3. Opetuksen toteuttaminen

3.1 Opintojen rakenne


Paikallisesti päätetyt oppiaineiden opintojen suoritusjärjestys sekä opintojaksot ja niiden nimet käyvät ilmi erillisestä liitteestä (Joutsan lukion opintojaksot). Taulukossa näkyy myös kunkin opintojakson laaja-alaiset painotukset numeroituna.

3.3 Opiskeluympäristöt ja menetelmät

Paikallisuus ja Joutsan maantieteellinen sijainti otetaan opetuksessa monin tavoin huomioon. Opetusta sidotaan paikalliseen yritys- ja elinkeinoelämään esimerkiksi vierailuin ja varainkeruuhankkein. Alueen media- ja kulttuuriyritykset sekä -yhteisöt otetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi lukion toimintaa. Muiden oppilaitosten, kuten peruskoulujen, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Joutsan sijainnin vuoksi etäisyydet erilaisiin yhteistyöoppilaitoksiin ja korkeakouluihin ovat suuret, joten tässä korostuu viestintäteknologian rooli tasaveroisen yhteistyön mahdollistajana. Koska yksi Joutsan lukion toimintakulttuurin painotusalueista on kansainvälisyyskasvatus, opiskeluympäristöä laajennetaan myös maamme rajojen ulkopuolelle sekä tietotekniikan avulla että matkailuprojektien kautta.

Joutsan lukion modernit tilat on suunniteltu nykyaikaisen lukio-opiskelun tarpeisiin. Ne soveltuvat monimuotoiseen opiskeluun ja ovat innostavia. Opetustiloja ja –menetelmiä ajanmukaistetaan aina tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että tilat tukevat opiskelijan mahdollisuuksia omaksua sekä eri oppiaineiden sisältöjä että laajempia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia monipuolisesti ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelijoille tarjotaan sekä yhteisöllinen tila yhdessäoloa varten että mahdollisuuksien mukaan työrauhan mahdollistavia tiloja omaa työskentelyä varten.

Joutsan lukion yhteisölliset tilat mahdollistavat paitsi opiskelun monimuotoisuuden, myös opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen. Opiskelijoille varatuissa tiloissa on mahdollisuus sekä monipuoliseen muiden opiskelijoiden kohtaamiseen että lepoon ja keskittymiseen. Liikkuvan opiskelun hengessä tarjotaan opiskelijoille psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevia välineitä.

Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä.

 

3.4 Toimintakulttuuri

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana ovat seuraavat teemat: oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.”

Nämä toteutuvat paikallisesti seuraavilla tavoilla:

OPPIVA YHTEISÖ SEKÄ OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

Joutsan lukion toimintakulttuuriin vaikuttaa vahvasti lukion pieni koko. Tavoitteena kaikessa toiminnassa on pienen lukion mahdollistama perheenomaisuus ja turvallisuuden tunne, jolloin kaikkien on mahdollista osallistua monipuolisesti lukion toimintaan. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä koko lukioyhteisön eli opiskelijoiden, henkilöstön, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitystyö on jatkuvaa, ja sitä mahdollistetaan järjestämällä säännöllisiä kyselyitä sekä kohtaamismahdollisuuksia opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle. Yhteistyöfoorumeita ovat mm. opiskelijakunnan hallituksen kokoukset, ryhmänohjaajien vartit ja vanhempainillat, opettajainkokoukset ja -palaverit. Tietotekniikan jatkuva kehittyminen mahdollistaa yhteistyön laajentamisen erilaisille verkkoalustoille. Toimintakulttuurin kehittymistä arvioidaan ja seurataan monipuolisesti.

Lukiomme perinteisiin kuuluu yhteisiä juhlia ja yhteisiä tapahtumia, jotka täydentävät lukiomme omaleimaisuutta sekä lisäävät opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta. Huoltajat kutsumme tapahtumiin yleisöön ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan.

Joutsan lukion toimintakulttuurin painotusalueet ovat:

Yrittäjyys: Toteutamme yhteistyötä mm. paikallisten yritysten kanssa. Mahdolliset varainhankinnan tuotot käytämme mm. kansainvälisyysprojekteihin, yhteisiin tapahtumiin, opiskelijakunnan sponsorointiin sekä liikuntavalmennukseen.

Kansainvälisyyskasvatus: Joutsan lukio on aktiivinen kansainvälinen lukio, jossa osallistumme kansainvälisiin hankkeisiin mahdollisuuksiemme mukaan. Haemme säännöllisesti Erasmus+ -apurahoja erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Pitkäkestoinen yhteistyölukiomme on Ranskassa, jonne olemme omatoimisen varainhankinnan avulla tehneet useita opiskelijavaihtomatkoja. Erasmus kumppaniverkostomme mahdollistaa jatkossakin omarahoitteiset vierailut eri lukioihin ympäri Eurooppaa. Jokaiselle opiskelijallemme pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua matkoihin. Kotikansainvälisyyttä toteutamme erilaisilla kansainvälisten vieraiden vierailuilla ja etävierailuilla.

Liikunnallisuus: Lukiomme tarjoaa liikuntavalmennusta. Teemme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa sekä Tanhuvaaran tai muun vastaavan urheiluopiston kanssa. Liikunnallisuus nousee esiin myös esimerkiksi futsalvalmennuksessa sekä Liikkuva opiskelu -projektissa.

HYVINVOINTI JA KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Joutsan lukiossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä kestävän tulevaisuuden vaaliminen nousevat erityisesti esille seuraavasti:

Liikuntakasvatus ja siihen liittyvät projektit edistävät kaikkia hyvinvoinnin osa-alueita. Lukion pienen koon mukanaan tuoma yhteisöllisyys tukee psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijoiden pitkien koulumatkojen vuoksi työpäivät saattavat muodostua väsyttäviksi, ja tämän vuoksi esimerkiksi pitkien kaksoistuntien aikana pyritään pitämään pieniä taukoja. Opiskelijoita kannustetaan pitämään oleskelutilat siisteinä, jotta niissä on viihtyisää opiskella sekä pitää taukoja. Lukion sijainti lähellä luontoa ja esimerkiksi Leivonmäen kansallispuistoa mahdollistaa konkreettisen kosketuksen luonnon monimuotoisuuteen ja tätä kautta halun pitää huolta kestävästä tulevaisuudesta. Kestävän tulevaisuuden vaaliminen lähtee omasta lähiympäristöstä, joten siihen kannustetaan koulun arkityössä sekä koulun tapahtumia ja retkiä suunniteltaessa.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Pieni lukio mahdollistaa sekä yksilöllisyyden että yhteisöllisyyden. Pienen koulun haasteena saattaa olla, että kaikki eivät omin avuin löydä omaa viiteryhmää, ja tästä haasteesta ollaan tietoisia kaikessa toiminnassa. Toistaalta pienen koulun vahvuus on se, että henkilökunta tuntee kaikki opiskelijat, ja tämä tukee avointa vuorovaikutusta henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Avoin vuorovaikutus tukee yhdenvertaisuutta sekä ilmapiiriä, jossa kaikkien - niin opiskelijoiden kuin henkilökuntaankin kuuluvien - on mahdollista tuntea olonsa turvalliseksi. 

KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS

Kansainvälisyyspainotuksen ansiosta Joutsan lukiossa on hyvät mahdollisuudet tutustua eri maiden kulttuureihin. Lisäksi kansainvälisyys tuo mukanaan sen, että Joutsassa tullaan entistä tietoisemmiksi myös oman kulttuurin ja kielen merkityksestä, koska projektien myötä opiskelijat saavat esitellä muille oman maan kulttuuria.

 

3.5 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

 

Joutsan lukiossa kodin ja koulun yhteistyö on monipuolista. Vanhempainillat toteutetaan ainakin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille sekä tarpeen mukaan erilaisten projektien, mm. matkojen yhteydessä. Tietotekniikkaa voidaan hyödyntää etäpalaverien toteuttamisessa. Lisäksi hyödynnetään erilaisia verkkokyselyitä. Päivittäisenä viestintävälineenä käytössä on Wilma.

3.6 Korkeakoulut, työelämä ja kansainvälisyys


KORKEAKOULUYHTEISTYÖ

Kohtalaisen pitkistä välimatkoista huolimatta Joutsan lukiossa pyritään toteuttamaan mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyöhön. Jyväskylään on kohtuullinen matka, mikä mahdollistaa luontevasti vierailut Jyväskylän yliopistossa sekä ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikan ansiosta tutustuminen myös muiden korkeakoulujen toimintaan on mahdollista. Opiskelijoita kannustetaan heidän kiinnostuksensa mukaisesti ottamaan opinto-ohjelmaansa myös yliopistojen tarjoamia opintokokonaisuuksia. Korkeakouluyhteistyön tavoitteena Joutsassa on tukea opiskelijoita hakeutumaan korkeakouluopintoihin. Taustalla on tasa-arvon toteutuminen asuinpaikasta riippumatta.

TYÖELÄMÄVALMIUDET

Joutsan lukiossa yrittäjyys on yksi painotusalueista. Joutsassa on vireää yritystoimintaa, mikä mahdollistaa yhteistyön yrittäjien kanssa. Erilaisia teemapäiviä sekä ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden vierailuja toteutetaan pitkin vuotta mahdollisuuksien mukaan.

KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN

Joutsan lukiossa tarjotaan mahdollisuus opiskella vieraita kieliä mahdollisimman monipuolisesti. Kansainvälisyysprojekteilla on Joutsassa pitkä perinne, ja kansainvälisyyskasvatus on yksi lukion painotusalue. Vierailuja eri maissa pyritään toteuttamaan monipuolisesti ja usein ja eri maiden vierailijoita otetaan vastaan. Kansainvälisyyskasvatus yhdistyy Joutsassa yrittäjyyskasvatukseen eri tavoin toteutettavan varainhankinnan muodossa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä