2. Arvoperusta

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys
koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun
pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen. 
Lukioaikana opiskelija kartuttaa ihmistä, kulttuureja, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa olennaista tietoa,
osaamista ja toimijuutta. Lukio-opetus valmistaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia
monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 
Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksessa otetaan huomioon alle 18-vuotiaita
opiskelijoita koskien lapsen edun ensisijaisuus opetusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä
päätettäessä (lukiolaki 714/2018, 2 § 2 mom, muutettu lailla 165/2022). Lukiokoulutuksen aikana opiskelija
rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.
Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää
opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallintaan ja
työelämään. 
Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet
yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.
Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella,
lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. 
Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen
kasvamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Joutsan lukio on helposti saavutettava toisen asteen oppilaitos ja lähilukio seutukunnan nuorille. Lukio tarjoaa käytettävissä olevin resurssien puitteissa mahdollisimman kattavan oppiainevalikoiman, jolla taataan laaja yleissivistys.

 

 

2.2 Arvoperusta

Joutsan lukion vahvuus on sen pieni koko. Pienessä lukiossa on mahdollista tukea jokaisen opiskelijan kohdalla yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia osallistua hänen kiinnostuksensa mukaiseen toimintaan. Opiskelijakunta on tässä erityisen tärkeässä asemassa, ja opiskelijoita tuetaan järjestämään lukiokoulutuksen arvoperustaan ja laaja-alaiseen osaamiseen nojaavaa toimintaa lukukauden aikana. Yhteisöllisyys korostuu erityisesti pienissä opetusryhmissä, erilaisissa tapahtumissa sekä esimerkiksi liikuntavalmennuksessa ja kansainvälisyystoiminnassa.

Pienessä lukiossa opettajat tuntevat kaikki opiskelijat, ja tämä mahdollistaa luontevan vuorovaikutuksen opettajien ja opiskelijoiden välillä. Tämä vaikuttaa mm. opiskelijantuntemukseen ja opiskelijoiden yksilöllisen kohtaamisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on luonteva, avoin vuorovaikutus koko yhteisön kesken.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä