiviimmin. Yhteisöllisen työn muodot, kuten ryhmien pitämiset, luokkavierailut, konsultaatiot, suunnittelupalaverit yms. voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäyhteyksien välityksellä. Lisäksi yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä tulee kiinnittää korona-aikana erityistä huomiota yhteisön hyvinvointiin, koska oppilaiden ollessa hajallaan kotona ja koulussa, hyvinvointia tukevaa vuorovaikutusta syntyy vähemmän ja korvaavaa toimintaa on hyvä kehittää. Esimerkiksi erilaisilla sähköisillä alustoilla voi pyrkiä vuorovaikutusta lisäämään digitaalisesti, jos ryhmien kohtaamiset eivät lähityöskentelynä onnistu. Tämä on erityisen tärkeää, jos poikkeusolot jatkuvat pidempään. 

Koulujen oppilashuoltoryhmät suunnittelevat oman koulun osalta tiedottamisen oppilashuollon palveluiden toiminnasta. Wilma ja peda.net ovat toimivia kanavia välittää viestiä palveluista koteihin. Etäopetuksessa olevien on tärkeä saada tieto siitä, miten heidän osaltaan oppilashuollon palvelut toimivat. 

Jos oppilaat ovat pidemmän jakson yhtäjaksoisesti karanteenissa, korostuu hyvinvoinnin ja oppimisen seuraaminen entisestään. Tämä tapahtuu ensisijaisesti päivittäin oppilaiden kanssa kontaktissa olevan opettajan toimesta, joka on hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä tuen tarpeista erityisopettajaan, koulukuraattoriin, koulupsykologiin ja kouluterveydenhuoltoon tarpeen mukaisesti. Jotta oppilaan tilanne tulee mahdollisimman kattavasti arvioitua, on monialainen työskentely tärkeää.

Mikäli koko koulu menee karanteeniin, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyä tiivistetään entisestään tilanteen seuraamiseksi ja samalla suunnitellaan miten yhteisöllisyys toteutuu koulussa karanteenin aikana. Tämä tukee niin oppilaiden kuin henkilökunnan hyvinvointia. 

 
Yksilöllinen oppilashuolto: 

Kaikilla oppilailla on lakisääteinen oikeus oppilashuollon yksilöllisiin palveluihin myös etäopetustilanteessa. Etäopetuksessa olevia kontaktoidaan puhelimen ja Teamsin välityksellä. Lähikontaktia vaativat yksilökäynnit (esim. koulupsykologin tutkimukset) ajoitetaan lähiopetusjaksolle. Puhelinaikoja ja muita yhteydenottokanavia laajennetaan ja otetaan käyttöön tarpeen mukaan. 

Jos oppilasta/perhettä ei tavoiteta etäopiskelutilanteessa opettajan ja ohjaajan yrityksistä huolimatta, ottaa opettaja yhteyttä oman koulun oppilashuoltoon (kuraattori/psykologi/kouluth). Yhteistyössä oppilashuollon palveluiden kanssa selvitetään tilannetta ja tarvittaessa otetaan yhteyttä muihin palveluihin. Monialaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsuminen on suositeltava tapa toimia, jotta oppilaan tilanne tulee kattavasti arvioitua eri alojen asiantuntijoiden toimesta.

HUOM: Akuutit lastensuojeluilmoitukset ja tarvittaessa ilmoitukset poliisille (esim. väkivalta ja seksuaalirikosepäilyt) tekee opettaja/ohjaaja/henkilö, jolle lapsi asiasta kertoo (kuten tähänkin asti). Ilmoituksen tekemiseen/pohdintaan saa apua kuraattorilta.  

Jos oppilasta/perhettä ei tavoiteta eikä muuta selkeää lastensuojelullista huolta ole, tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen huoli-ilmoitus yhteistyössä oman koulun oppilashuollon palveluiden kanssa (esimerkiksi varhaisen tuen palvelut/ nuorisovastaanotto/ kotoutumispalvelut voivat lähteä mukaan työskentelyyn huoli-ilmoituksen saatuaan).  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä