Tukeminen opinnoissa

Opiskelun tukimuodot lyseolla

Koulussa toimii hyvinvointiryhmä, joka kehittää oppilashuollollisia toimintamalleja. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat, kaksi opettajaa, koulukuraattori ja vararehtori Taina Kemppi. Koululääkäri ja erityisopettaja voivat osallistua ryhmän kokouksiin. Lisäksi ryhmä kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hyvinvointiryhmässä ei käsitellä opiskelijoiden asioita.

Lisäksi koulussa toimii tukiryhmä, jonka tehtävänä on järjestää erityistä moniammatillista tukea tarvitsevan opiskelijan auttamisverkosto sekä seurata asioiden etenemistä. Tukiryhmään kuuluvat vararehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä kuraattori. Opiskelijalta pyydetään kirjallinen suostumus hänen asioidensa käsittelyyn tukiryhmän kokouksessa. Uuden oppilashuoltolain mukaisesti lukiossa kootaan tapauskohtaisesti moniammatillinen auttamisverkosto.

Koulu haluaa auttaa nuoria ongelmissaan, joten ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi terveydenhoitajaan, kuraattoriin, psykologiin tai opinto-ohjaajiin.

Lukion uusille opiskelijoille tehdään Luki-seula ja osalle opiskelijoista matematiikan seula. Seulojen tehtävänä on etsiä mahdollisia oppimisen vaikeuksia. Kyse ei ole testeistä. Tästä syystä tuloksia kerrotaan vain niille, keiden kanssa opinto-ohjaajat keskustelevat mahdollisista tukitoimista. Huomaa, että ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjen saaminen edellyttää lähes aina tukitoimien aloittamisen lukion 1. opintovuotena.

Oppimisen vaikeuksissa auttaa aineenopettajien ja opinto-ohjaajien lisäksi erityisopettaja Minna Kultanen. Susanne Petersen koordinoi lukiossa oppimisen etenemisen seuranta- ja auttamistyötä. OPO5-kurssin (puolikas kurssi) voi suorittaa tukiopetuksiin osallistumalla (lisätietoa opinto-ohjaajilta).

Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. Tukiopetusta pyydettäessä on ilmoitettava syy ja aihe, josta kaipaa tukiopetusta. Tukiopetuksen saamisen edellytyksenä on opiskelijan oma aktiivisuus, mm. työskentely kurssin aikana. Tukiopetuksen tärkein tavoite on tukea oppimaan oppimisessa eri aineissa.

Jos Sinulla on erityisen tuen suunnitelma, muistuthan siitä opettajaasi ja sovit sen noudattamisesta kurssin aikana!


 

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus

Lukiossa tapahtuva opinto-ohjaus on holistista ja sosiaalisen konstruktivismin ohjausmallin mukaista laaja-alaista ohjausta. Ohjaussuhteen vuorovaikutuksessa liikutaan ohjattavan tunne-, kokemus- ja merkitysmaailmassa.

 Opinto-ohjaajalta saat apua ja tukea mm. seuraaviin asioihin:

- oman opinto-ohjelman suunnittelu

 • kurssivalinnat
 • yo-kirjoitukset
 • jatko-opinnot
 • ura- ja elämänsuunnittelu

 - itsetuntemus ja päätöksenteko:

 • oman identiteetin kehitys ja itsensä hyväksyminen
 • käsitys itsestä oppijana
 • omien arvojen pohdinta
 • omien vahvuuksien löytäminen
 • päätöksentekoprosessi

 

- tasapainoiseen aikuisuuteen kasvaminen

 • psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
 • ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • elämänsuunnittelun ja elämänhallinnan taidot

 

Opinto-ohjaajat:

 • Nana Pirhonen
 • Arja Laajalehto,

 

Opintojen muu ohjaaminen

Rehtori Simo Veistola vastaa lukion hallinnosta ja taloudesta sekä yo-kirjoitukisista. Vararehtori Taina Kemppi vastaa lukion arjesta, oppilasasioistaja hyvinvointiryhmän ja tukitiimin toiminnasta. Apulaisrehtori Heikki Jokinen vastaa kurssitarjottimesta. 

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka huolehtii sisäisestä tiedottamisesta sekä seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä heidän hyvinvointiaan. Lisäksi hän ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan huoltajiin.

Aineenopettajat antavat omaa ainettaan koskevaa neuvontaa ja tukiopetusta sekä seuraavat omien aineidensa kurssisuoritusten toteutumista.

Opinto-ohjaajat toimivat ohjauksen koordinaattoreina. Lisäksi he vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa lukion suorittamista koskevissa kysymyksissä.

Opiskeluterveydenhuolto

Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijan hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja. Opiskeluterveydenhuolto sisältää mm. terveystarkastukset, vastaanoton, perhesuunnitteluneuvonnan ja ehkäisyn aloitukset.

Yhteystiedot löydät täältä.
 

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin toiminnan tavoitteena on minimoida opiskelijaa kohdanneiden ongelmien vaikutus hänen elämäänsä ja tätä kautta edistää opintojen jatkamista ja tutkinnon suorittamista.

Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitaan tiedollisen osaamisen lisäksi elämänhallinnallista ja psykososiaalista eheyttä.

 

Kuraattorin opiskelijan opintojen tukeminen

 • toimeentuloon liittyvät asiat
 • asumiseen liittyvät asiat (asunnon hakemiseen liittyvät ym. asiat).
 • opiskeluun liittyvät asiat, kuten poissaolot, motivaatio-ongelmat jne.
 • henkilökohtaisen elämän huolet, ihmissuhdeongelmat (esim. mielenterveys- ja päihdeongelmat, vaikeudet kotona tai muiden läheisten kanssa, kiusaaminen tai muu väkivalta)
 • Kuraattorin vastuulla on pitää tilanteesta seurantaa ja toimia yhteistyössä tarvittavien tukitahojen kanssa.

Koulupsykologi on mm. Forssan yhteislyseon, Forssan ammatti-instituutin ja Ypäjän hevosopiston opiskelijoiden tukena niin koulunkäynnin ja oppimisen ongelmissa kuin lievempien mielenterveyden pulmissa.


Muita tukimuotoja:

 Terveyskeskus p. 41911

 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka p. 41913650, kiireellisissä tapauksissa p. 41913530.
 • A-klinikka p. 41912410
 • Perheasiain neuvottelukeskus p. 4145204, ma-to klo 11-12.

Erityisopetus ja opiskelun tehostettu tuki

Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukivaikeuksissa, matemaattisissa, kielellisissä ja muissa oppimisvaikeuksissa. Tätä varten lyseossa on sekä erityisopettaja että opiskelun erityisen tuen tiimi.

Opiskelun erityisen tuen tiimi koostuu opettajista, joilla on enemmän oppimisen problematiikan asiantuntemusta. Kun opiskelijalla todetaan tarvetta erityiselle oppimisen tuelle, tämä tiimi tekee tukisuunnitelman, jolla pystytään takaamaan, että opiskelija saa tarvitsemansa tukiopetuksen ja erityisjärjestelyt koko lukion aikana.

Erityisopettaja testaa ja antaa henkilökohtaista apua ja opastusta opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia. Tarkoituksena on löytää itselle sopiva, toimiva opiskelutapa. Lisäksi hän tekee lukilausunnon ylippilaskirjoituksia varten. Jos sinulla on lukilausunto jo peruskoulusta, toimita se heti erityisopettajalle, jotta saat tarvittavat erityisjärjestelyt jo mahdollisimman varhain opiskelujen aikana!

Erityisopettaja tai tiimi informoi opettajia, ketkä opiskelijat tarvitsevat erityistä opiskelun tukea ja minkälaisia erityisjärjestelyjä kussakin tapauksessa tarvitaan. Lyseossa on saatavissa tukiopetusta. Lisäksi tarjolla on kurssi, jossa keskitytään erityisesti opiskelun perus- ja erityistaitojen oppimiseen.

Vieraskielisyys-selvityksistä vastaa Susanne Petersen.

Erityisopettaja Minna Kultanen, 050 - 402 24 67, minna.kultanen@forssa.fi

Opintososiaaliset asiat

1) Opiskelukustannukset

Opiskelu lukiossa on maksutonta ja työpäivinä tarjotaan ilmainen kouluateria. Lukion opiskelijat joutuvat itse hankkimaan oppikirjat ja opiskeluvälineet. Kirjan saanti on varmistettava ajoissa ostamalla tai tilaamalla se vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tietyt erikoiskurssit ovat ainakin osaksi maksullisia.

2) Opintotuki

Valtion opintotukea myönnetään 17 vuotta täyttäneelle hakemuksesta. Opintotukea myönnetään opintorahana, asumislisänä tai opintolainan valtiontakauksena. Tuki myönnetään päätoimiselle opiskelijalle (väh. 4 kurssia/jakso ja opinto-ohjelma sisältää vähintään 75 kurssia) säännönmukaisen opiskelun kestoajaksi. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon, siviilisäädyn ja vanhempien tulojen perusteella. Tarkempia tietoja saa osoitteesta: www.kela.fi/opintotuki. Hakemuslomakkeita saa mm. koulun kansliasta. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen mahdollista maksuajankohtaa. Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

3) Koulumatkatuki

Tuen edellytykset: Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannuksien on oltava vähintään 54 e/kk. Yli 100 kilometrin yhdensuuntaisen koulumatkan osalta matkakustannuksia ei korvata. Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka. Koulumatkatukikaavakkeita on saatavissa koulun kansliasta. Tuki on anottava kullekin lukuvuodelle erikseen.

4) Hammashuolto

Forssan yhteislyseon opiskelijoiden hampaat hoidetaan opiskelijoiden kotikunnissa. Vastaanottoajat ilmoitetaan hammashoitolasta.

5) Tapaturmavakuutus

Lukion opiskelijoille on koulun puolesta otettu tapaturmavakuutus, joka on voimassa kouluaikana. Vahingon sattuessa on mentävä ensin kansliaan selvittämään asia, jos tämä suinkin on mahdollista. Joka tapauksessa kansliaan on otettava yhteyttä niin nopeasti kuin mahdollista! Koulun ottama vakuutus ei kata lainkaan esinevahinkoja. Ulkomaanmatkoille opiskelijoiden on otettava oma vakuutus!

6) Kouluruokailu

Kouluruokailu on opiskelijoille ilmaista. Erityisruokavalio-kaavakkeen saat ruokalan emännältä. Kouluruokailuun voi mennä vapaasti klo 11-11.40. Ruokala on auki klo 11.45 asti. Abit saavat osallistua kouluruokailuun penkkarien jälkeen vain koulupäivinään (=päivinä, jolloin läsnäolo koulussa on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä