KiVa

Tervetuloa Hartolan Yhtenäiskoulun KiVa (kiusaamisen vastainen) -toiminnan sivulle!

Koulullamme panostetaan kiusaamattomuuteen sydämellä ja hartiavoimin.
Tavoitteenamme on, että jokainen oppilaamme saa kasvaa ja opiskella kaikin puolin turvallisella koulupolulla, missä jokainen saa rohkeasti olla oma itsensä, ja jokainen kokee itsensä arvostetuksi ja tärkeäksi juuri sellaisena kuin on.

Mahdollisiin kiusaamistapauksiin puututaan matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Kaikenlainen kiusaaminen ja siihen rinnastettava toiminta on haitallista. Jokaisen velvollisuus on tehdä parhaansa, ettei ainutkaan yksilö joutuisi kärsimään kiusaamisesta.

Aikuinen voi täyttää linkistä löytyvän Seulonta-lomakkeen. Kiva-tiimi jatkaa tilanteen käsittelyä. Seulonta lomake  

Toimintamalli kiusaamistilanteissa

KiVa-koulu

Koulullamme on käytössä KiVa-kouluohjelma, jonka tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.

Kiusaamistilanteissa tärkeintä on kertoa asiasta jollekin aikuiselle. Usein tilanteesta kerrotaan luokan opettajalle, joka selvittää tilanteen itse tai vie tilanteen verso-käsittelyyn (vertaissovittelu) tai KiVa-koulukäsittelyyn. 

Verso-mallissa tilanteita selvittävät asiaa varten koulutetut vertaissovittelijaoppilaat. Vertaissovittelussa ratkaistaan pieniä oppilaiden välisiä, yksittäisiä erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita, jotka eivät täytä kiusaamisen tunnuspiirteitä (esim. jatkuvaa, toistuvaa, pitkittynyttä, henkisesti tai fyysisesti satuttavaa jne).

KiVa-tiimissä keskustelut etenevät yleensä niin, että jututetaan kaikkia osapuolia, saadaan kokonaiskuva tilanteesta selväksi ja aikaansaadaan sopimus siitä, että kiusaaminen päättyy ja sovitaan, että tilannetta seurataan.
Myöhemmin pidetään seurantapalaveri, missä tarkastellaan, onko tilanne parantunut. Asiaan voidaan palata myös aiemmin, jos selviää, että kiusaaminen on jatkunut sopimuksista huolimatta jossain muodossa. Pidetystä kiusaamiskäsittelystä tiedotetaan huoltajia lyhyesti wilman välityksellä.

Puuttuminen jatkuu tilanteen vaatimalla tavalla, kunnes kiusaaminen päättyy. Jokaisella on oikeus olla koulussa hyvällä ja turvallisella mielellä ilman pelkoa kiusaajista. Sen eteen tehdään tarvittaessa myös moniammatillista yhteistyötä sekä erittäin arvokasta yhteistyötä kotien kanssa ja ennenkaikkea yhteistyötä oppilaiden kanssa.

KiVa-koulun virallisia oppitunteja järjestetään luokka-asteilla 1, 4 ja 7. Sen lisäksi aiheeseen liittyviä tunteja pidetään muillekin luokille esim. luokanvalvojan tunneilla.

KiVa-koulun hengessä koulullamme järjestetään myös erilaisia pieniä tunne- ja vuorovaikutusryhmiä sekä ennaltaehkäiseviä ja laajemmin hyviin kaverisuhteisiin ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä tempauksia, tutustumis- ja teemapäiviä.

KiVa-koulun sähköiset oppilaskyselyt järjestetään vuosittain keväällä. Niiden avulla kerätään arvokasta tietoa niin valtakunnan kuin oman koulun tasoisestikin kiusaamisesta, työskentelyilmapiiristä ja kouluviihtyvyydestä. Saatujen tietojen pohjalta koulun toimintaa kehitetään ja pyritään lisämään kaikkien oppilaiden hyvinvointia.

Pääset tutustumaan Kiva-kouluun tästä: https://www.kivakoulu.fi/

Näistä linkeistä löydät muita tärkeitä puhelinnumeroita ja neuvoja.

Kiusaamisväkivallan ehkäisy
Kiusaamisväkivallan_ehkäisy_paiv05102020.pdf

Kiusaaminen puheeksi
Kiusaaminen_puheeksi_paiv051020.pdf

Haastavien kiusaamistapausten hoitaminen

Toisinaan kiusaamistapaukset pitkittyvät, vaikeutuvat, jopa kroonistuvat. Silloin tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Ankkuritiimi
Siihen kuuluu asiantuntijat poliisista sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta.

https://ankkuritoiminta.fi/etusivu

https://ankkuritoiminta.fi/toiminta


Nuorelle:


Ankkuritiimin tapaaminen?

Ankkuritiimin tapaamisiin kutsutaan, kun viranomaisten tietoon on tullut nuorta koskeva rikosepäily, huolestuttavaa tietoa päihteiden käytöstä tai muuta lakia rikkovaa toimintaa. Tällöin viranomaisilla on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Tapaamisella työntekijät ovat kiinnostuneita nuoren omasta näkemyksestä ja kokemuksesta sekä haluavat varmistua, että nuori saa riittävän tiedon siitä, mitä millaisestakin toiminnasta voi nuorelle seurata. Kun tilanne aiheuttaa huolta, tapaamisessa voidaan yhdessä miettiä, millä tavalla ja kuka voisi nuorta parhaiten auttaa.

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos olet nuori ja huolissasi omasta elämäntilanteestasi, voit ottaa yhteyttä myös itse suoraan ankkuritoimijoihin. Usein on parasta, että huolestuttavista asioista puhuu mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiat ottaa puheeksi, sitä helpommin tilanne selkiytyy, pääsee sovittelemaan asiat ja jatkamaan eteenpäin. 

Ankkuritoiminnassa:

 • Tapaat ammattilaisia 1-5 kertaa (tapaamiset ovat maksuttomia)
 • Tilanteesta riippuen, mukana on vanhempasi, huoltajasi tai perheesi
 • Sinua kuunnellaan ja sinua autetaan löytämään keinoja tilanteesi parantamiseksi
 • Tilanteeseesi mietitään yhdessä sopivin saatavilla oleva apu tai tuki


https://ankkuritoiminta.fi/nuorelle


Läheiselle:

Oletko huolissasi lapsesta tai nuoresta?

Onko tuntemasi lapsi tai nuori tehnyt rikoksen? Onko hänellä vaikeuksia päihteiden käytön ja elämänhallinnan kanssa? Onko hänellä väkivaltaisesti radikalisoituneita ajatuksia?

Ankkuritoiminnan tarkoituksena on puuttua nuorten tekemiin rikoksiin moniammatillisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen on todettu ehkäisevän tapahtumien jatkumista ja ongelmien kasautumista. Moniammatillinen toimintamalli auttaa nuoren tilanteen arvioinnissa ja yksilöllisten ratkaisujen hakemisessa.

Yhteydenotto ankkuritiimiin:

Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita nuoria, mutta toiminnassa on paikkakuntakohtaisia eroja. Yleensä tiimi muodostuu poliisin sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen asiantuntijoista. Tiimi tekee läheistä yhteistyötä myös muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa nuoren tilanteessa.

Voit ottaa yhteyttä alueesi ankkuritiimiin, jos:

 • Nuori on tehnyt tai epäilet hänen tehneen rikoksen
 • Nuorella on huolestuttavaa päihteiden käyttöä
 • Olet huolissasi jonkun henkilön väkivaltaisesti radikalisoituneista ajatuksista tai toiminnasta (myös yli 18-vuotiaat). Väkivaltaisessa radikalisoitumisessa kyse on siitä, että joku henkilö oikeuttaa aatemaailmalla väkivallan käyttämisen yksilöitä tai ryhmiä kohtaan 

Ankkuritoiminnassa

 • Tapaamisia on 1-5 kertaa.
 • Vanhemmat ja huoltajat kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen mukaan.
 • Tarkoituksena on löytää keinoja tai sopivaa tukea nuoren tilanteen parantamiseen.
 • Tapaamiset ovat maksuttomia.
 • Paikallisesta toiminnasta riippuen ankkuritiimit voivat auttaa myös lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa.

https://ankkuritoiminta.fi/laheiselle


Ammattilaiselle:

Tavoitteena nuoren hyvinvointi – avaimena varhainen puuttuminen

Ankkuritoiminnassa tavoitteena on varhainen puuttuminen moniammatillisesti nuoren tilanteeseen. Tarkoituksena on edistää nuoren hyvinvointia ja ennalta ehkäistä rikoksia. 

Ankkuritoiminnassa nuori kohdataan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Keskeistä on nuoren omien vahvuuksien huomioiminen ja tukeminen. Varhainen puuttuminen estää ja ehkäisee ongelmien kasautumisen ja vaikeutumisen. Ankkuritoiminnassa pyritään löytämään nuorelle tarkoituksenmukainen apu ja tuki. 

Ankkuritiimien moniammatillinen yhteistyö:

 • Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä.
 • Ankkuritiimissä työskentelevät poliisin, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen asiantuntijat tai heidän osaamisensa on varmistettu muulla tavoin tiimin käyttöön. Ankkuritiimin toiminta perustuu keskinäiseen arvostukseen, luottamukseen sekä yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin.
 • Ankkuritoiminnasta sovitaan paikallisesti toimintaan osallistuvien organisaatioiden kesken.

Ankkuritiimi yhteistyössä sidosryhmien ja kolmannen sektorin kanssa

 • Nuoren yksilöllisen tilanteen mukaisesti ankkuritiimi tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tälläisia voivat olla esimerkiksi kunnan eri toimijat, koulut, 3.sektori, harrastus- ja urheiluseurat sekä uskonnolliset yhteisöt.

https://ankkuritoiminta.fi/ammattilaiselle


Ota yhteyttä!


Lahti, Heinola, Orimattila, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Pukkila, Myrskylä

Toiminnan kuvaus: Päijät-Hämeen ankkuritiimi hoitaa alaikäisten tekemiä rikoksia ja niissä asioissa nuorten puhutuksia, sekä muilta toimijoilta tulevia nuoriin liittyviä huolenaiheita. Lisäksi tiimissä toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Yhteystiedot:

 • Lahden pääpoliisiasema, Esikuntakatu 4, 15700 Lahti
 • Poliisi: 0295 437 356
 • Sosiaalityöntekijä 044 716 1736
 • Etsivä nuorisotyöntekijä 044 416 3215
 • Erityisnuorisotyönohjaaja 044 719 1232 tai 044 719 1272


Lisäksi:


MUITA AUTTAVIA TAHOJA


Apua löytyy myös muun muassa täältä:Nettivihje.fi
Sivusto, jolla voit ilmoittaa netistä löytämästäsi laittomasta materiaalista.

Koulukiusaaminen.fi
Tietoa ja tukea kiusaamiseen liittyen.

mll.fi/vanhemmille
Tietoa vanhemmille ja vanhemmuudesta, myös kiusaamisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä