NZEB -projekti v. 2015-17, Erasmus+ KA2 -hanke

NZEB STEM-taitojen parantamiseksi ja opiskelijoiden motivoimiseksi

NZEB STEM-taitojen parantamiseksi ja opiskelijoiden motivoimiseksi - Projektin kuvaus

Perusteet
Ehdottamamme yhteistyötoimintasuunnitelma pohjautuu kolmeen pääkohtaan:
1. STEM-aiheiden opettaminen (tieteet, teknologia, tekniikka, matematiikka) konkreettisia ongelmia ja ajankohtaisia haasteita analysoimalla; esimerkiksi julkisten rakennusten energiatehokkuus.
2. Oma-aloitteisuuden kehittäminen, jopa yleisissä toisen asteen kouluissa, jossa monet yliopisto-opiskelijat ovat kiinnostuneita aloittamaan työnsä opintojensa jälkeen.
3. Metodologien kehittäminen tieto- ja viestintäteknologian avulla sekä menetelmien oppiminen kentällä ja työssä, yhteistoiminnallinen oppiminen

NZEB-projekti luotiin kohtaamaan Eurooppa 2020 kasvustrategian haasteita. Yleisesti ottaen voimme sanoa suunnitelluiden aktiviteettien saavuttavan kaikki lippulaivan asettamat tavoitteet:
- luova Eurooppa; oppilaille annetaan aikaa ja tilaa kehittää heidän ilmaisutaitojaan
- viisas Eurooppa; keskiössä on pehmeiden arvojen kehittäminen, erityisesti henkilökohtaiseen brändäykseen ja oma-aloitteisuutteen liittyen, mikä toimii pohjana tulevaisuuden dynaamisen ja monipuolisen johtajasukupolven luomiselle
- kattava Eurooppa; osallisena ovat oppilaat
- vihreä Eurooppa; pääkohteena on NZEB, joka tarkoittaa energiatehokasta rakentamista
EU painottaa jäsenvaltioille ympäristön tärkeyttä, ja energiatehokkuus on muuttumassa hyvin ankaraksi; rakennusalan tulevaisuuden ammattilaisten ei tarvitse olla vain tietoisia energiansäästöstä ja luonnon kunnioittamisesta sekä ilmaston tasapainosta, vaan myös hallita riittävät taidot STEM-aihepiireissä (tieteet, teknologia, tekniikka, matematiikka), jotka mahdollistavat heitä tarkastelemaan ammattiaan strategisesti ja kauaskantoisesti, painottaen luontoa ja tekniikan innovaatioita. Projektin myötä haluamme luoda kestävän linkin STEM-aineissa käytännön työelämän ja teorian välille.

Yleiset tavoitteet
- toteuttaa koulutuksen prosesseja uutta teknologiaa käyttäen
- vahvistaa opiskelijan keskeistä roolia harjoitusprosessin osana, tehostaa motivaatiota oppimiseen, kykyä luoda oma oppimis- ja harjoittelupolku, velvollisuudentunto tulevaisuutta kohtaan
- STEM-aineiden opetus konkreettisiin aiheisiin liittyen
- CLIL-metodin (asiasisältöjen opiskelu vieraalla kielellä) syventäminen
Erityiset tavoitteet
- stimuloida opiskelijoiden mielenkiintoa kohti kokemuslähtöistä oppimista, oikean elämän työkokemuksia
- kehittää itseohjautuvuuden taitoja, opettaa opiskelijoita olemaan tyytyväisiä itseensä, harjoittaa oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä älyllistä nokkeluutta, halukkuutta muuttua
- hankkia taitoja sisällönhallintajärjestelmän sekä energiansäästöä hallinnoivan ja laskevan tietokoneohjelman käytöstä, taulukkolaskentaohjelmista sekä esitelmistä
- lisätä opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan tietoutta omaksua erilainen käytösmalli, joka johtaa järkevämpään energiankäyttöön
- tavoitella instituutioiden investointia energiansäästöön sellaisten resurssien vapauttamiseksi, joita voisi käyttää tulevaisuuden kouluprojekteissa
- luoda yhteistoiminnallista oppimista hyödyntäen muiden ammattitaitoa ja kokemusta (luokkakaverit, opettajat ja ammattilaiset)

Toiminta
Valmisteluvaihe
Heti ensimmäisen Italian tapaamisen jälkeen:
1. Kokouksen läpikäynti; toimii yhteistyösopimuksena ja antaa vastuualueita ja menettelytapoja, jotka rehtori digitaalisesti hyväksyy
2. Aktiviteetteihin liittyvien tuntien ja oppilaiden valinta kokouksessa asetettujen kriteerien mukaan
3. Opetusmateriaalien kehittäminen (ja puuttuvien hankinta) rahoituksen puitteissa
4. TwinSpacen luominen
5. Projektin rungon luominen nettisivuille, joita tullaan jälkeenpäin täydentämään ja täyttämään aktiivisen yhteistyön myötä
6. sosiaalisten yhteistyösivustojen luominen (Facebook, Twitter)

Toimeenpano-/toteutusvaihe
Aktiviteetit tulisi järjestää seuraavanlaisesti:
15 tapahtumaa 2 vuoden ajalle (seminaareja, luentoja ja työpajoja sekä kokemuksia kentältä ja työstä) opettajien opettamina koulussa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 40 % oppitunneista tulisi pitää CLIL-opetuksena englanniksi. Meillä on 4 monimuotoista oppimisjaksoa, jotka koostuvat 30 päivän virtuaalisesta aktiivisuudesta TwinSpacessa ja GoogleClassissa sekä 5 päivän kontaktijaksosta Tanskassa, Italiassa, Alankomaissa sekä Suomessa.
15 seminaarin aiheet:
Moduuli I:
Ilmansaastuminen-käsite
Otsoniaukko ja kasvihuoneilmiö
Aavikoituminen ja happosateet
Uusiutuvan energian käsite

Ensimmäisen moduulin jälkeen järjestetään ensimmäinen tapaaminen (C1) Tanskassa (maaliskuu 2016). Huomioitavaa, että tapaamisen sisältö ja aktiviteetit tulee liittyä ensimmäisen moduulin aihepiireihin.

Moduuli II

Uusiutuvan energian käytön periaatteet rakennuksessa;
NZEB rakennuksien standardi
KlimaHouse, Ithaca, Passive House
Perinteiset ”energiasyöppörakennukset” ja niiden vastuu CO2-päästöihin (esimerkit)
Energiatehokkaat rakennukset (esimerkit)
Toimivan koulun esittely
KlimaHouse taulukkolaskentaesitelmä
Tontin maakirjojen hankkiminen

Toisen moduulin päätteeksi järjestetään toinen tapaaminen (C2) Italiassa (kesäkuussa 2016, EUSEW2016 – Euroopan uusiutuvan energian viikon aikana). Viikon aikana on laadittava dokumentti ”10 tapaa säästää energiaa” ja osallistua sillä EUSEWin kilpailuun. Huomioitavaa, että toisen tapaamisen sisältöjen ja aktiviteettien tulee liittyä vastaavan moduulin aihepiireihin.

Moduuli III

Teknillisen fysiikan peruskäsitteet
Teknillisen fysiikan soveltaminen rakennuksissa (energiatasapaino)
Materiaalit

Kolmannen moduulin lopussa järjestetään kolmas tapaaminen (C3) Alankomaissa (Joulukuu 2016). Huomioitavaa, että tapaamisen sisältöjen ja aktiviteettien tulee liittyä vastaavan moduulin aihepiireihin.

Moduuli IV

Selostus oikeanlaisen metodin käytöstä tiedonhaussa, jonka tarkoituksena todentaa kiinteistön geometria
Julkaisemismetodit
Lista tarvittavista laitteista kuten: mittanauha, kamera, lämpömittari, ympäristön kosteusmittari, valaistusmittari
Aikataulujen luominen:
Abacus ikkunat
Abacus lämpöpatterit
Abacus valot, sähköiset pistorasiat ja välineet
Hankkia päivittäistä säädataa
Päivittäinen tiedonhankkiminen ja paikallisen ilmankosteuden mittaaminen
Valaistuksen todentaminen
Datalaskujen hallinta ja analysointi
Boilerin tarkastelu

Neljännen moduulin lopuksi järjestetään neljäs tapaaminen (C4) Suomessa (huhtikuu 2017).