Tutoropettajatoiminnan suunnitelma

Haapajärven kaupungin tutoropettajatoiminnan suunnitelma


Kunta

Haapajärven kaupunki
Tutortoiminnan suunnitelma on koko kaupungin yhteinen

Suunnitelman laatijat

Tero Liljeblad (pj.), Mika Skantz, Annika Mäkelä, Katja Tiitto, Paula Kähkönen ja Markku Mäkelä

Tutoropettajat

Tero Liljeblad (pj.), Mika Skantz, Annika Mäkelä, Katja Tiitto, Paula Kähkönen ja Markku Mäkelä

Toimintaympäristön kartoitus


Tutortoiminnan kohderyhmä

Haapajärvellä on yksi yläkoulu ja viisi alakoulua.

Haapajärven yläasteella on 338 oppilasta ja 54 henkilökunnan jäsentä. Martinmäen koulu on keskustan iso alakoulu, jossa on oppilaita 448 ja henkilökuntaa 60. Tiiton koululla oppilaita 110, Parkkilan koululla 69, Oksavan koululla 66 ja Väliojan koululla 43.

Koulujen tvt-infrastruktuuri (verkko, laitteet, ohjelmistot)

Haapajärven yläasteella on toimivat verkkoyhteydet. Langattomassa verkossa on salasanalla suojattu opetus- ja hallintoverkko sekä avoin vierailijaverkko. Pöytätietokoneita on 88 kappaletta, iPadeja 30 ja hybridilaitteita 20. Lähes jokaisessa luokassa on dokumenttikamera ja tykki. Tulostimia on työtilassa, kopiohuoneessa sekä joissakin luokissa. Koulussa on yksi älytaulu ja 3D-tulostin, sekä käytössä on ainekohtaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, esimerkiksi biologiassa 3D Classroom -ohjelma.

Martinmäen koululla pöytäkoneita oppilaiden käytössä 18, opettajien käytössä 30. Kannettavia tietokoneita 20, tabletteja 36, tulostimia 2, älytauluja 3 sekä lisäksi koulusta löytyy 31 tykkiä ja 30 dokumenttikameraa. Koululla on käytössä langaton wifi-verkko. Koulun koneet on kytketty langattomaan opetusverkkoon ja käytössä on lisäksi vierailijaverkko. Sähköisistä materiaaleista käytössä on Sanomapron sekä Otavan oppimateriaaleja tukevat sähköiset aineistot.

Kyläkouluilla on pöytäkoneita yhteensä 9 ja kanettavia tietokoneita 44 sekä tabletteja 48 ja hybridejä 42. Videotykkejä on 21, dokumenttikameroita 18 ja yksi älytaulu. Kouluilla monitoimilaite toimii yhteisenä tulostimena sekä joissakin luokissa saattaa olla yksittäisiä tulostimia. Myös kyläkouluilla on käytössä langattomat vierailija ja opetusverkko. Opetusmateriaalina on käytössä Sanoma Pron, e-Opin ja Opinajan materiaalia.

Koululaitoksessamme on käytössä Peda.net ja lisäksi siirrymme Google Suiteen for Education eli GSE (ent. GAFE) lukuvuoden 2017-2018 aikana. Kaikilla kouluilla ovat käytössä myös Office-paketit F-Securen lisensseillä.

Tarpeiden kartoittaminen

Työyhteisön tarpeiden kartoittaminen tutoropettajatoiminnalle tehdään GSE- koulutuksen yhteydessä toukokuussa 2017 Googlen työkalujen avulla. Google-koulutukset 15.5. tutoropettajille ja koko opetushenkilöstölle 22.5. ja 29.5.

Hankkeelle on perustettu Peda.nettiin Haapajärven kaupungin sivuille hankkeelle omat sivunsa Tutorista tukea - virtaa verkostosta. Sivuilta löytyy Toivomuksia Tutortoimintaan palsta, jonne voi jättää terveisensä.

Syksyllä 2017 teetämme lisäksi opettajille kyselyn, jossa kartoitamme koulutustarpeita ja taitotasoja.

Työyhteisön osaaminen (millaista osaamista on, millaista puuttuu) kartoituksen pohjalta

Tarkentuu syksyyn 2017 mennessä tehdyn kyselyn perusteella.

Tutoropettajan keskeiset yhteistyötahot (it-palvelut, johto ym.)

Sivistystoimen johtoryhmä
Selänteen TVT-agenttiporukka
Pyhäjärveltä Jani Kekäläinen, GSE yhteistyö
Topik Oulu ja tutorvertaisryhmät
Haapajärven kaupungin it-tukihenkilö
Koulujen TVT-vastaavat

Tavoitteena on tulevaisuudessa verkostoitua laajemmin mm. Selänteen kuntien kanssa TVT-asioissa.

Oppilaiden rooli osana tutoropettajan verkostoa

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaat ja opettajat oppivat yhdessä ilmiölähtöisesti käyttäen monipuolisesti erilaisia laitteita ja menetelmiä. Oppilaat suunnittelevat ja tuottavat sisältöä sekä arvioivat sovelluksia ja laitteita suhteessa tehtävänantoon.

Tutoropettajat kouluttavat opettajia ja ovat näiden tukena TVT-strategian jalkauttamisessa. Opettajat ja oppilaat käyttävät ohjelmistoja ja koneita opiskelussa ja välittävät toiveet, puutteet yms. terveiset tutoropettajille. Täten lisätään oppilaiden osallisuutta TVT-strategian hengen mukaisesti.

Yhteistyökäytäntöjä yhteistyötahojen kanssa

Tutoropettajien puheenjohtaja Tero Liljeblad toimii linkkinä Sivistystoimen johtoryhmään. Vertaisryhmät jakavat kokemuksia ja ohjaavat yhteiseen suuntaan tutortoimintaa. Tavoitteena on jalkauttaa TVT-strategia. Tässä apuna on Selänteen TVT-agenttiporukka, joka on luonut TVT-strategian. Jani Kekäläinen toimii alkuvaiheessa GSE kouluttajana ja ylläpitäjänä. Topikin väeltä saamme käytännön ja tekniikan suhteen opastusta sekä motivointia esim. aikataulun suhteen. Haapajärven kaupungin it-tukihenkilö huolehtii ja vastaa pääasiallisesti asennus- ja päivitysasioista. Koulujen TVT-vastaavat huolehtivat laitteiden käytettävyyden ja käyttöopastuksen.


Tavoitteet ja toimintamuodot


Lukuvuoden 2017-2018 toiminnan tavoitteet ja aikataulu

Kevät 2017
Koulutuksen järjestäminen (GSE) tutoropettajille 15.5. ja opetushenkilöstölle 22. ja 29.5.
Tutortoimintasuunnitelman laatiminen 31.5. mennessä.

Syksy 2017


Kysely opetushenkilökunnalle: tarpeiden kartoittaminen elokuun aikana.
Lisäkoulutuksen järjestäminen (GSE) tarpeiden mukaan.

Vuosi 2018

Suunnitelman toteuttaminen kouluilla ilman tutortiimiä - projekti loppuu vuoden 2018 lopussa.

Pitkän tähtäimen tavoitetila

Jokaiselle koululla on riittävä ja ajantasainen ohjelmisto- ja laitekanta opetus-ja oppilaskäyttöön. Tulevien vuosien talousarviosuunnitelmissa kohdennetaan investointirahaa laitteisto- ja ohjelmistohankintaan. Oppilaat kehittyvät uuden opetussuunnitelman ja TVT-strategian mukaisesti TVT-taidoissa. Opettajat ovat rohkaistuneet yhteisöllisen oppimismenetelmän käytössä ja Haapajärven perusopetus on oikeasti oppivayhteisö.

Tutoropettajan oman osaamisen kehittäminen ja verkostojen hyödyntäminen

Hankkeen jatkuessa yhteistyötä ylläpidetään tutortoiminnan verkostoissa sekä Haapajärven ulkopuolella että Haapajärven sisällä. Opettajat jakavat koulutuksissa saamaansa antia koko opettajakunnalle / asiasta kiinnostuneille opettajille yhteisissä tilaisuuksissa (esim. Tutor Café) säännöllisesti. Tutoropettajat kouluttautuvat mahdollisuuksien mukaan.

Tutoropettajan toimintamuotojen kuvaus

Haapajärven yläasteella tarjotataan mahdollisuuksien mukaan vierihoitoa opettajille eri aineissa. Välituntisin on mahdollista saada tukea laitekannan tai sovellusten haltuunottoon tutoropettajilta. Koko opettajakunnalle järjestetään koulutuksia tai työpajoja (esim. Tutor Café).

Martinmäen koululla jatketaan olemassaolevaa käytäntöä, jossa opettaja saa tarvittaessa joko tutoropettajan tai oppilastutorin luokkaansa. Opettajilla on tiedossa, että heillä on mahdollisuus saada tukea it-haasteissa henkilökohtaisesti, pienissä ryhmissä tai tuki voidaan järjestää koko koulun henkilökunnalle koulutuksen muodossa. Koko opettajakunnalle järjestetään koulutuksia tai työpajoja mahdollisuuksien mukaan (esim. Tutor Café).

Kyläkouluilla tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vierihoitoa opettajille eri aineissa. Koko opettajakunnalle järjestetään koulutuksia tai työpajoja (esim. Tutor Café).

Kehittävä ote toiminnassa

Tällä hetkellä tuutortiimi kouluttaa / järjestää koulutusta (GSE).

Koulutusvastaava huolehtii, että vuosittain opettajille tehdään kartoitus, josta käyvät ilmi toiveet ja tarpeet tulevan vuoden koulutuksesta. Rehtori / koulunjohtaja kartottaa koulun laite- ja ohjelmistokannan ja huolehtii laitekannan asian- ja ajanmukaisuudestä sekä tekee leasing- ja investointiesitykset.

Opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutukseen tarpeiden mukaan.

Kaupungin IT-tukihenkilölle kuuluu osallistuminen koulujen IT-laiteistojen käytön ohjaukseen ja/tai koulutukseen työresurssien puitteissa.

Työyhteisön osallistaminen ja sen osaamisen jakaminen

Hankkeen jatkuessa työyhteisöä osallistetaan vierihoidon, yhteisöllisen oppimisen, koulutusten (GSE), työpajojen, Tutor Cafén ja pedagogisten tuokioiden avulla. Koulutuksessa käyneet jakavat mahdollisen koulutusmateriaalin esim. Pedanet tai Google-alustalla. Lisäksi työyhteisössä käydään läpi kulloinkin koulutuksissa olleen terveisiä.

Oppilaiden osallisuuden näkyminen tavoitteissa ja toimintamuodoissa

Oppimistilanteissa esille tulleet TVT-haasteet välitetään opettajien toimesta tutoropettajille.

Esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa (MOK) käytetään oppimismenetelmää, jossa oppilaat asettavat itselleen/ryhmälleen tavoitteita mm. laitteiden ja/tai ohjelmistojen suhteen. Oppilaiden osaamisalueita hyödynnetään vertaisopettajuuden avulla.

Tutortoiminnan tulosten raportointi ja näkyväksi tekeminen

Tutortoiminnasta puheenjohtaja raportoi sivistystoimen johtoryhmälle ja sivistysjohtajalle.


Tiedottaminen

Tutoropettajatoiminnasta tiedotetaan opetushenkilökunnalle Pedanetin, GSE, opettajienkokousten ja koulutusten avulla.

Tutorointisuunnitelman esittely sivistystoimen johtoryhmälle 24.5.2017 puheenjohtajan toimesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä