Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma (LPE-AKO koulutukset)

LPE-aikuiskoulutuksen maisteriohjelmat

Tästä työtilasta löytyvät liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisterikoulutuksien sivut. Kaksivuotisessa monimuotokoulutuksessa on tällä hetkellä sisällä kaksi 20 opiskelijan ryhmää.

Liikuntapedagogiikan kaksivuotisessa aikuiskoulutuksessa monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetusjaksoista sekä työssä oppimisesta ja itsenäisestä työskentelystä. Käytännössä yli puolet opiskelusta toteutuu etätyönä ja verkossa. Monimuotoiset opiskelukäytännöt on suunniteltu vastaamaan erityisesti aikuisopiskelijan tarpeita. Opetuksessa käytetään aikuispedagogisia, oppijakeskeisiä ja ohjauksellisia menetelmiä. Koulutuksessa jokaisella opiskelijalla on ns. omaopettaja (ryhmänohjaaja), joka on omalta osaltaan vastuussa yksilön opiskelusta ja oppimisesta. Omaopettajan ohjaus on luonteeltaan yksilö- ja ryhmäohjausta.

Koulutuksen periaatteet osaamistavoitteiden saavuttamiseksi

Tutkiva asenne ja kriittisyys. Kyseenalaistava tietoinen suhtautuminen omaan ajattelu- ja toimintatapaan on oppimisen perusedellytys. Kriittisessä ajattelussa rakentunut tietoinen näkemys oppimisesta ja opetuksesta auttaa irtaantumaan rutiineista ja avaa uusia mahdollisuuksia pedagogiseen työhön. Tutkiva asenne kohdistuu samanaikaisesti sekä omiin kokemuksiin opettamisen ja oppimisen kentällä, että tuon kentän teoreettisiin jäsennyksiin.

Dialogisuus ja osaamisen rakentaminen yhteisönä. Avoin, toisia kunnioittava ja kuunteleva vuorovaikutus luo perustan yhdessä oppimiselle, yhdessä ajattelemiselle ja kokemuksien jakamiselle. Koulutus perustuu yhteisölliseen oppimiseen, jossa vertaisryhmätoiminta nähdään merkittävänä ryhmäohjaustoimintana. Pääpaino on teoriatiedon ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa. Opiskelussa tärkeän osan muodostavat keskustelut liikuntapedagogin työhön liittyvistä ilmiöistä ja käsitteistä.

Omakohtaisuus. Oppimis- ja tietokäsityksellisenä taustana on ajatus, että pedagogina kasvaminen perustuu omaan pedagogiseen toimintaan ja siitä saatujen kokemusten tutkimiseen. Näitä kokemuksia peilataan toisten kokemuksiin sekä teoreettiseen kirjallisuuteen. Oppijalle tarjotaan vastuu oppimisestaan. Tämä mahdollistaa ’itsensä näköisen’, autonomisen sekä ammattimaisen toimintatavan kehittämisen. Opiskelun alussa tehtävän omakohtaisen oppimissuunnitelman (OOPS) tarkoituksena on suunnata ja ohjata opiskelijan pedagogista kasvua huomioiden hänen oma elämänhistoriansa, työn arki, omat arvot sekä ajattelu- ja työtavat kuin myös koulutuksen taholta tulevat osaamistavoitteet. Oppija määrittää omat oppimistavoitteensa ja koulutuksen tarjoamat menetelmät ja tehtävät niihin pääsemiseksi.

Osaamisen kehittymistä tukevat rakenteelliset ratkaisut; työelämälähtöisyys ja prosessinomaisuus. Koulutuksessa oppiminen pyritään sitomaan läheisesti (oppijan ja ohjaajien vastuulla) opiskelijan omaan työelämään mm. oppimistehtävien kautta. Tämä tarkoittaa erilaisten toimintatapojen tavoitteellista etsimistä ja kokeilua omassa työympäristössä omien oppilaiden ja ohjattavien parissa. Koulutuksen aikana pyritään lisäksi käynnistämään inhimillisen ja ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessi. Arvostamme keskeneräisyyttä, avoimuutta ja rohkeaa heittäytymistä yhteiseen oppimisprosessiin.

Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksessa arviointi käsitetään oppimisen tukemisen välineenä. Arviointi on oppijan kriittistä kannanottoa ja suunnantarkistusta, jossa arvioidaan omaa (itsearviointi) ja muiden oppimista (vertaisarviointi) suhteessa itse asetettuihin tavoitteisiin, omiin oppimistuloksiin sekä niihin johtaneisiin prosesseihin. Koulutuksen toimintaperiaatteiden mukaisesti arviointiprosessien tavoitteena on kehittää itsearviointikykyä. Jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta koulutusprosessin aikana jokainen vertaisopiskelija, koulutuksen kouluttaja/opettaja ja yksilön oppimisympäristöön kuuluva toimija toimii omalta osaltaan opiskelijan oppimisprosessin ja osaamisen arvioijana sekä palautteen antajana.

Työtilaa ylläpitävät Reijo Bottas (reijo.bottas[at]jyu.fi) ja Anu Penttinen (anu.penttinen[at]jyu.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä